Delårsrapport januari till mars 2021

Report this content

Pressmeddelande, Stockholm, 29 april, 2021

 

Stark inledning på året

Första kvartalet 2021

  • Nettoomsättningen minskade under första kvartalet med 5,7% till 74,4 MSEK (78,9)

  • Justerad EBITDA ökade under första kvartalet med 43,4 % till 9,9 MSEK (6,9), vilket motsvarar en justerad EBITDA-marginal på 13,3% (8,8)
  • Rörelseresultatet uppgick till 4,8 MSEK (-3,8) vilket motsvarar en rörelsemarginal om 6,5% (-4,9)
  • Periodens resultat uppgick till 4,5 MSEK (-8,7)
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,01 (-0,02)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 3,4 MSEK (2,5)

Efter kvartalets utgång

  • TagMaster förvärvar Citilog SAS med tillträde den 30 april 2021. Köpeskillingen uppgår till 3,4 M€ på skuld- och kassafri basis med justering av rörelsekapital per stängningsdagen mot normaliserat rörelsekapital. Förvärvet innebär att TagMaster tar över en verksamhet som omsätter ca 5,8 M€ på årsbasis.

Belopp i TSEK

2021
jan-mars
2020
jan-mars
R12M
april-mars
2020
Helår
Nettoomsättning 74 405 78 861 281 997 286 453
Nettoomsättningstillväxt, % -5,7 79,9 -5,4 8,9
Bruttomarginal, % 66,7 65,4 66,1 65,7
Justerad EBITDA 9 865 6 905 30 289 27 329
Justerad EBITDA-marginal, % 13,3 8,8 10,7 9,5
Soliditet, % 57,9 56,3 57,9 55,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten, Msek 3,4 2,5 28,4 27,4
Nettoskuld/justerad EBITDA, ggr (rullande 12 månader) -0,2 -0,2
Antal anställda vid periodens utgång 98 115 99

VD kommentar

Vi fick en stark inledning på året trots att det första kvartalet kännetecknades av fortsatta nedstängningar på våra europeiska huvudmarknader. TagMaster visade ånyo motståndskraft med starka marginaler, vilket understryker att våra åtgärder för att öka verksamheternas flexibilitet, fokus och tillväxtorientering har burit frukt. Vi har under kvartalet fortsatt att öka våra satsningar på datalösningar för Smarta Städer baserat på avancerad sensorteknologi. Lösningarna medverkar till den nödvändiga omställningen till ett hållbarare transportsystem, vilket ger oss en mycket intressant position då de massiva återstartspaket som lanseras i Europa och USA i stora stycken inriktas på gröna investeringar.

Under kvartalet har vi i den rådande pandemin fortsatt att fokusera på våra medarbetares hälsa och säkerhet, samtidigt som vi arbetar intensivt för att säkerställa kontinuitet i verksamheten.

Med proaktiva och kontinuerliga åtgärder för en bibehållen robust leveranskedja har vi hittills kunnat hantera den globala bristen på halvledare utan alltför stora störningar på kundleveranserna. Vi förväntar oss fortsatta utmaningar under de kommande månaderna och vi kommer därför att bevaka utvecklingen och proaktivt genomföra åtgärder för att begränsa påverkan.

Det under 2020 genomförda effektiviseringsprogrammet innehållande strukturella förändringar, såsom omallokeringar av resurser till nya affärsmöjligheter, optimering av kontor, samt reduktion av arbetsstyrkan för att anpassa verksamheten till en mer långsiktig förändring i framtida försäljningsmix och ett mer agilt arbetssätt har resulterat i varaktiga kostnadsbesparingar på drygt 5 miljoner kronor under det första kvartalet.

Vi fortsätter att investera i teknikledarskap för att ytterligare öka vår konkurrenskraft. Fokus riktas alltmer mot lösningar som kan medverka till ett hållbarare transportsystem och för att ta oss upp i värdekedjan där analys, AI och deep learning spelar en allt viktigare roll.

Vi har under kvartalet lanserat den första produkten i en ny familj (CT-serien) av ANPR-kameror även i USA. Den nya kamerafamiljen är IP-baserad med egenutvecklad mjukvara som bygger på AI och deep learning. CT-serien är specialdesignad för applikationer inom parkering, access och säkerhet samt intelligenta trafikövervakningssystem såsom Clean Air Zones (CAZ).

Koncernens omsättning under det första kvartalet uppgick till 74,4 miljoner kronor, vilket är en minskning med 5,7 procent jämfört med motsvarande period 2020. Minskningen förklaras av att vår Rail Solutions-affär minskade under kvartalet till följd av senarelagda leveranser beroende på komponentbrist. Vår Traffic Solutions-affär uppgick, trots nedstängningar i Frankrike och England under kvartalet, till 62,5 miljoner krono. Det är exakt samma nivå som omsättningen under första kvartalet 2020. Under kvartalet stod Traffic Solutions för 84 procent av försäljningen medan Rail Solutions stod för 16 procent.

Kvartalet visar på en fortsatt stark bruttomarginal om 66,7 procent och med ett justerat EBITDA-resultat på 9,9 miljoner kronor, vilket motsvarar en justerad EBITDA-marginal på goda 13,3 procent. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3,4 miljoner kronor och med en soliditet på 57,9 procent. Arbetet med att minska det arbetande kapitalet har fortsatt varit framgångsrikt och lagret har under kvartalet minskat med cirka 30 procent jämfört med motsvarande kvartal 2020.

TagMaster är idag väl positionerat på en marknad med långsiktigt goda förutsättningar för tillväxt och bra lönsamhet. Att vi arbetar med att förbättra trafikmiljön i städer och storstadsområden världen över ger oss en mycket bra position inför de massiva återstartspaket som lanseras i Europa och USA och som i stora stycken inriktas på gröna investeringar. Våra satsningar på tillväxt via innovation, kommersiellt fokus och förvärv gör att vi har en mycket positiv syn på bolagets utveckling för de kommande åren.

Jonas Svensson

Verkställande direktör

Revisorsgranskning

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Finansiell kalender

16 juli 2021:                                      Delårsrapport för andra kvartalet 2021

27 oktober 2021:                              Delårsrapport för tredje kvartalet 2021

3 februari 2022:                               Bokslutskommuniké 2021

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets hemsida www.tagmaster.com

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Svensson, VD, +46 8-6321950, jonas.svensson@tagmaster.com

Denna information är sådan information som TagMaster AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2021 kl. 8.30 CET. 

Om TagMaster

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade sensorsystem och lösningar baserade på radio-, radar-, magnetisk- och kamerateknologier för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom två segment – Segment Europa och Segment USA - under varumärkena TagMaster och Sensys Networks - med innovativa mobilitetslösningar för att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och för att minska belastningen på miljön inom Smarta Städer. TagMaster har dotterbolag i England, Frankrike och USA och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners och systemintegratörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Kista. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. TagMasters certifierade rådgivare (CA) är FNCA Sweden, telefon +46852800399, E-post: info@fnca.se , www.tagmaster.com

Prenumerera

Dokument & länkar