Delårsrapport januari till mars 2019

Report this content

Pressmeddelande Stockholm 25 april 2019

Ett kvartal med bra marginaler

Första kvartalet

-          Nettoomsättningen minskade under första kvartalet med 23,0% till 43,9 Mkr (57,0)

-          Rörelseresultatet (EBITDA) minskade under första kvartalet med 18,9% till 4,3 Mkr (5,3), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 9,7% (9,2)

-          Resultatet efter skatt uppgick till 0,5 Mkr (2,9)

-          Resultatet per aktie uppgick till 0,00 (0,01)

-          Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 3,3 Mkr (-3,2) 

VD - kommentar

TagMaster har under perioden haft bra marginaler och alla våra länder är lönsamma. På bruttomarginalnivå når vi 66,7%, vilket är högsta nivån någonsin för ett kvartal, vilket tillsammans med en lägre kostnadsnivå ger en rörelsemarginal på 9,7%.

Vår totala försäljning under kvartalet har varit lägre än föregående år vilket främst beror på att jämförelsetalen är påverkade av att Balogh under första kvartalet 2018 hade en stor del LTB leveranser (last time buy) av produkter som vi lade ner och att Tagmaster under första kvartalet 2018 hade större leveranser till Indiska vägtullsystem. Vi har även haft förseningar rörande leveranser av Baloghs nya SIL 4 produktplattform som påverkat volymen negativt.

Våra engelska verksamheter, CA Traffic och CitySync, går bättre och bättre och vi ser nu det positiva resultatet av det integrationsarbete som gjorts. Kostnadsbesparingarna är exekverade och vi arbetar nu vidare med att utöka våra sälj- och marknadsresurser.    

Våra franska verksamheter, Balogh, Magsys och Hikob har under perioden visat tillfredställande resultat. Våra franska bolag intensifierar sitt integrationsarbete och all Traffic försäljning är nu sammanslagen och styrs av en lokal manager. Även operation har slagits ihop med en lokal manager som hanterar alla bolagens varuflöden. Med en integrerad verksamhet ser vi framför oss en kraftfullare bearbetning av, den spännande, franska marknaden. I Frankrike arbetar vi vidare med rekryteringar för att förstärka våra sälj- och marknadsresurser.

TagMaster har haft en försäljning i linje med förväntan och med bra marginaler. Lanseringen av ett bredare produktprogram, från våra egna bolag, fortgår och på medellång sikt så ser vi en bra tillväxt även på denna marknad.    

Vårt integrationsarbete närmar sig slutfasen och våra, numera, kostnadseffektiva enheter kan framöver fokusera på att öka försäljningen.

Jonas Svensson

Verkställande direktör

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets hemsida www.tagmaster.com

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Svensson, VD, +46 8-6321950, jonas.svensson@tagmaster.com

Denna information är sådan information som TagMaster AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2019 kl. 8.30 CET.

Om TagMaster

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade sensorsystem och lösningar baserade på radio-, radar- och kamerateknologier (RFID, Radar och ANPR) för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom två segment - Traffic Solutions och Rail Solutions - under varumärkena TagMaster, CitySync, Balogh, CA Traffic, Magsys och Hikob med innovativa mobilitylösningar för att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och för att minska belastningen på miljön inom Smarta Städer. TagMaster har specialiserade agentföretag i USA och i Kina och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners och systemintegratörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Stockholm. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på Nasdaq First North i Stockholm. TagMasters certifierade rådgivare (CA) är Erik Penser Bank telefon +46 8 4638300, E-post: certifiedadviser@penser.se

Prenumerera

Dokument & länkar