TagMaster AB (publ) offentliggör utfall av företrädesemission

Report this content

EJ AVSEDD FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG ELLER FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

Pressmeddelande, Stockholm, 3 juni 2019

TagMaster AB (publ) (”TagMaster” eller ”Bolaget”) har avslutat den nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare som beslutades av styrelsen den 3 maj 2019, med stöd av bemyndigandet givet på bolagstämma 25 april 2019 (”Företrädesemissionen”).   

Företrädesemissionen omfattades av teckningsförbindelser och garantiåtaganden upp till 90 procent av det totala emissionsbeloppet, som högst kunde uppgå till ca 98 MSEK. Teckningsperioden löpte mellan den 14 maj och den 28 maj 2019. Utfallet visar att 82 890 582 aktier, motsvarande cirka 68 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter och att 4 742 048 aktier, motsvarande cirka 4 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av teckningsrätter. Därutöver kommer 23 057 980 aktier, motsvarande cirka 19 procent av emissionen, att tilldelas de som åtagit sig att teckna del av Företrädesemissionen i enlighet med de emissionsgarantiavtal som ingåtts med Bolaget.

Emissionslikviden i Företrädesemissionen uppgår totalt till cirka 89 MSEK före avdrag för emissionsrelaterade kostnader.

”Jag vill tacka alla befintliga aktieägare som har deltagit i emissionen för sitt fortsatta stöd samt hälsa nya aktieägare varmt välkomna. Vi befinner oss i en spännande fas i TagMasters utveckling med ett ökat kommersiellt fokus samt större förvärv på en marknad som fortfarande är mycket fragmenterad. Som ett första steg i denna offensiv förvärvar vi Sensys Networks, ett tillskott som gör oss väl rustade att ta nästa steg mot en ökad marknadsandel.”, kommenterar Jonas Svensson, VD för TagMaster.

Meddelande om tilldelning 

De som har tecknat aktier utan företrädesrätt har tilldelats aktier i enlighet med de principer som angavs i det prospekt som offentliggjordes den 10 maj 2019. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Riktad nyemission

I samband med Företrädesemissionen har Bolaget även genomfört en riktad emission om cirka 41 MSEK, vilken tecknats fullt ut. Se separat pressmeddelande från 3 maj 2019 för mer information angående den riktade emissionen.

Antal aktier och aktiekapital 

Genom Företrädesemissionen ökar TagMasters aktiekapital med 5 534 530,50 SEK och antalet aktier i Bolaget med 110 690 610 aktier. Genom den riktade emissionen ökar Bolagets aktiekapital med 2 581 250 SEK genom utgivande av 51 625 000 aktier. TagMasters aktiekapital kommer därmed att totalt öka med 8 115 780,50 SEK från 10 193 628,05 SEK till 18 309 408,55 SEK och antalet aktier i Bolaget med totalt 162 315 610 stycken, från 203 872 561 stycken till 366 188 171 stycken aktier.

Så snart Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) omvandlas till nya aktier. Detta beräknas ske omkring vecka 24, 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Svensson, VD, +46 8-632 19 50, jonas.svensson@tagmaster.com 

Offentliggörande: 

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 juni 2019 kl. 9.25 CET.

Om TagMaster

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade sensorsystem och lösningar baserade på radio-, radar- och kamerateknologier (RFID, Radar och ANPR) för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom två segment - Traffic Solutions och Rail Solutions - under varumärkena TagMaster, CitySync, Balogh, CA Traffic, Magsys och Hikob med innovativa mobilitylösningar för att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och för att minska belastningen på miljön inom Smarta Städer. TagMaster har specialiserade agentföretag i USA och i Kina och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners och systemintegratörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Stockholm. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på Nasdaq First North i Stockholm. TagMasters certifierade rådgivare (CA) är Erik Penser Bank telefon +46 8 463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner. 

Viktig information 

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i TagMaster. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i TagMaster har enbart skett genom det prospekt som Bolaget offentliggjorde den 10 maj 2019. Prospektet innehåller bland annat riskfaktorer, finansiell information samt information om Bolagets styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. 

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner. 

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier får erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA eller för sådan persons räkning annat än i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för registreringsskyldighet enligt Securities Act samt är i enlighet med tillämpliga värdepappersregleringar i relevant stat eller jurisdiktion i USA. 

Framåtriktade uttalanden 

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende nyemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering. 

Prenumerera

Dokument & länkar