Delårsrapport januari till september 2020

Report this content

Pressmeddelande, Stockholm, 22 oktober, 2020

TagMaster levererar goda marginaler i ett kvartal präglat av återhämtning

Tredje kvartalet 2020

 • Nettoomsättningen minskade under tredje kvartalet med 13,9% till 71,0 MSEK (82,4)
 • Justerad EBITDA minskade under tredje kvartalet med 30,3% till 8,6 MSEK (12,4), vilket motsvarar en justerad EBITDA-marginal på 12,2% (15,0)
 • Rörelseresultatet uppgick till 2,7 MSEK (1,2) vilket motsvarar en rörelsemarginal om 3,9% (1,4)
 • Periodens resultat uppgick till 3,3 MSEK (-5,6)
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,01 (-0,02)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 8,9 MSEK (-4,4)

Januari-september 2020

 • Nettoomsättningen ökade under perioden med 21,9% till 219,0 MSEK (179,4)
 • Justerad EBITDA ökande under perioden med 0,2% till 21,9 MSEK (21,8), vilket motsvarar en justerad EBITDA-marginal på 10,0% (12,2)
 • Rörelseresultatet uppgick till -13,6 MSEK (0,0) vilket motsvarar en rörelsemarginal om -6,2% (-0,0)
 • Periodens resultat uppgick till -17,8 MSEK (-5,7)
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,05 (-0,02)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 16,9 MSEK (-1,4)
 • Covid-19-pandemin har påverkat omsättningen negativt från mitten av mars och åtgärder har vidtagits avseende alla delar av verksamheten för att parera effekterna av coronaviruset.
 • TagMaster har från och med den första januari 2020 bytt redovisningsprinciper från BFNAR 2012:1 (K3) till IFRS. Effekterna av övergången framgår av not 6.
 • Som en långsiktig åtgärd initierades under perioden, för den europeiska delen av verksamheten, ett företagsövergripande effektiviseringsprogram. Dessa långsiktiga åtgärder har lett till engångskostnader om cirka 9 Mkr under andra kvartalet varav merparten påverkar kassaflödet. Programmet förväntas resultera i en årlig kostnadsbesparing om cirka 10 Mkr från slutet av kvartal 3 2020.   
Belopp i TSEK 2020
juli-sept
2019
juli-sept
2020
jan-sept
2019
jan-sept
R12M
okt-sept
2019
Helår
Nettoomsättning 70 970 82 417 218 665 179 423 302 197 262 955
Nettoomsättningstillväxt, % -13,9 88,1 21,9 18,4 35,2 34,5
Bruttomarginal, % 66,0 64,8 65,0 65,0 66,4 66,6
Justerad EBITDA 8 643 12 401 21 859 21 809 36 110 36 051
Justerad EBITDA-marginal, % 12,2 15,0 10,0 12,2 11,9 13,7
Soliditet, % 56,3 56,2 56,4
Kassaflöde från den löpande verksamheten, Msek 8,9 -4,4 17,0 -1,4 22,2 3,9
Nettoskuld/justerad EBITDA, ggr (rullande 12 månader) 0,1 1,1
Antal anställda vid periodens utgång 99 115
 

VD kommentar

Efter ett synnerligen utmanande andra kvartal kännetecknades tredje kvartalet av stabilisering och en försiktig, gradvis, återhämtning för stora delar av våra verksamheter. De starka marginaler som vi levererade under kvartalet är ett tecken på vår motståndskraft och våra åtgärder för att öka verksamheternas flexibilitet, fokus och tillväxtorientering gör att jag tror på en fortsatt god utveckling. Vi har under kvartalet även ökat våra satsningar på lösningar som medverkar till den nödvändiga omställningen till ett hållbarare transportsystem.

Under pandemin har vi fortsatt att fokusera på våra medarbetares hälsa och säkerhet samt att tillhandahålla bästa möjliga service för våra kunder. Alla tidigare korttidspermitterade medarbetare har under kvartalet återgått till full tid. 

Det, i andra kvartalet, annonserade företagsövergripande effektiviseringsprogrammet innehållande strukturella förändringar, såsom omallokeringar av resurser till nya affärsmöjligheter och optimering av kontor, samt reduktion av arbetsstyrkan för att anpassa verksamheten till en mer bestående förändring i framtida försäljningsmix har löpt på väl.  Vår bedömning är att kostnadsbesparingarna blir något högre än vad vi bedömde när de inleddes. Genomförda förändringar är ett viktigt steg för oss att bli än mer flexibla, fokuserade och tillväxtorienterade.

Vi fortsätter att investera i vårt teknikledarskap för att ytterligare öka konkurrenskraften. Vårt fokus riktas alltmer mot lösningar som kan medverka till ett hållbarare transportsystem.

Ett exempel på det är lösningar för att hantera en ökad närvaro av cyklar i stadsmiljöer. Vi har i USA under kvartalet belönats med två utmärkelser för vår egenutvecklade GiveMeGreen!, en mobilapp som ger cyklister företräde vid trafikljus och som bygger på Sensys Networks trådlösa sensorteknologi i kombination med en molnlösning.

Ett annat exempel är vårt sensorsystem för laddstationer för elbilar, som möjliggör för städer och regioner att informera bilister om vilka laddstationer som är tillgängliga och var dessa finns. Lösningen lanserades i Frankrike under kvartalet.

Koncernens omsättning under tredje kvartalet uppgick till 71 Mkr, en minskning med 14 procent jämfört med motsvarande kvartal 2019. Minskningen förklaras helt av att vår Railsolution-affär minskade under kvartalet till följd av senarelagda projekt. Vår Trafficsolution-affär uppgick under kvartalet till 64 Mkr vilket är likvärdigt med omsättningen under tredje kvartalet 2019. Under kvartalet stod Traffic Solutions för 90 procent av vår försäljning medan Rail Solutions stod för 10 procent.

Kvartalet visar på en fortsatt stark bruttomarginal om 66 procent och med ett justerat EBITDA-resultat på 8,6 Mkr, vilket motsvarar en justerad EBITDA-marginal på 12,2 procent. Kassaflödet från den löpande verksamheten har fortsatt varit positiv och uppgick till 8,9 Mkr och solideten är god med en nivå på 56,3 procent. Arbetet med att minska det arbetande kapitalet har varit framgångsrikt och lagret har under kvartalet minskat med drygt 20 procent jämfört med motsvarande kvartal 2019.

TagMaster är idag väl positionerat på en marknad med långsiktigt goda förutsättningar för tillväxt och bra lönsamhet. Att dagligen arbeta med att förbättra trafikmiljön i städer och storstadsområden världen över ger oss massor med energi att fortsätta arbeta hårt och målmedvetet även i svåra tider som dessa. Att vi under pandemin har lyckats öka vår flexibilitet, fokus och tillväxtorientering gör att det ser bra ut inför framtiden.

Jonas Svensson

Verkställande direktör

Revisorsgranskning

Denna rapport har inte varit föremål för gransknings av bolagets revisor.

Finansiell kalender

28 januari 2021: Bokslutskommuniké 2020

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets hemsida www.tagmaster.com

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Svensson, VD, +46 8-6321950, jonas.svensson@tagmaster.com

Denna information är sådan information som TagMaster AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2020 kl. 8.30 CET. 

Om TagMaster

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade sensorsystem och lösningar baserade på radio-, radar-, magnetisk- och kamerateknologier för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom två segment – Segment Europa och Segment USA - under varumärkena TagMaster och Sensys Networks - med innovativa mobilitetslösningar för att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och för att minska belastningen på miljön inom Smarta Städer. TagMaster har dotterbolag i England, Frankrike och USA och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners och systemintegratörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Kista. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. TagMasters certifierade rådgivare (CA) är FNCA Sweden, telefon +46852800399, E-post: info@fnca.se , www.tagmaster.com

Prenumerera

Dokument & länkar