Delårsrapport januari till mars 2018

Report this content

Pressmeddelande, Stockholm, 26 april 2018

TagMaster växer med bra fart

Första kvartalet

  • Nettoomsättningen ökade under första kvartalet med 35,5% till 57,0 Mkr (42,1)
  • Rörelseresultatet (EBITDA) ökade under första kvartalet med 9,3% till 5,3 Mkr (4,8), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 9,2% (11,4)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 2,9 Mkr (3,1)
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,01 (0,02)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -3,2 Mkr (7,3) 

VD - kommentar 

TagMaster gruppen fortsatte att växa med bra fart (35,5%) under första kvartalet. Vår försäljning under första kvartalet har visat bra utveckling för flertalet av våra bolag emedan CA Traffic fortsatt märkt av det förändringsarbete som pågått sedan övertagandet.

Balogh har under kvartalet fortsatt skörda frukterna av vårt förändringsarbete och slutfört leveranser av de produkter som framöver inte längre finns i sortimentet. Vi har en mer kostnadseffektiv organisation som ska kunna leverera god lönsamhet med lägre volymer och kommer därför att fokusera på att förstärka försäljningsorganisationen bl.a. med fler medarbetare.

CitySync har under kvartalet slutfört projekt för en stor detaljhandelskedja i England och levererat ytterligare parkeringslösningar till flygplatsprojekt i Norden. Vi ser även att städer börjar titta på att använda ANPR system för att hantera miljözoner, exempelvis klassificering av dieselbilar.

CA Traffic har fortsatt sitt förändringsarbete som syftar till att göra affären mer skalbar och lönsammare även vid lägre försäljningsvolymer. Vi outsourcar produktionen/ sammansättningen och förenklar produktutbudet samt satsar mer på de nya och lönsammare produkterna som även bättre lämpar sig för exportmarknaderna. Vi har fortsatt att integrera våra bägge engelska enheter (CitySync & CA Traffic) ytterligare och flera funktioner kommer att delas och gemensamma processer och system kommer att användas. Vi bedömer att förändringsarbetet ska vara färdigt under andra kvartalet 2018.

Magsys har i liten skala påbörjat lanseringen av CA Traffics produkter på den franska marknaden och under kommande kvartal så kommer arbetet att intensifieras och även CitySyncs ANPR produkter ska då lanseras.    

TagMasters har haft ett robust kvartal med mycket utvecklingsarbete kring våra nya produkter för vägtullslösningar som beräknas vara klara under Q4. Den amerikanska marknaden har börjat året positivt emedan den indiska marknaden har varit inne i en något lugnare period.  

Både TagMaster och Balogh har haft tillfredställande Rail affärer under kvartalet men vi ser framför oss en något lägre nivå för de kommande kvartalen. Balogh är i slutfasen av ett par produktvecklings projekt som är intressanta och som vi kan förvänta oss ska påverka positivt men troligtvis först under senare delen av 2018. Balogh har under kvartalet redan fått mindre affärer på sin nya SIL 4 produktplattform.    

Vårt rörelseresultat på 5,3 Mkr (4,8) är tillfredställande men vårt kassaflöde -3,1 (7,3) har påverkats negativt av ökade kundfordringar som i sin tur beror på att försäljningen varit hög under senare delen av kvartalet. Men som alltid så har vi fortfarande arbete kvar att göra och det är värt att påpeka att variationen kan vara märkbar mellan kvartal och år då bl.a. vår Rail affär är volatil till sin karaktär.

Jonas Svensson

Verkställande direktör

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets hemsida www.tagmaster.com

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Svensson, VD, +46 8-6321950, jonas.svensson@tagmaster.com

Denna information är sådan information som TagMaster AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2018 kl. 8.30

CET.

Om TagMaster

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade identifieringssystem och lösningar baserade på radio, radar & kamerateknologier (RFID, Radar & ANPR) för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom de två segmenten Traffic Solutions & Rail Solutions, under varumärkena TagMaster, CitySync, Balogh, CA Traffic & Magsys med innovativa mobility lösningar för att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och för att minska belastningen på miljön inom Smarta städer. TagMaster har specialiserade agentföretag i USA och i China och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners och systemintegratörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Stockholm. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på First North i Stockholm. TagMasters certifierade rådgivare är Remium Nordic Holding AB. www.tagmaster.com

Prenumerera

Dokument & länkar