Kompletterande pressmeddelande avseende TagMasters potentiella förvärv

Report this content

Tagmaster kommunicerade i pressmeddelande den 25 april 2019 klockan 9.00 och i pressmeddelande den 25 april klockan 18.00 att ett eventuellt större förvärv är nära ett avslut.

För att förtydliga ytterligare så rör det sig om ett förvärv inom TagMasters existerande teknikområden av ett bolag som adderar till en omsättning något mindre än TagMaster.  

Det eventuella förvärvet avses finansieras via en nyemission i storleksordningen 130 MSEK till viss del en företrädesemission och till viss del riktad emission till vissa på förhand vidtalade investerare, på i huvudsak lika villkor. Utöver den eventuella nyemissionen så avses en mindre del av finansieringen komma från ett banklån.  

Det finns inga garantier att förvärv kommer att ske eller tidpunkten eller villkoren för detta. TagMaster kommer att återkomma med ytterligare information om ett förvärvsavtal ingås eller om förvärvsdiskussionerna avslutas.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Svensson, VD, +46 8-632 19 50, jonas.svensson@tagmaster.com 

Denna information är sådan information som TagMaster AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2019 kl. 19:15 CET.

Prenumerera