Kommuniké från årsstämma i TagMaster AB (publ)

Report this content

Pressmeddelande, Stockholm, 29 april, 2020

TagMaster AB (publ), org.nr. 556487-4534, höll onsdagen den 29 april 2020 årsstämma, varvid följande beslut fattades:

  • Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2019.
  • Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning och att ingen utdelning ges för räkenskapsåret 2019.
  • Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2019.
  • Årsstämman beslutade att arvode ska utgå till styrelsen med sammanlagt 850 000 kronor, att fördelas med 350 000 kronor till styrelsens ordförande och 125 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna samt att ledamot har rätt till ersättning för arbete som bedöms ligga utöver normalt styrelsearbete. Beloppet för detta arbete uppgår till max 1 300 kronor per timme om ledamoten fakturerar bolaget eller med motsvarande totala belopp om ersättningen ska utges till ledamoten personligen. Förutsättningen för att sådan ersättning ska utbetalas är att en enig styrelse inkluderande VD i förväg har godkänt uppdraget.
  • Arvode till revisorn beslutades utgå enligt godkänd räkning.
  • Årsstämman beslutade att bolagets styrelse, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgöras av fem stämmovalda styrelseledamöter med en styrelsesuppleant.
  • Årsstämman beslutade, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av Rolf Norberg, Magnus Jonsson, Gert Sviberg och Juan Vallejo samt nyval av Margareta Hagman till ordinarie styrelseledamöter, samt omval av verkställande direktör Jonas Svensson till styrelsesuppleant. Rolf Norberg utsågs till styrelsens ordförande.

Margareta Hagman, född 1966, har en kandidatexamen i företagsekonomi från Örebro Universitet. Margareta har 23 års erfarenhet från BioGaia AB, noterad på Nasdaq Stockholm, som bl.a vice verkställande direktör och CFO med ansvar för redovisning och revision, finansiering, investerarrelationer, marknadsmissbruks- och bolagsstyrningsfrågor. Margareta har även erfarenhet från flertalet tidigare styrelseuppdrag och är bl.a styrelseledamot i Infant Bacterial Therapeutics (IBT) AB sedan 2016.

  • Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden intill slutet av årsstämman 2021 omvälja Mazars SET Revisionsbyrå till bolagets revisor.
  • Årsstämman beslutade att bolaget ska ha en valberedning bestående av fem ledamöter, varav en av ledamöterna ska vara styrelsens ordförande, tre av ledamöterna ska utses av de tre största aktieägarna och en av ledamöterna, utsedd av valberedningens ordförande, ska företräda de mindre aktieägarna.
  • Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen för att ta höjd för kommande lagstiftning om att rösträttsregistrering inför bolagsstämma senast skall ske fyra bankdagar före bolagsstämma, till skillnad från fem vardagar som är dagens krav.

Protokollet från årsstämman med de fullständiga besluten kommer att läggas ut på bolagets hemsida www.tagmaster.com senast två veckor från dagens datum.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Svensson, VD, +46 8-6321950, jonas.svensson@tagmaster.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2020 kl.17.00 CEST.

Om TagMaster

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade sensorsystem och lösningar baserade på radio-, radar-, magnetisk- och kamerateknologier för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom två segment - Traffic Solutions och Rail Solutions - under varumärkena TagMaster och Sensys Networks - med innovativa mobilitylösningar för att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och för att minska belastningen på miljön inom Smarta Städer. TagMaster har dotterbolag i England, Frankrike, och i USA och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners och systemintegratörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Stockholm. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. TagMasters certifierade rådgivare (CA) är Erik Penser Bank telefon +4684638300, E-post: certifiedadviser@penser.se www.tagmaster.com

www.tagmaster.com             

 

Prenumerera

Dokument & länkar