Kommuniké från Viking Line Abp's ordinarie bolagsstämma 2019

Viking Line Abp          KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA            25.4.2019, kl. 14.00

Kommuniké från Viking Lines ordinarie bolagsstämma 2019

Viking Line Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls idag den 25 april 2019 kl. 12.00 i Mariehamn. Stämman fastställde moderbolagets bokslut och koncernbokslutet samt omfattade styrelsens förslag att i dividend för räkenskapsåret 1.1–31.12.2018 utdelas € 0,20 per aktie. Avstämningsdag för dividendutbetalning är måndagen den 29 april 2019 och utbetalningsdag är tisdagen den 7 maj 2019. Bolagsstämman beviljade styrelsen och VD ansvarsfrihet.

Styrelseledamöternas arvoden behålls oförändrade.

Bolagets styrelseledamöter och suppleanter återvaldes och bolagets styrelse har intill utgången av nästa ordinarie bolagsstämma därmed följande sammansättning; Ben Lundqvist (ordförande), Nils-Erik Eklund, Erik Grönberg, Agneta Karlsson, Dick Lundqvist, Lars G Nordström och Peter Wiklöf jämte suppleanterna Ulrica Danielsson, Stefan Lundqvist och Johnny Rosenholm.

Till revisorer i bolaget återvaldes CGR Ylva Eriksson och CGR Petter Lindeman och till revisorssuppleant återvaldes revisionssammanslutningen PricewaterhouseCoopers Oy.


VIKING LINE ABP


Jan Hanses
Verkställande direktör


jan.hanses@vikingline.com     +358-(0)18-27 000

Prenumerera