Kommuniké från årsstämma i TagMaster AB (publ)

Report this content

Pressmeddelande, Stockholm, 29 april, 2021

TagMaster AB (publ), org.nr. 556487-4534, höll torsdagen den 29 april 2021 årsstämma. Med anledning av den pågående coronapandemin och i syfte att minska risken för smittspridning genomfördes stämman med poströstning, utan fysiskt deltagande.

Följande beslut fattades vid årsstämman:

 • Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020.
 • Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning och att ingen utdelning ges för räkenskapsåret 2020.
 • Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2020.
 • Årsstämman beslutade att arvode ska utgå till styrelsen med sammanlagt 750 000 kronor, att fördelas med 250 000 kronor till styrelsens ordförande och 125 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna samt att ledamot har rätt till ersättning för arbete som bedöms ligga utöver normalt styrelsearbete. Beloppet för detta arbete uppgår till max 1 300 kronor per timme om ledamoten fakturerar bolaget eller med motsvarande totala belopp om ersättningen ska utges till ledamoten personligen. Förutsättningen för att sådan ersättning ska utbetalas är att en enig styrelse inkluderande VD i förväg har godkänt uppdraget.
 • Arvode till revisorn beslutades utgå enligt godkänd räkning.
 • Årsstämman beslutade att bolagets styrelse, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgöras av fem ordinarie styrelseledamöter och en styrelsesuppleant.
 • Årsstämman beslutade, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att omvälja Rolf Norberg, Gert Sviberg, Juan Vallejo och Margareta Hagman samt nyvälja Bernt Ingman till ordinarie styrelseledamöter, samt omvälja verkställande direktör Jonas Svensson till styrelsesuppleant. Bernt Ingman utsågs till ny ordförande i styrelsen.

Bernt Ingman, född 1954, har under senare år varit styrelsemedlem i ett flertal bolag så som Beijer Ref AB, Pricer AB och SBC (Sveriges Bostadsrätts Center AB) och tidigare haft befattningar som CFO och i vissa fall även CIO i bolag som Doro, Gunnebo, Husqvarna och Munters. Han har också betydande erfarenhet från Investor Relations. Bernt har där han varit aktiv, skapat lönsamhet och tillväxt och han har även arbetat mycket med förvärvsdriven tillväxt.

 • Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden intill slutet av årsstämman 2022 omvälja Mazars AB till bolagets revisor.
 • Årsstämman beslutade att bolaget ska ha en valberedning bestående av fem ledamöter, varav en av ledamöterna ska vara styrelsens ordförande och fyra av ledamöterna ska utses av de fyra största aktieägarna.
 • Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen avseende gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier för att möjliggöra föreslagen sammanläggning av aktier. Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, om sammanläggning av aktier av serie B 1:25 genom att 25 aktier av serie B sammanläggs till en aktie av serie B. Ytterligare information om sammanläggningen av aktier, inklusive avstämningsdag, kommer att offentliggöras så snart styrelsen har beslutat om avstämningsdag för sammanläggningen av aktier.
  • Preliminär tidplan för sammanläggning:
5 maj 2021 Sista dag för handel före sammanläggning.
6 maj 2021 Första dag för handel efter sammanläggning. Aktiekursen kommer från och med och med detta datum att återspegla effekten av sammanläggningen.
7 maj 2021 Avstämningsdag för sammanläggning.
 • Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inom ramen för gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler. Styrelsen äger rätt att fatta beslut i sådan utsträckning att bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande sammanlagt högst 11 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för stämman.

Protokollet från årsstämman med de fullständiga besluten kommer att läggas ut på bolagets hemsida www.tagmaster.com senast två veckor från dagens datum.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Svensson, VD, +46 8-6321950, jonas.svensson@tagmaster.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2021 kl. 16.15 CEST.

Om TagMaster

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade sensorsystem och lösningar baserade på radio-, radar-, magnetisk- och kamerateknologier för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom två segment – Segment Europa och Segment USA - under varumärkena TagMaster och Sensys Networks - med innovativa mobilitetslösningar för att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och för att minska belastningen på miljön inom Smarta Städer. TagMaster har dotterbolag i England, Frankrike och USA och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners och systemintegratörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Kista. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. TagMasters certifierade rådgivare (CA) är FNCA Sweden, telefon +46852800399, E-post: info@fnca.se , www.tagmaster.com.

www.tagmaster.com             

 

Prenumerera

Dokument & länkar