TagMaster AB (publ): Styrelsen föreslår företrädesemission om cirka 36,9 MSEK

PRESSMEDDELANDE, 23 mars 2017

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Hongkong, Nya Zeeland, Sydafrika, Australien eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

TagMaster AB (publ): Styrelsen föreslår företrädesemission om cirka 36,9 MSEK

Styrelsen i TagMaster AB (publ) (”TagMaster” eller ”Bolaget”) offentliggör att styrelsen den 22 mars 2017 har beslutat, villkorat av godkännande av efterföljande årsstämma som hålls den 27 april 2017, att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”).

• TagMasters styrelse har beslutat att, villkorat av godkännande av efterföljande årsstämma som hålls den 27 april 2017, genomföra en nyemission om cirka 36,9 MSEK med företrädesrätt för TagMasters aktieägare genom att emittera högst 33 564 878 aktier av serie B
• Aktieägare i TagMaster har företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie av serie B per fem (5) befintliga aktier, dvs. teckningsrelation 1:5
• Teckningskursen i Företrädesemissionen är 1,10 SEK per aktie
• Företrädesemissionen är till cirka 74 procent säkerställd genom teckningsförbindelser från befintliga aktieägare, styrelse och ledning samt garantiåtaganden

Bakgrund och motiv
Med den snabba urbaniseringen ligger allt mer fokus på Smart City konceptet. Det har blivit viktigt att med smarta lösningar göra vardagen enklare, säkrare och effektivare för medborgarna. TagMasters innovativa lösningar använder RFID (Radio Frequency Identification) och ANPR (Automatic Number Plate Recognition) för att optimera rörlighet och kommunikation vilket skapar säkrare samhällen, jämnare trafikflöden och en mer hållbar och hälsosammare stadsmiljö. TagMaster har banat väg för utveckling av högpresterande RFID produkter med lång läsräckvidd och ANPR teknologi i två decennier, och är en av världens ledande leverantörer av avancerade RFID och ANPR baserade mobilitetslösningar inom trafik och järnväg.

TagMaster är idag ett företag som växer med lönsamhet. Två förvärv har genomförts under 2015 respektive 2016 och båda bolagen har nu vänts och beräknas leverera vinst under 2017. TagMaster står nu redo att göra nästa förvärv för att ytterligare ta del av marknadens tillväxt och bli ett större företag.

TagMaster skall fortsätta växa med fokus på Rail och Traffic och det ska ske organiskt och genom kompletterande förvärv. Genom fokus på de bägge segmenten Traffic Solutions och Rail Solutions har Bolaget fastlagt var TagMaster ska söka framgång. Genom att begränsa Bolaget och fokusera har TagMaster skapat förutsättningar för att bli starkt och kanske till och med en ledande aktör inom dessa områden. Förvärv kommer att spela en mer central roll i TagMasters tillväxtstrategi. Förvärven bidrar till att stärka produktportföljen, tillföra kompetens och öka närvaron på våra fokusmarknader. Syftet med nyemissionen är att emissionslikviden ska användas för ytterligare förvärv.

Jonas Svensson, VD, kommenterar:
”Vi behöver öka vår omsättning ytterligare för att långsiktigt bli framgångsrika och avser därför ytterligare förstärka och utöka vårt produkterbjudande under 2017 bland annat med hjälp av selektiva förvärv med syfte att öka värdet och attraktiviteten i vårt samlade kunderbjudande. Med den planerade företrädesemissionen skapas de förutsättningar som behövs för att ta nästa steg i byggandet av ett lönsamt tillväxtföretag som kan skapa ett reellt värde för våra aktieägare”

Företrädesemissionen
För att möjliggöra fortsatta tillväxt- och expansionsplaner har styrelsen i TagMaster beslutat att, villkorat av godkännande av efterföljande årsstämma som hålls den 27 april 2017, genomföra en nyemission med företräde för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 36,9 MSEK genom utgivande av högst 33 564 878 aktier av serie B till en teckningskurs om 1,10 SEK per aktie.

Företrädesemissionen ger befintliga aktieägare rätt att investera i TagMaster i relation till hur många aktier de redan äger. Rätt att teckna nya aktier av serie B ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare, varvid ska gälla att en (1) befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och fem (5) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B. Avstämningsdag vid Euroclear Sweden AB för rätt att erhålla teckningsrätter är den 8 maj 2017.

Teckningsperioden för emissionen (teckning genom betalning) löper från och med den 9 maj 2017 till och med den 24 maj 2017, eller den senare dag som bestäms av styrelsen i TagMaster. Emissionen innebär att aktiekapitalet kan ökas med högst 1 678 243,91 SEK och att antalet aktier av serie B kan ökas med högst 33 564 878. Handel med teckningsrätter på Nasdaq First North förväntas ske från och med den 9 maj 2017 till och med den 22 maj 2017.

Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 167 824 391 aktier till
201 389 269 aktier och aktiekapitalet från 8 391 219,55 SEK till 10 069 463,46 SEK, vilket motsvarar en ökning med 20 procent. Den totala emissionslikviden uppgår vid full teckning till cirka 36,9 MSEK före emissionskostnader. För befintliga aktieägare som inte deltar i nyemissionen uppkommer en utspädningseffekt om motsvarande cirka 16,7 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Företrädesemissionen. Aktieägare som väljer att inte delta i nyemissionen har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter i marknaden.

För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till aktietecknare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare vid avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska fördelning ske till övriga som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till tecknat belopp, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje hand ska fördelning ske till garanter av emissionen pro rata i förhållande till garanterat belopp, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

För att möjliggöra företrädesemissionen kommer styrelsen även att föreslå att årsstämman beslutar om ändring av Bolagets bolagsordning. Förslaget innebär att gränserna för antalet aktier ökar från lägst 50 000 000 och högst 200 000 000 till lägst 100 000 000 och högst 400 000 000.

Teckningsförbindelser och garantier
Ett antal av TagMasters större befintliga aktieägare, styrelse och ledning har lämnat teckningsförbindelser om att teckna aktier motsvarande cirka 47 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är vidare garanterad upp till ett belopp om 10 MSEK genom garantiåtagande från Gert Sviberg, CTM Invest AB, LMK Ventures AB och Didrik Hamilton. Företrädesemissionen är således till cirka 74 procent säkerställd genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

• 27 april 2017 Årsstämma
• 3 maj 2017 Sista dag för handel inkl. teckningsrätt
• 4 maj 2017 Första dag för handel exkl. teckningsrätt
• 8 maj 2017 Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen
• 9 maj 2017 – 24 maj 2017 Teckningsperiod
• 9 maj 2017 Första dag för handel i teckningsrätter och BTA
• 22 maj 2017 Sista dag för handel i teckningsrätter
• 30 maj 2017 Offentliggörande av slutligt utfall i Företrädesemissionen
• 11 juni 2017 Sista dag för handel i BTA

Övrigt
Årsstämma kommer att hållas den 27 april 2017. Kallelse till årsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande.

Rådgivare
I samband med nyemissionen agerar Remium Nordic AB finansiell rådgivare. Advokatfirman Lindahl KB agerar legal rådgivare.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jonas Svensson, VD, +46 8-6321950, jonas.svensson@tagmaster.com

Denna information är sådan information som TagMaster AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 mars 2017 kl. 08.30 CET.

Om TagMaster
TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade identifieringssystem och lösningar baserade på radio & kamerateknologier (RFID & ANPR) för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom de två segmenten Traffic Solutions & Rail Solutions med innovativa mobility lösningar, under varumärkena TagMaster, CitySync & Balogh, för att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och att minska belastningen på miljön inom Smart Cities. TagMaster har specialiserade agentföretag i USA och i China och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners, systemintegratörer och distributörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Stockholm. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på First North i Stockholm. TagMasters certifierad rådgivare är Remium Nordic AB. www.tagmaster.com

Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i TagMaster.
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Hongkong, Nya Zeeland, Sydafrika, Australien eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende den riktade nyemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Om oss

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade sensorsystem och lösningar baserade på radio, radar & kamerateknologier (RFID, Radar & ANPR) för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom två segment - Traffic Solutions & Rail Solutions - under varumärkena TagMaster, CitySync, Balogh, CA Traffic, Magsys och Hikob med innovativa mobilitylösningar för att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och för att minska belastningen på miljön inom Smarta Städer. TagMaster har specialiserade agentföretag i USA och i Kina och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners och systemintegratörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Stockholm. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på Nasdaq First North i Stockholm. TagMasters certifierade rådgivare (CA) är Erik Penser Bank. www.tagmaster.com

Prenumerera

Dokument & länkar