Delårsrapport januari till september 2019

Report this content

Lönsam integration med hög tillväxt

Tredje kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade under tredje kvartalet med 88,1% till 82,4 Mkr (43,8)
 • Justerad EBITDA uppgick till 8,5 Mkr (3,2), vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 10,4% (7,3)
 • EBITDA uppgick till 4,3 Mkr (3,2), vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 5,2% (7,3)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -13,0 Mkr (0,1) varav planenliga avskrivningar på goodwill i enlighet med gängse redovisningsprinciper (K3) uppgick till -9,6 Mkr
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,04 (0,00)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 5,4 Mkr (2,9)

Januari - september

 • Nettoomsättningen ökade under perioden med 18,4% till 179,4 Mkr (151,5)
 • Justerad EBITDA uppgick till 13,7 Mkr (11,8), vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 7,6% (7,8)
 • EBITDA uppgick till 8,5 Mkr (11,8), vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 4,8% (7,8)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -15,8 Mkr (3,8) varav planenliga avskrivningar på goodwill i enlighet med gängse redovisningsprinciper (K3) uppgick till -15,9 Mkr
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,06 (0,02)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 9,2 Mkr (10,5)
 • Den 13 juni slutfördes förvärvet av amerikanska Sensys Networks Inc. Köpeskillingen uppgick till 16 miljoner USD på skuld- och kassafri basis med justering av rörelsekapital per stängningsdagen mot normaliserat rörelsekapital.
 • Genom en företrädesemission ökade aktiekapitalet med 5 534 530,50 SEK och antalet aktier med 110 690 610 aktier. Genom en riktad emission ökade aktiekapitalet med 2 581 250 SEK genom utgivande av 51 625 000 aktier.

VD - kommentar 

Omsättningen under tredje kvartalet uppgick till 82,4 (43,8) Mkr, vilket är nästan en fördubbling jämfört med tredje kvartalet 2018. Den kraftiga ökningen förklaras främst av förvärvet av amerikanska Sensys Networks som blev klart i juni, men även övrig verksamhet påverkade kvartalet positivt. Bruttomarginalen hamnar på en fortsatt bra nivå på 64,8% (64,2) med en justerad EBITDA-marginal på 10,4% (7,3).

Under perioden har vi renodlat koncernens organisatoriska struktur och våra verksamheter i Storbritannien, Frankrike och Sverige kommer i fortsättningen att verka under namnen TagMaster UK, TagMaster France respektive TagMaster Nordic. Sensys Networks kommer att fortsätta verka under det befintliga namnet.

Vår engelska verksamhet - TagMaster UK - har utvecklats väl både rörande bruttomarginal och resultat under perioden och visar på ökad lönsamhet. Kostnadsbesparingarna är exekverade och vi fortsätter nu arbetet med att utöka våra sälj- och marknadsresurser för att få ytterligare fart på tillväxten.

Vår franska verksamhet - TagMaster France - har haft ett något svagare kvartal med lägre omsättning och något lägre bruttomarginal med fortsatt lönsamhet. Integrationen av alla delar av våra franska verksamheter fortsätter, men tar något längre tid än beräknat kopplat till formalia vid bolagssammanslagningar. Vi beräknar att vara helt klara med integrationen under första kvartalet 2020. Med en fullt integrerad verksamhet och ytterligare rekryteringar på säljsidan får vi till en kraftfullare bearbetning av den franska marknaden.

Sensys Networks har haft ett kvartal enligt plan både rörande omsättning och bruttomarginal men med en något högre kostnadsnivå kopplat till omorganisation och integrationsarbete. Vi har bland annat ersatt ett antal konsultroller i organisationen med egna anställda. Det har under kvartalet gett dubbla kostnader under del av perioden, men ger lägre kostnader framgent. Integrationsarbetet går framåt och Sensys Networks och de övriga TagMasterbolagen har redan identifierat och inlett ett antal initiativ till samarbete inom sälj och utveckling.

Vår svenska verksamhet - TagMaster Nordic - har haft ett bra kvartal rörande både volym, bruttomarginal och lönsamhet. Fortsatt satsning på säljarbete och digital marknadsföring, i alla våra enheter, bedöms ge positiv påverkan på vår omsättning framöver.

Med förvärvet av Sensys Networks har vi skapat ett omsättningsmässigt nästan dubbelt så stort företag. Via förvärvet har vi skapat en egen plattform i USA och vi kommer i åtnjutande av en både bredare och djupare teknologikompetens. Förvärvet ger oss en högre organisk tillväxtpotential och vi blir en än mer intressant partner i byggandet av framtidens smarta städer.

TagMaster är idag en viktig spelare på en marknad med goda förutsättningar för tillväxt och bra lönsamhet. Att vi dessutom varje dag arbetar med att förbättra trafikmiljön i städer och storstadsområden världen över ger oss massor med energi att fortsätta arbeta hårt och målmedvetet.

Jonas Svensson

Verkställande direktör

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets hemsida www.tagmaster.com

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Svensson, VD, +46 8-6321950, jonas.svensson@tagmaster.com

Denna information är sådan information som TagMaster AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2019 kl. 8.30 CET.

Om TagMaster

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade sensorsystem och lösningar baserade på radio-, radar-, magnetisk- och kamerateknologier för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom två segment - Traffic Solutions och Rail Solutions - under varumärkena TagMaster, CitySync, Balogh, CA Traffic, Magsys, Hikob och Sensys Networks - med innovativa mobilitylösningar för att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och för att minska belastningen på miljön inom Smarta Städer. TagMaster har dotterbolag i England, Frankrike, och i USA och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners och systemintegratörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Stockholm. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. TagMasters certifierade rådgivare (CA) är Erik Penser Bank telefon +4684638300, E-post: certifiedadviser@penser.se www.tagmaster.com  

Prenumerera

Dokument & länkar