Delårsrapport januari till september 2021

Report this content

 Pressmeddelande, Stockholm, 27 oktober 2021 

Ökad nettoomsättning och bruttomarginal trots svår komponentsituation 

Tredje kvartalet 2021

 • Nettoomsättningen ökade under tredje kvartalet med 12,7% till 80,0 MSEK (71,0). Valutaeffekter har påverkat koncernens omsättning negativt med 0,7 MSEK.
 • Justerad EBITDA minskade under tredje kvartalet med 3,3% till 8,4 MSEK (8,6), vilket motsvarar en justerad EBITDA-marginal på 10,4 (12,2) %
 • Rörelseresultatet uppgick till 1,7 MSEK (2,7) vilket motsvarar en rörelsemarginal om 2,1% (3,9)
 • Periodens resultat uppgick till 1,7 MSEK (3,3)
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,11 (0,23) SEK1
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -5,3 MSEK (8,9) 

Januari-September 2021

 • Nettoomsättningen ökade under perioden med 11,3% till 243,4 MSEK (219,0). Valutaeffekter har påverkat koncernens omsättning negativt med 12,1 MSEK.
 • Justerad EBITDA ökande under perioden med 32,1% till 28,9 MSEK (21,9), vilket motsvarar en justerad EBITDA-marginal på 11,9% (10,0)
 • Rörelseresultatet uppgick till 11,2 MSEK (-13,6) vilket motsvarar en rörelsemarginal om 4,6% (-6,2)
 • Periodens resultat uppgick till 10,1 MSEK (-17,8)
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,69 (-1,21) SEK1
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 12,5 MSEK (16,9) 
 • TagMaster förvärvade Citilog SAS med en årsomsättning om ca 5,8 M€ med tillträde den 30 april 2021.
 • Vid årsstämman den 29 april 2021 beslutades om sammanläggning av aktier av serie B 1:25. 6 maj var första dag för handel efter sammanläggningen. Antal aktier av serie B uppgår efter sammanläggningen till 14 647 526 stycken, vilket innebär ett kvotvärde om cirka 1,25 SEK per aktie.
Belopp i TSEK 2021
juli-sept
2020
juli-sept
2021
jan-sept
2020
jan-sept
R12M
okt-sept
2020
Helår
Nettoomsättning 80 017 70 970 243 354 218 665 311 142 286 453
Nettoomsättningstillväxt, % 12,7 -13,9 11,3 21,9 3,0 8,9
Bruttomarginal, % 72,0 66,0 66,9 65,0 67,1 65,7
Justerad EBITDA 8 353 8 643 28 880 21 859 34 351 27 329
Justerad EBITDA-marginal, % 10,4 12,2 11,9 10,0 11,0 9,5
Soliditet, % 52,1 56,3 - - - 55,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten, Msek -5,3 8,9 12,5 17,0 23,1 27,4
Nettoskuld/justerad EBITDA, ggr (rullande 12 månader) - - - - 0,7 -0,2
Antal anställda vid periodens utgång 138 99 - - - -

1Justerat retroaktivt för sammanläggningen 1:25

VD kommentar

Under det gångna kvartalet har en ytterligare gradvis öppning på flera av våra marknader skett, samtidigt som den globala komponentbristen till viss del har hållit tillbaka utvecklingen. Trots den utmanande komponentsituationen är bruttomarginalen för kvartalet den hittills bästa i TagMasters historia i kombination med ett robust EBITDA-resultat. Vi har under kvartalet fortsatt våra satsningar på datalösningar för Smarta Städer baserat på avancerad sensorteknologi och förvärvet av Citilog, som genomfördes i andra kvartalet, har adderat ytterligare kompetens inom AI och Deep Learning. TagMasters lösningar bidrar i den nödvändiga omställningen till ett hållbarare transportsystem, vilket ger oss en mycket intressant position.

Vi har under kvartalet arbetat intensivt med proaktiva och kontinuerliga åtgärder för att säkra en bibehållen robust leveranskedja och har lyckats undvika allvarliga störningar på kundleveransen. Vi bedömer att bortfallet i omsättning av hämmade leveranser till följd av komponentbrist uppgick till 4-5 procent av försäljningen under det tredje kvartalet, motsvarande knappt 4 miljoner kronor.

Under kvartalet har vi även upplevt ökade kostnader för komponenter, insatsvaror och transporter, vilket påverkat bruttomarginalen. Vi har kompenserat för dessa ökande kostnader genom flertalet prishöjningar, som delvis fått genomslag under kvartalet, men där det finns en fördröjningseffekt på ett till två kvartal. Vi förväntar oss fortsatta utmaningar under de kommande kvartalen och vi fortsätter att proaktivt genomföra åtgärder, såsom daglig kontakt med våra huvudleverantörer, aktiv global sourcing av nödvändiga komponenter samt ökade lagernivåer, för att begränsa påverkan.

Vi fortsätter att investera i teknikledarskap inom alla våra områden för att ytterligare öka konkurrenskraften för vårt erbjudande. Fokus riktas alltmer mot lösningar som kan medverka till ett hållbarare transportsystem och som tar oss upp i värdekedjan där analys, AI och Deep Learning spelar en allt viktigare roll.

Förvärvet av Citilog under andra kvartalet har vässat TagMasters erbjudande på tekniksidan och adderar även värde i form av synergier på sälj- och kundsidan. Citilog har också bidragit till att bruttomarginalen för koncernen har förbättrats under kvartalet. Citilogs produkter ingår som en del av flera olika ITS-applikationer (Intelligenta Transport System) såsom Incident Management, Traffic Signal Control och Infomobility. Under kvartalet har ett program för kostnadsoptimering genomförts, arbetet med att skapa en gemensam säljkår för Citilog och Sensys Networks sjösatts samt att arbetet med att integrera utvecklingsplaner, mellan dessa två bolag har påbörjats.     

Koncernens omsättning under det tredje kvartalet uppgick till 80 miljoner kronor, vilket är en ökning med 12,7 procent varav organiskt med 0,5 procent, jämfört med motsvarande period 2020. Vår Traffic Solutions-affär uppgick till 68,9 miljoner kronor, vilket är en ökning med 7,6 procent jämfört med motsvarande period 2020. Under kvartalet stod Traffic Solutions för 86 procent av försäljningen medan Rail Solutions stod för 14 procent.

Kvartalet visar på en bruttomarginal om 72,0 procent med ett justerat EBITDA-resultat på 8,4 miljoner kronor, vilket motsvarar en justerad EBITDA-marginal på 10,4 procent. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5,3 miljoner kronor och koncernens soliditet låg på 52,1 procent vid periodens utgång. Arbetet med att minska det arbetande kapitalet har fortsatt fokus och lagret har under kvartalet minskat något jämfört med motsvarande kvartal 2020. Kundfordringarna har dock ökat under kvartalets senare del, vilket till stor del förklarar det negativa kassaflödet. 

TagMaster är idag väl positionerat på en marknad med långsiktigt goda förutsättningar för tillväxt och bra lönsamhet. Att vi arbetar med att förbättra trafikmiljön i städer och storstadsområden världen över ger oss en mycket bra position inför de massiva återstartspaket som lanseras i Europa och USA och som i stora stycken inriktas på gröna investeringar. Våra satsningar på tillväxt via innovation, kommersiellt fokus och förvärv gör att vi har en positiv syn på bolagets utveckling för de kommande åren.

Jonas Svensson

Verkställande direktör

Granskning av revisorer

Delårsrapporten har översiktligt granskats av bolagets revisorer.

Finansiell kalender                                                     

3 februari 2022:                               Bokslutskommuniké 2021

28 april 2022:                                   Årsstämma, Kista

28 april 2022:                                   Delårsrapport för första kvartalet 2022

15 juli 2022:                                      Delårsrapport för andra kvartalet 2022

27 oktober 2022:                              Delårsrapport för tredje kvartalet 2022

2 februari 2023:                        Bokslutskommuniké 2022

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets hemsida www.tagmaster.com

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Svensson, VD, +46 8-6321950, jonas.svensson@tagmaster.com

Denna information är sådan information som TagMaster AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober, 2021 kl. 8.30 CET. 

Om TagMaster

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade sensorsystem och lösningar baserade på radio-, radar-, magnetisk- och kamerateknologier för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom två segment – Segment Europa och Segment USA - under varumärkena TagMaster, Citilog och Sensys Networks - med innovativa mobilitetslösningar för att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och för att minska belastningen på miljön inom Smarta Städer. TagMaster har dotterbolag i England, Frankrike och USA och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners och systemintegratörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Kista. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. TagMasters certifierade rådgivare (CA) är FNCA Sweden, telefon +46852800399, E-post: info@fnca.se , www.tagmaster.com

Prenumerera

Dokument & länkar