Kommuniké från årsstämma i TagMaster AB (publ)

Report this content

Pressmeddelande, Stockholm, 26 april, 2018

TagMaster AB (publ), org.nr. 556487-4534, höll torsdagen den 26 april 2018 årsstämma, varvid följande beslut fattades:

  •  Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2017.
  •  Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning och att ingen utdelning ges för räkenskapsåret 2017.
  •  Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2017.
  •  Årsstämman beslutade att arvode ska utgå till styrelsen med sammanlagt 550 000 kronor, att fördelas med 250 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna samt att ledamot har rätt till ersättning för arbete som bedöms ligga utöver normalt styrelsearbete. Beloppet för detta arbete uppgår till max 1 300 kronor per timme om ledamoten fakturerar bolaget eller med motsvarande totala belopp om ersättningen ska utges till ledamoten personligen. Förutsättningen för att sådan ersättning ska utbetalas är att en enig styrelse inkluderande VD i förväg har godkänt uppdraget.
  •  Arvode till revisorn beslutades utgå enligt godkänd räkning.
  •  Årsstämman beslutade att bolagets styrelse, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgöras av fyra stämmovalda styrelseledamöter med en styrelsesuppleant.
  •  Årsstämman beslutade, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av Rolf Norberg, Magnus Jonsson, Gert Sviberg och Örjan Johansson till ordinarie styrelseledamöter, samt omval av verkställande direktör Jonas Svensson till styrelsesuppleant. Rolf Norberg utsågs till styrelsens ordförande.
  •  Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden intill slutet av årsstämman 2019 omvälja Mazars SET Revisionsbyrå till Bolagets revisor.
  •  Årsstämman beslutade att Bolaget ska ha en valberedning bestående av fem ledamöter, varav en av ledamöterna ska vara styrelsens ordförande, tre av ledamöterna ska utses av de tre största aktieägarna och en av ledamöterna, utsedd av valberedningens ordförande, ska företräda de mindre aktieägarna.

Protokollet från årsstämman med de fullständiga besluten kommer att läggas ut på bolagets hemsida www.tagmaster.com senast två veckor från dagens datum.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Svensson, VD, +46 8-6321950, jonas.svensson@tagmaster.com

Om TagMaster
TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade identifieringssystem och lösningar baserade på radio, radar & kamerateknologier (RFID, Radar & ANPR) för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom de två segmenten Traffic Solutions & Rail Solutions, under varumärkena TagMaster, CitySync, Balogh, CA Traffic & Magsys med innovativa mobility lösningar för att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och för att minska belastningen på miljön inom Smarta städer. TagMaster har specialiserade agentföretag i USA och i China och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners och systemintegratörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Stockholm. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på First North i Stockholm. TagMasters certifierade rådgivare är Remium Nordic Holding AB. www.tagmaster.com

Prenumerera

Dokument & länkar