• news.cision.com/
 • TagMaster AB/
 • Kommuniké från årsstämma i TagMaster AB (publ) och information i relation till emissionsbemyndigandet

Kommuniké från årsstämma i TagMaster AB (publ) och information i relation till emissionsbemyndigandet

Report this content

Pressmeddelande, Stockholm, 25 april, 2019

TagMaster AB (publ), org.nr. 556487-4534, höll torsdagen den 25 april 2019 årsstämma, varvid följande beslut fattades:

 • Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2018.
 • Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning och att ingen utdelning ges för räkenskapsåret 2018.
 • Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2018.
 • Årsstämman beslutade att arvode ska utgå till styrelsen med sammanlagt 850 000 kronor, att fördelas med 350 000 kronor till styrelsens ordförande och 125 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna samt att ledamot har rätt till ersättning för arbete som bedöms ligga utöver normalt styrelsearbete. Beloppet för detta arbete uppgår till max 1 300 kronor per timme om ledamoten fakturerar bolaget eller med motsvarande totala belopp om ersättningen ska utges till ledamoten personligen. Förutsättningen för att sådan ersättning ska utbetalas är att en enig styrelse inkluderande VD i förväg har godkänt uppdraget.
 • Arvode till revisorn beslutades utgå enligt godkänd räkning.
 • Årsstämman beslutade att bolagets styrelse, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgöras av fem stämmovalda styrelseledamöter med en styrelsesuppleant.
 • Årsstämman beslutade, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av Rolf Norberg, Magnus Jonsson, Gert Sviberg och Örjan Johansson samt nyval av Juan Vallejo till ordinarie styrelseledamöter, samt omval av verkställande direktör Jonas Svensson till styrelsesuppleant. Rolf Norberg utsågs till styrelsens ordförande.

Juan Vallejo är född 1957 och utbildad civilingenjör vid Kungliga Tekniska Högskolan. Han är styrelseordförande i ITS Energy Group AB och CleanCook Sweden AB, styrelseledamot i bland annat Elajo Invest Aktiebolag, Fingerprint Cards AB, Mercuri International Group AB, Q-MATIC Group AB och Coromatic Holding AB. Tidigare har han även varit styrelseledamot i Randstad Sweden Group AB, WWS – Engineering Europe AB och Assemblin Sweden AB.

 • Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden intill slutet av årsstämman 2020 omvälja Mazars SET Revisionsbyrå till bolagets revisor.
 • Årsstämman beslutade att bolaget ska ha en valberedning bestående av fem ledamöter, varav en av ledamöterna ska vara styrelsens ordförande, tre av ledamöterna ska utses av de tre största aktieägarna och en av ledamöterna, utsedd av valberedningens ordförande, ska företräda de mindre aktieägarna.
 • Årsstämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att i samband med framtida förvärv emittera nya aktier i bolaget. Bemyndigandet omfattar emission, inom ramen för gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen, av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner i form av kontant-, apport eller kvittningsemission eller förenat med andra villkor, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
 • På stämman framkom att bolaget avser att finansiera det eventuella förvärv, som kommunicerades i pressmeddelande den 25 april 2019 klockan 9.00, via en nyemission i storleksordningen 130 MSEK med stöd av bemyndigandet enligt ovan. Den eventuella emissionen avses till viss del vara en företrädesemission och till viss del en riktad emission till vissa på förhand vidtalade investerare, på i huvudsak lika villkor.    
 • På stämman noterades det avslutningsvis ett direktiv från aktieägarna om att vid en eventuell emission, beslutad med stöd av bemyndigandet enligt ovan, ska styrelsen verka för att så stor del av den potentiella emissionen som möjligt är en företrädesemission. Noterades vidare att bemyndigandet enligt ovan endast avses användas för det på stämmodagen publicerade potentiella förvärvet.

Protokollet från årsstämman med de fullständiga besluten kommer att läggas ut på bolagets hemsida www.tagmaster.com senast två veckor från dagens datum.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Svensson, VD, +46 8-6321950, jonas.svensson@tagmaster.com 

Denna information är sådan information som TagMaster AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2019 kl 19.00 CEST. 

Om TagMaster

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade sensorsystem och lösningar baserade på radio-, radar- och kamerateknologier (RFID, Radar och ANPR) för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom två segment - Traffic Solutions och Rail Solutions - under varumärkena TagMaster, CitySync, Balogh, CA Traffic, Magsys och Hikob med innovativa mobilitylösningar för att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och för att minska belastningen på miljön inom Smarta Städer. TagMaster har specialiserade agentföretag i USA och i Kina och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners och systemintegratörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Stockholm. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på Nasdaq First North i Stockholm. TagMasters certifierade rådgivare (CA) är Erik Penser Bank telefon +4684638300, E-post: certifiedadviser@penser.se

 www.tagmaster.com

       

Prenumerera

Dokument & länkar