TagMaster offentliggör prospekt

EJ AVSEDD FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER INOM ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT.

Pressmeddelande, Stockholm, 10 maj 2019

Styrelsen för TagMaster AB (publ) ("TagMaster" eller "Bolaget") offentliggör prospekt med anledning av den företrädesemission (”Företrädesemissionen”) av aktier som beslutades av styrelsen den 3 maj 2019, med stöd av bemyndigande givet på årsstämman 25 april 2019. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Företrädesemissionen kommer, vid full teckning, att inbringa cirka 98 MSEK före emissionskostnader och är säkerställd till 90 procent genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

I samband med förestående Företrädesemission om cirka 98 MSEK genomför Bolaget en riktad emission om 41 MSEK. Nyemissionerna genomförs för att möjliggöra förvärvet av Sensys Networks Inc. (“Sensys Networks”) och hela emissionslividen kommer att användas till detta. Se separata pressmeddelanden från 3 maj 2019 för mer information angående den riktade emissionen samt förvärvet av Sensys Networks.

”Vi är nu redo och väl rustade att ta nästa steg mot en ökad marknadsandel. Vägen framåt går via ökat kommersiellt fokus och större förvärv på en marknad som fortfarande är väldigt fragmenterad. Som ett första steg i denna offensiv avser vi förvärva det amerikanska bolaget Sensys Networks.” säger vd Jonas Svensson i vd-ordet.

Genom Företrädesemissionen tillförs TagMaster, vid fullteckning, cirka 98 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är säkerställd till 90 procent genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Företrädesemissionen 

Företrädesemissionen omfattar högst 122 323 536 aktier. Den som på avstämningsdagen den 10 maj 2019 är aktieägare i TagMaster äger företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen i relation till tidigare innehav av aktier. Fem (5) befintliga aktier av serie B i Bolaget ger rätt att teckna tre (3) nya aktier. En (1) befintlig aktie av serie B erhålles en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier av serie B i Företrädesemissionen.

  •  10 maj 2019 – Avstämningsdag i Företrädesemissionen 
  •  10 maj 2019 – Beräknad dag för offentliggörande av prospekt 
  •  14 maj 24 maj 2019 – Handel i teckningsrätter 
  •  14 maj 28 maj 2019 – Teckningsperiod 
  •  14 maj 2019 – Fram tills dess Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket – Handel i BTA 
  •  30 maj 2019 – Offentliggörande av preliminärt utfall i Företrädesemissionen 

Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 8 maj 2019. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 9 maj 2019. Även allmänheten har möjlighet att teckna.

Prospekt 

Prospekt, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt på Bolagets, emissionsinstitutets och Redeye AB:s respektive hemsidor (www.tagmaster.com, www.aktieinvest.se, www.redeye.se). Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på Bolagets samt Redeye AB:s respektive hemsidor. Vidare kommer anmälningssedel kunna erhållas genom att kontakta emissionsinstitutet på telefonnummer 08-5065 1795.

Rådgivare  

Redeye AB är finansiell rådgivare och Cirio Advokatbyrå AB är juridisk rådgivare i den riktade emissionen och Företrädesemissionen. Aktieinvest FK AB är emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Svensson, VD, +46 8-632 19 50, jonas.svensson@tagmaster.com.

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 10 maj 2019.

Om TagMaster

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade sensorsystem och lösningar baserade på radio-, radar- och kamerateknologier (RFID, Radar och ANPR) för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom två segment - Traffic Solutions och Rail Solutions - under varumärkena TagMaster, CitySync, Balogh, CA Traffic, Magsys och Hikob med innovativa mobilitylösningar för att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och för att minska belastningen på miljön inom Smarta Städer. TagMaster har specialiserade agentföretag i USA och i Kina och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners och systemintegratörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Stockholm. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på Nasdaq First North i Stockholm. TagMasters certifierade rådgivare (CA) är Erik Penser Bank telefon +46 8 4638300, e-post: certifiedadviser@penser.se

www.tagmaster.com

Prenumerera

Dokument & länkar