TagMaster går över till IFRS

Report this content

Pressmeddelande Stockholm, 29 april, 2020

Styrelsen i TagMaster har beslutat att byta redovisningsstandard från BFNAR 2012:1 (K3) till IFRS.

Övergångsdatum till IFRS har fastställts till den 1 januari 2019. Den första finansiella rapporten upprättad enligt IFRS är delårsrapporten för första kvartalet 2020 som kommer att offentliggöras den 29 april 2020 kl. 8.30 CET.

 Övergången till IFRS redovisas i enlighet med IFRS 1 Första gången International Financial Reporting Standards tillämpas. Huvudregeln i IFRS 1 är att ett företag tillämpar samtliga råd retroaktivt vid fastställande av ingångsbalansen. Dock finns vissa tvingande och frivilliga undantag från den retroaktiva tillämpningen. Koncernen har valt att tillämpa följande undantag:

  • IFRS 3 har inte tillämpats på förvärvsanalyser som upprättats innan övergångsdatumet
  • Leasingskulder har värderats till nuvärdet av återstående leasingavgifterna, diskonterad med den marginella upplåningsräntan vid tidpunkten för övergång till IFRS.

Det som främst har påverkat redovisningen är:

  • Återläggning av tidigare års avskrivningar på goodwill
  • Aktivering av utvecklingsutgifter
  • Redovisning av operationella leasingavtal i koncernens balansräkning
  • Redovisning av förmånsbestämda planer
  • Tillämpning av IFRS 3 på förvärvsanalysen hänförlig till förvärvet av Sensys Networks Inc

Nedan presenteras och kvantifieras de bedömda effekterna på koncernens resultat, eget kapital och balansomslutning vid övergången till IFRS för koncernen.

Effekt på resultat och eget kapital

Effekt vid övergång till IFRS (TSEK) 2019
jan-mars
2019
april-juni
2019
juli-sept
2019
okt-dec
Balanserade utvecklingsutgifter 920 1 162 1 735 3 342
Förändring förmånsbestämda pensionsplaner - - - 233
Förvärvskostnader (Sensys Networks Inc) - -4 148 - 0
IFRS 16 justering 34 53 148 142
Återföring avskrivningar goodwill 2 416 3 786 9 620 9 768
Avskrivningar på immateriella tillgångar 0 -1 161 -3 534 -3 839
Effekt på rörelseresultatet 3 370 -308 7 969 9 646
Finansnetto -76 -61 -246 -241
Uppskjuten skatt -141 -147 -249 -1 167
Effekt på periodens resultat 3 153 -516 7 474 8 238
Omräkningsdifferens -9 -57 248 -284
Omvärdering av nettopensionsförpliktelsen - - - -241
Skatt på ovanstående - - - 60
Effekt på eget kapital 3 144 -573 7 722 7 773
Effekt på öppningsbalans 2019-01-01
Balanserade utvecklingsutgifter 4 026
Uppskjuten skatt på balanserade utvecklingsutgifter -927
Avsättning förmånsbestämda pensionsplaner -3 123
Uppskjuten skatt på pensionsavsättningar 812
Summa justeringar i eget kapital 788

Förvärv av Sensys Networks Inc

Den 13 juni förvärvades 100% av aktierna i det amerikanska bolaget Sensys Networks Inc för en köpeskilling om 162 275 TSEK. Förvärvet har skett efter tidpunkten för övergången till IFRS varför förvärvsanalysen har upprättats i enlighet med IFRS 3. Hela ersättningen har överförts genom likvida medel och förvärvsrelaterade utgifter uppgår till  4 148 TSEK och har redovisats som övriga kostnader i resultaträkningen. De tillgångar och skulder som redovisats till följd av förvärvet är följande:

Verkligt värde K3 Verkligt värde
IFRS 3
Effekt vid övergång till IFRS
Anläggningstillgångar
Balanserade utvecklingsutgifter - 30 487 30 487
Kundrelationer - 57 163 57 163
Varumärken - 6 669 6 669
Övriga långfristiga fordringar 448 448 -
Materiella anläggningstillgångar 286 286 -
Omsättningstillgångar -
Varulager 19 645 19 645 -
Kundfordringar 22 894 22 894 -
Övriga kortfristiga fordringar 29 072 29 077 -
Likvida medel 24 475 24 475 -
Långfristiga skulder -
Övriga avsättningar -2 429 -2 429 -
Kortfristiga skulder -
Leverantörsskulder -22 427 -22 427 -
Övriga kortfristiga skulder -51 020 -51 020 -
Identifierbara tillgångar och skulder, netto 20 944 115 268 94 319
Överförd ersättning 166 423 162 275 -4 148
Goodwill 145 479 47 007 -98 472

Notera att ovanstående förvärvsanalys är preliminär och kan komma att justeras.

IFRS 16 effekt på balansomslutningen

Koncernens leasingåtaganden består främst av hyresavtal avseende lokalerna i Kista, Paris, Toulouse och Berkeley. För återstående leasingåtaganden har koncernen redovisat nyttjanderätter per 1 januari 2019 om 12,9 MSEK och leasingskulder på 12,9 MSEK. Per 31 december 2019 har koncernen nyttjanderätter om 22,1 MSEK och leasingskulder på 22,3 MSEK, varav kortfristig del av leasingskulden uppgår till 7,5 MSEK.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Svensson, VD, +46 8-6321950, jonas.svensson@tagmaster.com

Margaretha Narström CFO, +46 8-6321975, margaretha.narstrom@tagmaster.com         

Om TagMaster

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade sensorsystem och lösningar baserade på radio-, radar-, magnetisk- och kamerateknologier för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom två segment – Segment Europa och Segment USA - under varumärkena TagMaster och Sensys Networks - med innovativa mobilitetslösningar för att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och för att minska belastningen på miljön inom Smarta Städer. TagMaster har dotterbolag i England, Frankrike, USA och Sverige och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners och systemintegratörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Stockholm. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. TagMasters certifierade rådgivare (CA) är Erik Penser Bank telefon +4684638300, E-post: certifiedadviser@penser.se www.tagmaster.com

Prenumerera

Dokument & länkar