Kommuniké från årsstämma i TagMaster AB (publ)

Report this content

Pressmeddelande, Stockholm, 28 april, 2022

TagMaster AB (publ), org.nr. 556487-4534, höll torsdagen den 28 april 2022 årsstämma. Aktieägare har haft möjlighet att utöva sin rösträtt vid stämman genom fysiskt deltagande, poströstning eller ombud. 

Följande beslut fattades vid årsstämman:

 • Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021.
 • Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning och att ingen utdelning ges för räkenskapsåret 2021.
 • Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2021.
 • Årsstämman beslutade att bolagets styrelse, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgöras av fyra ordinarie styrelseledamöter och inga styrelsesuppleanter.
 • Årsstämman beslutade att arvode ska utgå till styrelsen med sammanlagt 700 000 kronor, att fördelas med 280 000 kronor till styrelsens ordförande och 140 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna samt att ledamot har rätt till ersättning för arbete som bedöms ligga utöver normalt styrelsearbete. Beloppet för detta arbete uppgår till max 1 300 kronor per timme om ledamoten fakturerar bolaget eller med motsvarande totala belopp om ersättningen ska utges till ledamoten personligen. Förutsättningen för att sådan ersättning ska utbetalas är att en enig styrelse inkluderande VD i förväg har godkänt uppdraget.
 • Arvode till revisorn beslutades utgå enligt godkänd räkning.
   
 • Årsstämman beslutade, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att omvälja Bernt Ingman, Gert Sviberg och Juan Vallejo samt nyvälja Liselott Lading till ordinarie styrelseledamöter. Det beslutades att Bernt Ingman omväljs till ordförande i styrelsen.

Liselott Lading har många års erfarenhet som ledare och expert inom digital utveckling. Hon har haft ett antal positioner som VD i bolag i utvecklingsfaser såväl som ledarerfarenhet från IT-avdelning på IoT-bolag (bl.a Axis Communications, tidigare ägare till Citilog, som förvärvades av TagMaster 2021). Vidare har hon även varit ledamot i antal styrelser. Till vardags är hon affärskonsult på Stratiteq där hon agerar rådgivare åt ledningsgrupper om hur bolagen skall använda sin data. Liselott är en ofta anlitad talare inom digitalisering och hur den påverkar samhället ur ett holistiskt perspektiv. Hon har en magisterexamen i systemvetenskap från Stockholms universitet och är även certifierad i styrelsearbete via Styrelseakademin. Liselott är för närvarande ledamot i fintech-bolaget Oqam. Liselott äger idag inte några aktier i TagMaster AB och är både oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och även oberoende i förhållande till bolagets största aktieägare.

 • Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden intill slutet av årsstämman 2023 omvälja Mazars AB till bolagets revisor.
 • Årsstämman beslutade att bolaget ska ha en valberedning bestående av fem ledamöter, varav en av ledamöterna ska vara styrelsens ordförande och fyra av ledamöterna ska utses av de fyra största aktieägarna.
 • Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inom ramen för gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen äger rätt att fatta beslut i sådan utsträckning att bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande sammanlagt högst 11 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för stämman.
 • Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen avseende att möjliggöra poströstning i samband med bolagsstämmor genom införandet av en ny punkt 14 i bolagsordningen.

Protokollet från årsstämman med de fullständiga besluten kommer att läggas ut på bolagets hemsida www.tagmaster.com senast två veckor från dagens datum.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Svensson, VD, +46 8-632 19 50, jonas.svensson@tagmaster.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2022 kl. 16.00 CEST.

Om TagMaster

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade sensorsystem och lösningar baserade på radio-, radar-, magnetisk- och kamerateknologier för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom två segment – Segment Europa och Segment USA - under varumärkena TagMaster, Citilog och Sensys Networks - med innovativa mobilitetslösningar för att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och för att minska belastningen på miljön inom Smarta Städer. TagMaster har dotterbolag i England, Frankrike och USA och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners och systemintegratörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Kista. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. TagMasters certifierade rådgivare (CA) är FNCA Sweden, telefon +46852800399, E-post: info@fnca.se , www.tagmaster.com.
 

Prenumerera

Dokument & länkar