Viking Line: Stegvis normalisering trots en utmanande omvärld

Report this content

Viking Line Abp                       VERKSAMHETSÖVERSIKT                     27.04.2022, kl. 09.00

Viking Line: Stegvis normalisering trots en utmanande omvärld

Januari–mars 2022 (jämfört med januari–mars 2021)

  • Omsättningen uppgick till 58,8 Meur (24,6 Meur). 
  • Övriga rörelseintäkter var 6,0 Meur (10,3 Meur). 
  • Rörelseresultatet uppgick till -18,1 Meur (-7,7 Meur). 
  • Finansnettot blev -2,2 Meur (-1,3 Meur). 
  • Resultat före skatter uppgick till -20,3 Meur (-8,9 Meur). 
  • Resultatet efter skatter var -16,2 Meur (-7,2 Meur).

Viking Line ger inte några framtidsutsikter, beaktat framför allt det geopolitiska läget varför det ännu är för tidigt att kvantifiera inverkan på rörelseresultatet för 2022, vilket är samma slutsats som vid senaste rapporttillfälle.

Omsättning och resultat

Koncernens omsättning ökade med 138,9 % till 58,8 Meur under perioden 1 januari – 31 mars 2022 (24,6 Meur 1 januari–31 mars 2021). Rörelseresultatet uppgick till -18,1 Meur (-7,7 Meur).

De passagerarrelaterade intäkterna ökade med 226,3 % till 47,2 Meur (14,5 Meur), medan fraktintäkterna var 10,9 Meur (9,6 Meur). Försäljningsbidraget var 45,3 Meur (19,6 Meur). Driftskostnaderna ökade med 96,1 % till 63,6 Meur (32,4 Meur).

Det första kvartalets resultat påverkades inledningsvis fortsatt av pandemin och med den sammanhängande restriktioner. Från mitten av februari ökande efterfrågan inom passagerarsektorn samtidigt som den stabila efterfrågan på frakttransporter kvarstod. I slutet av februari inledde Ryssland krig mot Ukraina och energipriserna påverkades drastiskt.

Under januari och februari har koncernen erhållit stöd från Traficom för allmän trafikplikt för koncernens fartyg på linjerna Åbo–Mariehamn/Långnäs–Stockholm och Mariehamn-Kapellskär. Under motsvarande period ifjol erhölls även stöd för linjen Helsingfors – Tallinn. Stöden redovisas som offentligt stöd under övriga rörelseintäkter.

2022 2021
MEUR 1.1–31.3 1.1–31.3
Offentligt stöd 5,6 10,2
Fastighetshyror 0,0 0,0
Försäljningsvinst 0,0 0,0
Övriga intäkter 0,4 -
Totalt 6,0 10,3

Trafik och marknad

Koncernen bedrev under första kvartalet passagerar- och frakttrafik med sex fartyg på norra Östersjön och Finska viken.

Viking Glory inledde sin trafik på rutten Stockholm-Åland-Åbo den 1 mars. Amorella avslutade sin trafik på samma linje den 28 februari och sattes in på linjen Helsingfors-Mariehamn-Stockholm den 1 april.

Under kvartalet har fartygen Viking XPRS, Rosella, Viking Cinderella och Gabriella dockats. Under motsvarande period föregående år dockades inte några fartyg.

Antalet passagerare på koncernens fartyg uppgick under rapportperioden till 521 537 (170 362). Koncernen hade en total marknadsandel inom trafikområdet om uppskattningsvis 32,0 % (28,1 %).

Koncernens fraktvolymer uppgick till 29 033 fraktenheter (31 755). Koncernens fraktmarknadsandel var uppskattningsvis 14,5 % (17,0 %). Marknadsandelen för personbilar uppgick till uppskattningsvis 25,2 % (29,6 %).

Marknadsefterfrågan på resor var inledningsvis kraftigt begränsad på grund av restriktioner relaterade till coronapandemin. Under februari och mars meddelade de finska och svenska regeringarna att majoriteten av restriktionerna skulle avvecklas. Detta hade en positiv påverkan på efterfrågan i mars och den därpå följande perioden.

Investering och finansiering

Koncernens investeringar uppgick till 9,8 Meur (2,5 Meur). Koncernens totala investeringar utgör 16,7 % av omsättningen (10,0 %). Av dessa kan merparten tillskrivas färdigställandet av Viking Glory samt dockningarna.

Koncernens långfristiga räntebärande skulder uppgick den 31 mars 2022 till 225,4 Meur (39,9 Meur).

Soliditeten var 40,7 % jämfört med 45,1 % föregående år.

Koncernens likvida medel uppgick vid utgången av mars till 80,7 Meur (24,9 Meur). Beviljade outnyttjade kreditlimiter i koncernen uppgick till 15,1 Meur (4,7 Meur). Affärsverksamhetens nettokassaflöde uppgick till -22,4 Meur (-10,6 Meur). Nettokassaflödet från investeringar var –9,8 Meur (-2,5 Meur) och nettokassaflödet från finansiering uppgick till -1,7 Meur (8,3 Meur).

Merparten av koncernens låneavtal innefattar marknadsmässiga lånekovenanter. De finansiella kovenanterna i låneavtalen består av minimikrav på likvida medel och soliditet samt maximal nivå på koncernens totala finansiella nettoskulder i förhållande till EBITDA. Bolaget har avtalat med sina finansiärer om undantag för hela 2022 avseende tillämpningen av kovenantvillkorets totala finansiella nettoskulder i förhållande till EBITDA.

Viking Line Abp har i enlighet med i) villkoren i de statsgarantier som erhållits till säkerhet för likviditetslånen lyfta hösten 2020, ii) kraven från Finnish Export Credit/Finnvera då de givit amorteringsanstånd, samt iii) villkoren för att få lyfta lånet på finansieringen för Viking Glory, förbundit sig att inte dela ut dividend eller vidta annan utdelning av medel till dess att förpliktelserna i anslutning till garantierna och lånen har återbetalts helt och hållet. Utdelningsbegränsning i Viking Glory-finansieringen gäller endast under 2022 men även framledes ifall koncernens skuldsättning i förhållande till EBITDA överstiger förhållandet 5,0.

De redovisade värdena för immateriella och materiella tillgångar prövas regelbundet för att upptäcka eventuella externa eller interna indikationer på nedskrivningsbehov. Om sådana indikationer observeras för någon tillgångspost, fastställs dess återvinningsvärde. Ett av de viktigaste områden som innebär bedömningar är värdering av koncernens fartyg.

Ledningen bedömer att det för tillfället inte finns några nedskrivningsbehov, då fartygens verkliga värde är väsentligt högre än det bokföringsmässiga värdet.

Framtida kassaflöden avseende finansiella skulder per 31.3.2022:

MEUR
Framtida kassaflöden avseende Leasing- Leverantörs- Räntebärande
finansiella skulder skulder skulder skulder Totalt
 (inkl. finansiella kostnader)
1.4 2022 - 30.9 2022 1,4 20,5 33,0 54,9
1.10 2022 - 31.3 2023 1,4 18,6 20,0
1.4 2023 - 31.3 2024 2,2 40,2 42,5
1.4 2024 - 31.3 2025 2,0 75,5 77,5
1.4 2025 - 31.3 2026 1,4 15,4 16,8
1.4 2026 - 31.3 2027 0,1 22,1 22,2
1.4 2027 - 0,2 85,2 85,4
Totalt 8,8 20,5 290,0 319,2

Organisation och personal

Medelantalet anställda i koncernen var 1 746 (1 246), varav i moderbolaget 1 296 (798). Landpersonalens antal var 412 (346) och sjöpersonalens 1 334 (900). Utöver koncernens egen personal bemannades Viking XPRS med i medeltal 147 (135) personer anställda av ett bemanningsföretag. Under det första kvartalet minskade permitteringarna både bland sjöanställda och landanställda jämfört med samma period ifjol. De av den svenska staten subventionerade korttidspermitteringarna som utnyttjades under förra året upphörde 30 september 2021.

Riskfaktorer

Viking Lines verksamhet är utsatt för risker av olika slag, med varierande omfattning och effekt på verksamheten, det ekonomiska resultatet samt företagets förmåga att uppfylla vissa sociala och miljömässiga mål. De relevanta riskerna har klassificerats under fyra kategorier: strategiska, operativa, skade- och finansiella risker. Riskerna är fortsättningsvis de samma som då bokslutet publicerades. Bunkerpriserna har dock ökat väsentligt genom Rysslands krig mot Ukraina vilket har en direkt påverkan på koncernens resultat. Koncernen har per 31 mars 2022 inte några fastprisavtal på bunkerinköp eller motsvarande derivatkontrakt.

Finnlines besvär i Marknadsdomstolen avseende de stöd Viking Line har erhållit från Traficom har avgjorts av domstolen i slutet av mars 2022. I beslutet avvisar Marknadsdomstolen alla käromål och konstaterar att upphandlingarna har gjorts lagenligt i den situation som pandemin skapat.

 

Koncernens resultaträkning per kvartal

2022 2021 2021 2021 2021
MEUR Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
OMSÄTTNING 58,8 89,3 97,5 46,9 24,6
Övriga rörelseintäkter 6,0 2,2 11,0 23,3 10,3
Kostnader
Varor och tjänster 13,5 22,2 24,1 11,3 5,0
Kostnader för löner och anställningsförmåner 20,7 22,1 18,0 15,2 13,5
Avskrivningar och nedskrivningar 5,8 4,9 4,7 5,0 5,1
Övriga rörelsekostnader 42,9 40,8 35,8 26,4 19,0
82,9 89,9 82,5 58,0 42,5
RÖRELSERESULTAT -18,1 1,6 26,0 12,2 -7,7
Finansiella intäkter 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Finansiella kostnader -2,6 -1,6 -1,5 -1,1 -1,3
Andel av resultat efter skatt från intresseföretag 0,2 1,2 0,5 - -
redovisade enligt kapitalandelsmetoden
RESULTAT FÖRE SKATTER -20,3 1,2 24,9 11,1 -8,9
Inkomstskatter 4,1 0,5 -4,9 -1,2 1,8
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT -16,2 1,7 20,0 9,8 -7,2
Resultat hänförligt till:
Moderbolagets ägare -16,2 1,7 20,0 9,8 -7,2
Resultat per aktie före och efter utspädning, euro -0,93 0,14 1,61 0,79 -0,58

Koncernens rapport över totalresultat per kvartal

2022 2021 2021 2021 2021
MEUR Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT -16,2 1,7 20,0 9,8 -7,2
Poster som kan komma att överföras till resultaträkningen
Omräkningsdifferenser -0,2 -0,2 -0,1 0,3 -0,5
Poster som inte kommer att överföras till resultaträkningen
Förändring av verkligt värde för finansiella tillgångar 
värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat - 0,0 - 1,6 -
Övrigt totalresultat -0,2 -0,2 -0,1 1,9 -0,5
RÄKENSKAPSPERIODENS TOTALRESULTAT -16,4 1,5 19,9 11,8 -7,6
Totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets ägare -16,4 1,5 19,9 11,8 -7,6

Nyckeltal och statistik

2022 2021 2021
1.1–31.3 1.1–31.3 1.1–31.12
Eget kapital per aktie, euro 14,64 15,01 21,67
Soliditet 40,7 % 45,1 % 42,0 %
Investeringar, Meur 9,8 2,5 168,7
 – i % av omsättningen 16,7 % 10,0 % 65,3 %
Passagerare 521 537 170 362 2 315 137
Fraktenheter 29 033 31 755 129 278
Antal årsanställda, medeltal 1 746 1 246 1 536

Eget kapital per aktie = Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare / Vägt genomsnittligt antal aktier.

I enlighet med IFRS har antalet aktier för 2021 justerats retroaktivt med effekten av det faktum att emissions-

kursen i emissionen 2021 var lägre än aktiernas verkliga värde.

Soliditet, % = (Eget kapital inklusive minoritetsandel) / (Balansomslutning – erhållna förskott).

Vid avrundningen till miljoner euro kan avrundningsdifferenser om +/– 0,1 Meur uppstå.

Utsikter för verksamhetsåret 2022

Viking Line ger ännu inte utsikter för verksamhetsåret 2022 eftersom det fortsättningsvis finns en väsentlig osäkerhet kring pandemiutvecklingen samt det geopolitiska läget, vilka har en stor påverkan på antalet resor, energipriser, räntor och valutor. Detta är samma slutsats som vid senaste rapporttillfälle.

Händelser efter balansdagen

Ledningen känner inte till några väsentliga händelser efter balansdagen som skulle kunna påverka verksamhetsöversikten.

Mariehamn den 26 april 2022


VIKING LINE ABP

Jan Hanses
Verkställande direktör


Finansiella uppgifter

Ledningens verksamhetsöversikt är sammanställd i enlighet med IFRS-standardernas bokförings- och värderingsprinciper, men IAS 34-standardens samtliga delårsrapportkrav har inte efterföljts. De tillämpade redovisnings- och beräkningsprinciperna är samma som i bokslutet för år 2021. Siffrorna är oreviderade.

 

Koncernens resultaträkning
2022 2021 2021
MEUR 1.1–31.3 1.1–31.3 1.1–31.12
OMSÄTTNING 58,8 24,6 258,2
Övriga rörelseintäkter 6,0 10,3 46,8
Kostnader
Varor och tjänster 13,5 5,0 62,6
Kostnader för löner och anställningsförmåner 20,7 13,5 68,7
Avskrivningar och nedskrivningar 5,8 5,1 19,6
Övriga rörelsekostnader 42,9 19,0 122,0
82,9 42,5 273,0
RÖRELSERESULTAT -18,1 -7,7 32,1
Finansiella intäkter 0,2 0,0 0,0
Finansiella kostnader -2,6 -1,3 -5,5
Andel av resultat efter skatt från intresseföretag redovisade 0,2 - 1,7
enligt kapitalandelsmetoden
RESULTAT FÖRE SKATTER -20,3 -8,9 28,3
Inkomstskatter 4,1 1,8 -3,8
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT -16,2 -7,2 24,4
Resultat hänförligt till:
Moderbolagets ägare -16,2 -7,2 24,4
Resultat per aktie före och efter utspädning, euro -0,93 -0,58 1,97
Koncernens rapport över totalresultat
2022 2021 2021
MEUR 1.1–31.3 1.1–31.3 1.1–31.12
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT -16,2 -7,2 24,4
Poster som kan komma att överföras till resultaträkningen
Omräkningsdifferenser -0,2 -0,5 -0,5
Poster som inte kommer att överföras till resultaträkningen
Förändring av verkligt värde för finansiella tillgångar  
värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat - - 1,6
Övrigt totalresultat -0,2 -0,5 1,1
RÄKENSKAPSPERIODENS TOTALRESULTAT -16,4 -7,6 25,5
Totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets ägare -16,4 -7,6 25,5
Koncernens balansräkning
MEUR 31.3.2022 31.3.2021 31.12.2021
TILLGÅNGAR
Långfristiga tillgångar
Immateriella tillgångar 3,1 3,3 3,1
Markområden 0,5 0,6 0,5
Byggnader och konstruktioner 1,6 6,7 1,7
Ombyggnadskostnader för hyrda fastigheter 1,4 1,7 1,5
Fartyg 450,0 249,6 445,2
Maskiner och inventarier 2,5 2,5 2,6
Nyttjanderätter 5,3 5,2 5,7
Förskottsbetalningar, fartyg under byggnad - 56,3 -
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde
via övrigt totalresultat 0,0 28,6 0,0
Innehav redovisade enligt kapitalandelsmetoden 34,1 - 33,9
Fordringar 4,4 - 4,7
Långfristiga tillgångar totalt 502,9 354,5 498,8
Kortfristiga tillgångar
Varulager 12,9 9,9 10,0
Inkomstskattefordringar 0,1 0,1 0,1
Kundfordringar och övriga fordringar 42,0 31,0 26,6
Likvida medel 80,7 24,9 114,6
Kortfristiga tillgångar totalt 135,6 65,9 151,3
TILLGÅNGAR TOTALT 638,6 420,3 650,1
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital 1,8 1,8 1,8
Fonder 49,7 2,5 49,7
Omräkningsdifferenser -2,3 -2,2 -2,2
Balanserade vinstmedel 203,8 184,5 220,1
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 253,0 186,6 269,4
Eget kapital totalt 253,0 186,6 269,4
Långfristiga skulder
Uppskjutna skatteskulder 26,7 25,2 30,9
Räntebärande skulder 225,4 39,9 235,1
Leasingskulder 5,7 3,6 6,2
Långfristiga skulder totalt 257,8 68,7 272,2
Kortfristiga skulder
Räntebärande skulder 47,3 115,6 38,3
Leasingskulder 2,5 1,7 2,6
Inkomstskatteskulder 0,0 0,0 0,0
Leverantörsskulder och övriga skulder 77,9 47,8 67,5
Kortfristiga skulder totalt 127,8 165,0 108,5
Skulder totalt 385,6 233,7 380,7
EGET KAPITAL OCH SKULDER TOTALT 638,6 420,3 650,1
Koncernens kassaflödesanalys
2022 2021 2021
MEUR 1.1–31.3 1.1–31.3 1.1–31.12
AFFÄRSVERKSAMHETEN
Räkenskapsperiodens resultat -16,2 -7,2 24,4
Justeringar
  Avskrivningar och nedskrivningar 5,8 5,1 19,6
  Försäljningsvinster/-förluster från långfristiga tillgångar - 0,0 -25,6
  Övriga poster som inte ingår i kassaflödet -0,4 0,2 -1,4
  Räntekostnader och övriga finansiella kostnader 2,5 1,0 5,1
  Ränteintäkter och övriga finansiella intäkter -0,1 0,0 0,0
  Dividendintäkter 0,0 - -4,9
  Inkomstskatter -4,1 -1,8 3,8
Förändring av rörelsekapital
  Förändring av kundfordringar och övriga fordringar -15,0 -2,8 2,5
  Förändring av varulager -2,9 1,0 0,9
  Förändring av leverantörsskulder och övriga skulder 10,2 -4,3 14,7
Erlagda räntor -1,5 -1,4 -3,4
Erlagda finansiella kostnader -0,5 -0,4 -1,5
Erhållna finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0
Erlagda skatter -0,1 -0,1 -0,1
NETTOKASSAFLÖDE FRÅN AFFÄRSVERKSAMHETEN -22,4 -10,6 34,3
INVESTERINGAR
Investeringar i fartyg -9,7 -0,2 -165,5
Investeringar i övriga immateriella och materiella tillgångar -0,1 -0,1 -1,2
Förskottsbetalningar, fartyg under byggnad - -2,1 -
Investeringar i innehav redovisade enligt kapitalandelsmetoden - - -2,0
Försäljning av fartyg - - 13,2
Försäljning av övriga immateriella och materiella tillgångar 0,0 0,0 20,2
Erhållna dividender 0,0 - 4,9
NETTOKASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR -9,8 -2,5 -130,4
FINANSIERING
Ökning av inbetalt eget kapital - - 49,6
Ökning av lån - 7,5 172,2
Amortering av lån -1,0 -1,0 -30,6
Förändring av kortfristiga räntebärande skulder - 2,4 -8,0
Amortering av leasingskulder -0,7 -0,6 -2,2
Erlagda dividender - - -
NETTOKASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING  -1,7 8,3 181,0
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -33,9 -4,8 84,9
Likvida medel vid räkenskapsperiodens början 114,6 29,7 29,7
LIKVIDA MEDEL VID RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 80,7 24,9 114,6

Rapport över förändringar i koncernens eget kapital
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare
Aktie- Omräknings- Balanserade Eget kapital
MEUR kapital Fonder differenser vinstmedel totalt
EGET KAPITAL 1.1.2022 1,8 49,7 -2,2 220,1 269,4
Räkenskapsperiodens resultat -16,2 -16,2
Omräkningsdifferenser 0,0 -0,1 -0,1 -0,2
Räkenskapsperiodens totalresultat - 0,0 -0,1 -16,3 -16,4
Dividendutdelning - -
Transaktioner med moderbolagets ägare - - - - -
EGET KAPITAL 31.3.2022 1,8 49,7 -2,3 203,8 253,0
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare
Aktie- Omräknings- Balanserade Eget kapital
MEUR kapital Fonder differenser vinstmedel totalt
EGET KAPITAL 1.1.2021 1,8 2,5 -1,8 191,8 194,2
Räkenskapsperiodens resultat -7,2 -7,2
Omräkningsdifferenser 0,0 -0,3 -0,1 -0,5
Räkenskapsperiodens totalresultat - 0,0 -0,3 -7,3 -7,6
Dividendutdelning - -
Transaktioner med moderbolagets ägare - - - - -
EGET KAPITAL 31.3.2021 1,8 2,5 -2,2 184,5 186,6

VD Jan Hanses
jan.hanses@vikingline.com
018-270 00