Delårsrapport januari till mars 2020

Report this content

Pressmeddelande Stockholm, 29 april, 2020

Robust utveckling trots utmanande affärsklimat

Första kvartalet 2020

  • Nettoomsättningen ökade under första kvartalet med 79,9% till 78,9 MSEK (43,8)
  • Justerad EBITDA ökande under första kvartalet med 9,5% till 6,9 MSEK (6,3), vilket motsvarar en justerad EBITDA-marginal på 8,8% (14,3)
  • Rörelseresultatet uppgick till -3,8 MSEK (4,2) vilket motsvarar en rörelsemarginal om -4,9% (9,6)
  • Periodens resultat uppgick till -8,7 MSEK (3,7)
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,02 (0,02)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 2,5 MSEK (5,3)
  • Covid-19-pandemin har påverkat omsättningen negativt från mitten av mars och åtgärder har vidtagits avseende alla delar av verksamheten för att parera effekterna av coronaviruset.
  • TagMaster har från och med den första januari 2020 bytt redovisningsprinciper från BFNAR 2012:1 (K3) till IFRS. Denna rapport är den första som upprättas enligt IFRS. Effekterna av övergången framgår av not 6.
Belopp i TSEK 2020
jan-mars
2019
jan-mars
R12M
april-mars
2019
helår
Nettoomsättning 78 861 43 848 297 968 262 955
Nettoomsättningstillväxt, % 79,9 -23,0 63,3 34,5
Bruttomarginal, % 65,4 66,7 66,2 66,6
Justerad EBITDA 6 905 6 264 36 701 36 060
Justerad EBITDA-marginal, % 8,8 14,3 12,3 13,7
EBITDA-marginal, % 2,8 14,3 6,2 8,5
Soliditet, % 56,3 60,9 0,0 0,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 2,5 5,3 1,1 3,9
Nettoskuld/justerad EBITDA, ggr (rullande 12 månader) 0,0 1,2 1,1
Antal anställda vid periodens utgång 115 80 116 115

Se sidorna 36 – 37 för beskrivning och avstämning av nyckeltal

VD kommentar

Vi ser tillbaka på ett kvartal där det mesta har överskuggats av att hantera effekterna av Covid-19. Vårt fokus har varit att trygga säkerhet och hälsa för våra medarbetare, upprätthålla leveranser till våra kunder och säkerställa långsiktig finansiell stabilitet. Min övertygelse att vi tillsammans, medarbetare och samarbetspartners, kommer att kunna vara rätt positionerade när marknaden väl vänder igen.

Under kvartalets inledande två månader påverkades verksamheten inte i någon väsentlig utsträckning av Covid -19 med undantag för smärre leveransproblem från Kina. Sedan mitten av mars har vi märkt tydliga tendenser på minskad aktivitet på grund av nedstängningar och restriktioner på alla våra huvudmarknader. 

Vi har under sedan mitten av kvartalet vidtagit flertalet åtgärder för att kapacitetsanpassa verksamheten till rådande förhållanden bland annat genom att utvärdera och implementera de statliga stödåtgärder som erbjuds i olika länder samt ytterligare kostnadsjusterande åtgärder. Majoriteten av våra medarbetare är sedan början av april korttidspermitterade och arbetar ca 60% av normal arbetstid. Vi har även initierat effektiviseringsåtgärder och kostnadsminskningar för att förbereda oss på en tuffare situation framöver men vi fortsätter även att investera i vårt teknikledarskap för att ytterligare öka konkurrenskraften. Vi analyserar löpande situationen och är beredda att vidta ytterligare åtgärder om nödvändigt.

För att öka vår transparens och ge en tydligare bild av TagMaster kommer koncernen från och med detta kvartal att redovisas i två affärssegment, Europa och USA.

Omsättningen under första kvartalet uppgick till 78,9 Mkr, en ökning med 80% jämfört med motsvarande kvartal 2019. Den kraftiga ökningen förklaras främst av förvärvet av amerikanska Sensys Networks (segment USA) som blev klart i juni 2019. Den organiska tillväxten i den europeiska delen (segment Europa) uppgick till ca 10% vilket är samma starka tillväxtnivå som i fjärde kvartalet 2019. Kvartalet visar på en fortsatt stark bruttomarginal om 65,4% och med en justerad EBITDA på 6,9 Mkr vilket motsvarar en justerad EBITDA-marginal på 8,8 %. Kassaflödet från den löpande verksamheten har fortsatt varit positiv och uppgick till 2,5 Mkr och solideten är god med en nivå på 56,3%.

Vår Traffic solution affär stod för 80% av vår försäljning emedan Rail solution stod för 20%.

TagMaster är idag väl positionerade på en marknad med långsiktigt goda förutsättningar för tillväxt och bra lönsamhet. Att dagligen arbeta med att förbättra trafikmiljön i städer och storstadsområden världen över ger oss massor med energi att fortsätta arbeta hårt och målmedvetet även i svåra tider som dessa.

Jonas Svensson

Verkställande direktör

Revisorsgranskning

Denna rapport har inte varit föremål för gransknings av bolagets revisor.

Finansiell kalender

16 juli 2020: Delårsrapport andra kvartalet

22 oktober 2020: Delårsrapport tredje kvartalet

28 januari 2021: Bokslutskommuniké 2020

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets hemsida www.tagmaster.com

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Svensson, VD, +46 8-6321950,jonas.svensson@tagmaster.com

Denna information är sådan information som TagMaster AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2020 kl. 8.30 CET. 

Om TagMaster

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade sensorsystem och lösningar baserade på radio-, radar-, magnetisk- och kamerateknologier för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom två segment – Segment Europa och Segment USA - under varumärkena TagMaster och Sensys Networks - med innovativa mobilitetslösningar för att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och för att minska belastningen på miljön inom Smarta Städer. TagMaster har dotterbolag i England, Frankrike, USA och Sverige och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners och systemintegratörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Stockholm. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. TagMasters certifierade rådgivare (CA) är Erik Penser Bank telefon +4684638300, E-post: certifiedadviser@penser.se   www.tagmaster.com

Prenumerera

Dokument & länkar