Kommuniké från årsstämma i TagMaster AB (publ)

Report this content

Pressmeddelande, Stockholm den 27 april, 2017

TagMaster AB (publ), org.nr. 556487-4534, höll torsdagen den 27 april 2017 årsstämma varvid följande beslut fattades:

  • Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2016.
  • Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning och att ingen utdelning ges för räkenskapsåret 2016.
  • Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2016.
  • Årsstämman beslutade att arvode skall utgå till styrelsen med sammanlagt 650 000 kronor, att fördelas med 250 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna samt att ledamot har rätt till ersättning för arbete som bedöms ligga utöver normalt styrelsearbete. Beloppet för detta arbete uppgår till max 1 300 kronor per timme om ledamoten fakturerar bolaget eller med motsvarande totala belopp om ersättningen skall utges till ledamoten personligen. Förutsättningen för att sådan ersättning skall utbetalas är att en enig styrelse inkluderande VD i förväg har godkänt uppdraget.
  • Årsstämman beslutade att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.
  • Årsstämman beslutade att bolagets styrelse, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, skall utgöras av fem stämmovalda styrelseledamöter och en styrelsesuppleant.
  • Årsstämman beslutade, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av Rolf Norberg, Joseph (Joe) Grillo, Örjan Johansson, Magnus Jonsson och Gert Sviberg till ordinarie styrelseledamöter samt omval av verkställande direktör Jonas Svensson till styrelsesuppleant. Rolf Norberg utsågs till styrelsens ordförande.
  • Årsstämman beslutade att valberedning skall bestå av fem ledamöter, varav en av ledamöterna skall vara styrelsens ordförande, tre av ledamöterna representera de tre största aktieägarna och en av ledamöterna, utsedd av valberedningens ordförande, representera de mindre aktieägarna.
  • Årsstämman beslutade att höja bolagsordningens gränser för antal aktier från lägst 50 000 000 aktier och högst 200 000 000 aktier till lägst 100 000 000 aktier och högst 400 000 000 aktier för att möjliggöra ökning av bolagets aktiekapital genom företrädesemissionen nedan.
  • Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut av den 22 mars 2017 om att öka bolagets aktiekapital med högst 1 678 243,91 kronor genom nyemission av högst 33 564 878 aktier av serie B (”Företrädesemissionen”). Aktieägare i TagMaster har företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie av serie B per fem (5) befintliga aktier, dvs. teckningsrelation 1:5. Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen är den 8 maj 2017 och teckningsperioden löper från och med den 9 maj 2017 till och med den 24 maj 2017. Teckningskursen i Företrädesemissionen är 1,10 SEK per aktie. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs bolaget cirka 36,9 MSEK vilket kommer möjliggöra fortsatta tillväxt- och expansionsplaner.

Protokollet från årsstämman med de fullständiga besluten kommer att läggas ut på bolagets hemsida www.tagmaster.com senast två veckor från dagens datum.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Svensson, CEO, +46 8-6321950, jonas.svensson@tagmaster.com 

Om TagMaster

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade identifieringssystem och lösningar baserade på radio & kamerateknologier (RFID & ANPR) för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom de två segmenten Traffic Solutions & Rail Solutions med innovativa mobility lösningar, under varumärkena TagMaster, CitySync & Balogh, för att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och att minska belastningen på miljön inom Smart Cities. TagMaster har specialiserade agentföretag i USA och i China och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners, systemintegratörer och distributörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Stockholm. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på First North i Stockholm. TagMasters certifierad rådgivare är Remium Nordic AB. www.tagmaster.com

Prenumerera

Dokument & länkar