Delårsrapport januari till mars 2022

Report this content

Pressmeddelande, Stockholm, 28 april 2022

Förbättrat marknadsklimat men störningar i leveranskedjan påverkar volym och marginal  

Första kvartalet 2022

  • Nettoomsättningen ökade under första kvartalet med 6,9% till 79,5 MSEK (74,4). Valutaeffekter har påverkat koncernens omsättning positivt med 5,0 MSEK
  • Justerad EBITDA minskade under första kvartalet med 109,5% till -0,9 MSEK (9,9), vilket motsvarar en justerad EBITDA-marginal på -1,2% (13,3)
  • Rörelseresultatet uppgick till -7,9 MSEK (4,8) vilket motsvarar en rörelsemarginal om -9,9% (6,5)
  • Kvartalets resultat uppgick till -8,6 MSEK (4,5)
  • Resultatet per aktie uppgick till -0.59 (0,31) SEK1
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -2,6 MSEK (3,4) 
Belopp i TSEK 2022
jan-mars
2021
jan-mars
R12M
april-mars
2021
Helår
Nettoomsättning 79 513 74 405 331 994 326 886
Nettoomsättningstillväxt, % 6,9 -5,7 17,7 14,1
Bruttomarginal, % 66,3 66,7 68,3 68,4
Justerad EBITDA -935 9 865 23 158 33 958
Justerad EBITDA-marginal, % -1,2 13,3 7,0 10,4
Soliditet, % 53,0 57,9 - 54,4
Kassaflöde från den löpande verksamheten, Msek -2,6 3,4 20,2 26,2
Nettoskuld/justerad EBITDA, ggr (rullande 12 månader) - - 0,6 0,3
Antal anställda vid periodens utgång 132 98 - 137

1Justerat retroaktivt för sammanläggningen 1:25

VD kommentar

Vi ser ett något förbättrat marknadsklimat på våra huvudmarknader men årets första kvartal präglades, som för så många andra teknikföretag, av fortsatt komponentbrist. Tack vare stor flexibilitet och engagerade medarbetare lyckades vi hantera obalanserna i leveranskedjan på ett bra sätt och har även kunnat kompensera kostnadsökningar med prishöjningar gentemot våra kunder. Vi har under kvartalet kunnat fortsätta med satsningar på mobilitetslösningar för Smarta Städer baserat på avancerad sensorteknologi. Våra lösningar bidrar i den nödvändiga omställningen till ett hållbarare transportsystem, vilket ger oss en bra framtida position.

Under kvartalet har vi både påverkats av och fått aviserat ytterligare kostnadsökningar för både elektronikkomponenter och insatsvaror. Vi har ökat våra komponentinköp via spotmarknaden för att kunna hålla våra åtagande mot våra kunder. Med prishöjningar till kunder och intern effektivitet lyckades vi nå en bruttomarginal som är i linje med första kvartalet 2021. Med tanke på den utmanande inköpssituationen är vi nöjda med en fortsatt god bruttomarginal, vilket visar att vårt erbjudande tål prishöjningar utan att tappa i attraktivitet.

Vi förväntar oss fortsatta utmaningar under de kommande kvartalen och överlag är priskompensation någonting som vi kommer att fortsätta jobba med. Vi bedömer att komponentbristen påverkat försäljningen negativt med cirka

6 procent under kvartalet, motsvarande cirka 5 miljoner kronor.

Vi har under perioden fortsatt investera i teknikledarskap inom alla våra områden och att utveckla mer komplexa lösningar som ger vårt erbjudande ökad konkurrenskraft och för oss upp i värdekedjan. Fokus riktas alltmer mot lösningar som kan bidra till ett hållbarare transportsystem där analys, AI och Deep Learning spelar en viktig roll. Förvärvet av franska Citilog under andra kvartalet 2021 har vässat vårt erbjudande på tekniksidan och adderar även värde i form av synergier på sälj- och kundsidan.

Förvärvet av Citilog är förklaringen till koncernens ökade rörelsekostnader med 39 procent jämfört med samma period 2021, då Citilog ännu inte fanns med i koncernen. Under kvartalet har några av Citilogs kundprojekt och den därmed förväntade tillväxten blivit senarelagda, vilket har fått negativ påverkan på både omsättning och EBITDA med cirka 5,7 miljoner kronor respektive 5 miljoner kronor. Vi har även under kvartalet drabbats av senarelagda projekt inom Rail Solution i Frankrike vilket påverkat omsättningen negativt med cirka 3 miljoner kronor.

Sammantaget har dessa ökade kostnader i kombination med projektförseningar och därmed minskad omsättning påverkat både bruttovinst och rörelseresultat. 

Under perioden har arbetet med att skapa en gemensam säljkår för Citilog och vårt amerikanska dotterbolag Sensys Networks fortgått enligt plan i kombination med de planerade åtgärderna för att anpassa kostnader inom Citilog.

Koncernens omsättning under det första kvartalet uppgick till 79,5 miljoner kronor, vilket är en ökning med 6,9 procent jämfört med samma period 2021. Organiskt ser vi dock en minskning av omsättningen med 11,5 procent. Vår Traffic Solutionsaffär uppgick till 68,2 miljoner kronor, vilket är en ökning med 9,1 procent jämfört med motsvarande period 2021. Under kvartalet stod Traffic Solutions för 86 procent av försäljningen, medan Rail Solutions stod för 14 procent.

Kvartalet visar på en bruttomarginal på 66,3 procent med ett justerat EBITDA-resultat på -0,9 miljoner kronor, vilket motsvarar en justerad EBITDA-marginal på -1,2 procent. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,6 miljoner kronor och koncernens soliditet låg på 53 procent vid periodens utgång. Arbetet med att minska det arbetande kapitalet har fortsatt fokus och lagret har under kvartalet minskat jämfört med motsvarande kvartal 2021. Kundfordringarna har ökat under kvartalet till följd av konsolideringen av Citilog och till följd av hög försäljning under den senare delen av kvartalet.

TagMaster är idag väl positionerat på en marknad med långsiktigt goda förutsättningar för tillväxt och bra lönsamhet och vi är fast beslutna att fortsätta göra TagMaster till ett starkare och tåligare bolag samtidigt som vi når en högre tillväxtkurva. Att vi arbetar med att förbättra trafikmiljön i städer och storstadsområden världen över ger oss en mycket bra position inför de massiva återstartspaket som lanseras i Europa och USA och som i stora stycken inriktas på gröna investeringar.

Strategin och den värdeskapande potentialen har inte förändrats på grund av de kortsiktiga begränsningarna i leveranskedjan och våra satsningar på tillväxt via innovation, kommersiellt fokus och förvärv gör att vi har en positiv syn på bolaget utveckling för de kommande åren.

Jonas Svensson

Verkställande direktör

Granskning av revisorer

Delårsrapporten har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.

Finansiell kalender                                                     

15 juli 2022:                                      Delårsrapport för andra kvartalet 2022

27 oktober 2022:                              Delårsrapport för tredje kvartalet 2022

2 februari 2023:                        Bokslutskommuniké 2022

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets hemsida www.tagmaster.com

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Svensson, VD, +46 8-6321950, jonas.svensson@tagmaster.com

Denna information är sådan information som TagMaster AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 April, 2022 kl. 8.30 CET. 

Om TagMaster

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade sensorsystem och lösningar baserade på radio-, radar-, magnetisk- och kamerateknologier för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom två segment – Segment Europa och Segment USA - under varumärkena TagMaster, Citilog och Sensys Networks - med innovativa mobilitetslösningar för att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och för att minska belastningen på miljön inom Smarta Städer. TagMaster har dotterbolag i England, Frankrike och USA och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners och systemintegratörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Kista. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. TagMasters certifierade rådgivare (CA) är FNCA Sweden, telefon +46852800399, E-post: info@fnca.se , www.tagmaster.com

Prenumerera

Dokument & länkar