Kallelse till årsstämma i TagMaster AB (publ)

Pressrelease

Stockholm, 29 mars, 2016

Aktieägarna i TagMaster AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 28 april 2016 kl.15.00 på Middlepoint, Kronborgsgränd 1, Kista. Inregistrering till stämman börjar kl. 14.30

Kallelsen återfinns på TagMasters hemsida www.tagmaster.com samt biläggs detta pressmeddelande. Att kallelse skett kommer att annonseras i Svenska Dagbladet den 30 mars 2016 och kallelsen i sin helhet kommer att återfinnas i Post- och Inrikes Tidningar den 30 mars 2016.  

Kallelse till årsstämma i TagMaster AB (publ)

Styrelsen inbjuder härmed aktieägarna i TagMaster AB (publ), org.nr. 556487-4534, (”Bolaget”), till årsstämma torsdagen den 28 april 2016, kl. 15.00 på Middlepoint, Kronborgsgränd 1, Kista. Kaffe serveras från kl. 14.30.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall:

 • Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (“Euroclear”) förda aktieboken den 22 april 2016;
 • Dels anmäla sitt deltagande senast den 22 april 2016, till TagMaster
  • §  Per brev under adress:

TagMaster AB

Kronborgsgränd 11, 164 46, Kista

Att. Maria Nordgren

Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer samt adress, telefonnummer och antal aktier. Eventuella dokument såsom registreringsbevis eller fullmakter skall biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.tagmaster.com.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear i eget namn för att äga rätt att delta i årsstämman. Sådan registrering som normalt tar några dagar, skall vara verkställd (registrerad hos Euroclear) senast den 22 april 2016. Aktieägare äger rätt att medföra ett eller två biträden till årsstämman om detta anmälts till Bolaget enligt ovan.

Aktieägares frågerätt

Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Förslag till dagordning

 1. 1.      Stämmans öppnande
 2. 2.      Val av ordförande för stämman
 3. 3.      Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. 4.      Godkännande av förslag till dagordning
 5. 5.      Val av en eller två protokolljusterare
 6. 6.      Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. 7.      VDs presentation
 8. 8.      Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse för Bolaget
 9. 9.      Beslut
  1. a.       Om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
  2. b.      Om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  3. c.       Om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
  4. 10.    Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
  5. 11.    Val av styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter samt val av styrelseordförande
  6. 12.    Val av revisor
  7. 13.    Fastställande av principer för utseende av valberedning
  8. 14.    Stämmans avslutande

Val av ordförande för stämman (punkt 2)

Valberedningen, bestående av Gert Sviberg (ordförande), Didrik Hamilton, Tomas Brunberg, Gunnar Ek (företrädare för de mindre aktieägarna) och Rolf Norberg jämte Peter Ragnarsson (adjungerad), föreslår att styrelseordförande Rolf Norberg utses till ordförande vid stämman.

Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9b)

Styrelsen föreslår att årets vinst balanseras i ny räkning och att ingen utdelning ges för året 2015.

Valberedningens förslag (punkt 10-13)

Punkt 10:

Arvode föreslås utgå till styrelsen med 650 000 (550 000) kronor, att fördelas med 250 000 (250 000) kronor till ordföranden och 100 000 (100 000) kronor till var och en av de ordinarie ledamöterna samt att ledamot har rätt till ersättning för arbete som bedöms ligga utöver normalt styrelsearbete. Beloppet för detta arbete uppgår till max 1 300 kronor per timme om ledamoten fakturerar Bolaget eller med motsvarande totala belopp om ersättningen skall utges till ledamoten personligen. Förutsättningen för att sådan ersättning skall utbetalas är att en enig styrelse inkluderandes VD i förväg har godkänt uppdraget.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11:

Styrelsen föreslås bestå av fem ordinarie styrelseledamöter och en styrelsesuppleant.

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av de ordinarie styrelseledamöterna Rolf Norberg, Joseph (Joe) Grillo, Magnus Jonsson och Gert Sviberg jämte nyval av Örjan Johansson, varvid föreslås att Rolf Norberg utses till styrelsens ordförande. Om ordförandens uppdrag skulle upphöra i förtid, skall styrelsen inom sig välja ny ordförande. Som suppleant föreslås Bolagets VD, Jonas Svensson.

Örjan Johansson. Född: 1960. Utbildning: Master of Science Electrical Engineering. Övriga uppdrag: Bland annat styrelseordförande i Spiideo AB, Trivector System AB och Hövding AB samt styrelseledamot i Image Systems AB, Crunchfish AB, SVEP Design Center AB och Zaplox AB. Inget aktieinnehav i Bolaget.

Punkt 12:

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av årsstämman 2017 att till Bolagets revisor väljs Mazars

SET Revisionsbyrå, med Mikael Fredstrand som huvudansvarig revisor.

Punkt 13:

Valberedningen föreslår att Bolaget skall ha en valberedning som skall bestå av fem ledamöter varav en av ledamöterna skall vara styrelsens ordförande, tre av ledamöterna skall utses av de tre största aktieägarna och en av ledamöterna, utsedd av valberedningens ordförande, företräda de mindre aktieägarna.

Vid bedömningen av vilka som utgör de tre till röstetalet största ägarna skall en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de (i) ägargrupperats i aktieboken eller (ii) offentliggjort och till Bolaget meddelat att de träffat skriftlig överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om Bolagets förvaltning. Baserat på den ägarstatistik som Bolaget erhåller från Euroclear AB per den sista bankdagen i september månad, skall valberedningen utan onödigt dröjsmål identifiera de till röstetalet tre största aktieägarna i Bolaget. Valberedningen skall, så snart det rimligen kan ske, på lämpligt sätt kontakta de tre största identifierade aktieägarna och uppmana dessa att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid (som inte får överstiga 30 dagar), skriftligen till valberedningen namnge den person aktieägaren önskar utse till ledamot av valberedningen. Avstår aktieägare från sin rätt att utse ledamot, eller utser inte aktieägare ledamot inom angiven tid, skall rätten att utse ledamot av valberedningen övergå till den till röstetalet närmast följande största aktieägare som inte redan utsett eller har rätt att utse ledamot av valberedningen.

Ordförande i valberedningen skall vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt största aktieägaren såvida valberedningen inte enhälligt beslutar utse annan av en aktieägare utsedd ledamot till valberedningens ordförande.

Så snart valberedningens samtliga ledamöter och ordförande utsetts, skall valberedningen meddela Bolaget detta och därvid lämna erforderlig information om valberedningens ledamöter och ordförande samt vilken aktieägare en ledamot representerar. Bolaget skall utan onödigt dröjsmål offentliggöra valberedningens sammansättning genom att publicera informationen i särskilt meddelande på Bolagets hemsida.

Valberedningen skall anses tillsatt och dess mandatperiod börja den dag när informationen publicerats i särskilt meddelande på Bolagets hemsida enligt föregående stycke. Valberedningens mandatperiod löper till dess nästa valberedning vederbörligen blivit tillsatt och dess mandatperiod börjat.

Valberedningen skall fullgöra de uppgifter som åligger en valberedning enligt Svensk kod för bolagsstyrning såvitt avser framtagande av förslag till ordförande på bolagsstämman, förslag till ordförande och övriga styrelseledamöter jämte revisor samt förslag till arvode till styrelse och revisorer samt riktlinjer för uppdragsersättningar.

Avgår av aktieägare utsedd ledamot från valberedningen under mandatperioden eller blir ledamot förhindrad att fullfölja sitt uppdrag, skall valberedningen utan dröjsmål uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som dock inte får överstiga 30 dagar, utse ny ledamot av valberedningen. Utser inte aktieägaren ny ledamot inom angiven tid, skall rätten att utse ny ledamot av valberedningen övergå till närmast följande till röstetalet största aktieägaren som inte redan utsett ledamot av valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt.

För det fall byte av ledamot i valberedningen enligt föregående stycke sker, skall reglerna avseende meddelande till Bolaget från valberedningen samt offentliggörande ovan äga motsvarande tillämpning. För det fall valberedningen vid något tillfälle inte består av fulla antalet ledamöter, skall valberedningen likväl vara behörig att fullgöra de uppgifter som ankommer på valberedningen enligt detta bolagsstämmobeslut.

Övrigt

Årsredovisning och revisionsberättelse samt fullmaktsformulär kommer senast torsdagen den 7 april 2016 att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats www.tagmaster.com. Fullständiga förslag och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer senast torsdagen den 14 april 2016 att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats www.tagmaster.com. Kopior av samtliga handlingar liksom kallelsen kommer även att, utan kostnad för mottagaren, sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i mars 2016

TagMaster AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jonas Svensson, CEO, jonas.svensson@tagmaster.com

Om TagMaster

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade identifieringssystem och lösningar baserade på radio & kamerateknologier (RFID & ANPR) för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom de två segmenten Traffic Solutions & Rail Solutions med innovativa mobility lösningar för att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och att minska belastningen på miljön inom Smart Cities. TagMaster har specialiserade agentföretag i USA och i China och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners, systemintegratörer och distributörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Stockholm. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på First North i Stockholm. TagMasters certifierade rådgivare är Remium AB. www.tagmaster.com

Om oss

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade sensorsystem och lösningar baserade på radio, radar & kamerateknologier (RFID, Radar & ANPR) för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom två segment - Traffic Solutions & Rail Solutions - under varumärkena TagMaster, CitySync, Balogh, CA Traffic, Magsys, Hikob och Sensys Networks med innovativa mobilitylösningar för att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och för att minska belastningen på miljön inom Smarta Städer. TagMaster har specialiserade agentföretag i USA och i Kina och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners och systemintegratörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Stockholm. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på Nasdaq First North i Stockholm. TagMasters certifierade rådgivare (CA) är Erik Penser Bank. telefon + 4684638300 www.tagmaster.com

Prenumerera