Viking Line: Ett halvår över förväntan

Report this content

Viking Line Abp                 HALVÅRSRAPPORT                         25.08.2023, kl. 09.00

Ett halvår över förväntan

 

JANUARI-JUNI 2023 

(jämfört med januari–juni 2022) 

 • Omsättningen uppgick till 226,3 Meur (199,8 Meur). 
 • Övriga rörelseintäkter var 8,9 Meur (8,3 Meur). 
 • Rörelseresultatet uppgick till 17,1 Meur (-8,0 Meur). 
 • Finansnettot blev -7,9 Meur (-4,7 Meur). 
 • Resultat före skatter uppgick till 9,2 Meur (-12,7 Meur). 
 • Resultatet efter skatter var 6,9 Meur (-9,8 Meur).

 

Utsikter för hela verksamhetsåret 2023

Styrelsen har beslutat justera resultatutsikterna för 2023. Under förutsättning att energipriserna bibehålls på nuvarande nivå bedömer Viking Lines styrelse att resultatet före skatt blir betydligt bättre än föregående år.

Den 21 juni 2023 var utsikterna:

Under förutsättning att energipriserna bibehålls på nuvarande nivå bedömer Viking Lines styrelse att resultatet före skatt blir bättre än föregående år.

 

ANDRA KVARTALET 2023

(jämfört med andra kvartalet 2022)

 • Omsättningen uppgick till 132,4 Meur (141,0 Meur). 
 • Övriga rörelseintäkter var 0,1 Meur (2,4 Meur). 
 • Rörelseresultatet uppgick till 18,0 Meur (10,1 Meur). 
 • Finansnettot blev -4,4 Meur (-2,5 Meur). 
 • Resultat före skatter uppgick till 13,6 Meur (7,6 Meur). 
 • Resultatet efter skatter var 10,6 Meur (6,3 Meur).

 

VD JAN HANSES KOMMENTERAR

Årets första halvår har utfallit över förväntan och ger anledning till en förbättrad helårsprognos. Passagerarvolymerna och fraktvolymerna har fortsättningsvis stigit, trots ett färre antal fartyg, samtidigt som de planerade prisnivåerna har uppnåtts. Bunkerprisnivåerna har stegvis sjunkit, men är fortfarande mycket höga i förhållande till tiden före pandemin och det ryska anfallskriget i Ukraina.

Den 17 januari såldes och levererades Rosella till en grekisk köpare, realisationsvinsten från denna försäljning stärker halvårsresultatet.

Viking XPRS flaggades i mars 2023 om till finsk flagg. Som en följd av detta kunde fartygspersonalen på Rosella omplaceras till rederiets övriga fartyg medan omställningsförhandlingar genomfördes för att anpassa landorganisationen till situationen efter fartygsförsäljningarna. Trots dessa åtgärder har personalens prestation varit utmärkt och bidragit till halvårsresultatet.

För Viking Lines del upphörde trafiken på kortrutten mellan Mariehamn och Kapellskär i och med försäljningen av Rosella. Vi ser att en del av denna linjes resenärer valt att åka med våra övriga fartyg från Stockholm till Åland. Från och med 2024 kommer vår trafik att omfattas av systemet för utsläppshandel. Detta medför en kostnadsbelastning som vi på medellång sikt endast delvis kan kompensera genom fortsatt arbete med energieffektiviteten. Fossilfria bränslen i den mängd och till priser som är ekonomiskt försvarbara finns inte. Ett införande av ett tidsbestämt ö-undantag från utsläppshandelssystemet för trafiken mellan Finland och Åland är därför välmotiverat då omställningen till fossilfria bränslen inte styrs av kostnaden för utsläppsrätter, utan av tillgången på alternativa fossilfria bränslen. Vi avser inte att minska våra ambitioner att reducera emissionerna från vår trafik, då ö-undantaget införs utan tvärtom utnyttja de inbesparade kostnaderna till fortsatt arbete i riktning mot en omställning till fossilfria bränslen och ökad energieffektivitet.

Under årets första sex månader reste närmare 2,2 miljoner passagerare med Viking Lines fartyg. Beläggningen har varit god på samtliga fartyg. På linjen mellan Åbo, Åland och Stockholm har resandet varit intensivt på Viking Grace och nya Viking Glory. Marknadsandelen var här under årets första sex månader över 73%. Sammanfattningsvis kan jag konstatera att det första halvåret 2023 har varit mycket starkt även om resultateffekten av försäljningen av Rosella skulle exkluderas. 

Vi är väldigt glada över att vi nu också kunnat tillkännage våra planer på samarbete med Gotlandsbolaget i vilket vi ser stor potential.

Jag vill rikta ett varmt tack till våra kunder och samarbetspartners för visat förtroende och ett gott samarbete.  Ett stort tack går även till vår engagerade personal som med sitt goda arbete bidragit till halvårsresultatet.

NYCKELTAL SAMMANFATTNING

 

 

2023

2022

2023

2022

2022

MEUR

 

1.4–30.6

1.4–30.6

1.1–30.6

1.1–30.6

1.1–31.12

 

 

 

 

 

 

 

Omsättning

 

132,4

141,0

226,3

199,8

494,7

Övriga rörelseintäkter

 

0,1

2,4

8,9

8,3

24,1

Rörelseresultat

 

18,0

10,1

17,1

-8,0

38,3

Resultat före skatter

 

13,6

7,6

9,2

-12,7

28,3

Räkenskapsperiodens resultat

 

10,6

6,3

6,9

-9,8

23,0

TRAFIK OCH MARKNAD

Koncernen bedrev under det första halvåret passagerar- och frakttrafik med fem fartyg på norra Östersjön och Finska viken.

Viking Grace var på dock under perioden 16 januari till 12 februari. Under denna period ersattes hon av Viking Cinderella på linjen Åbo-Mariehamn/Långnäs-Stockholm. Därefter återgick Viking Cinderella till sin ordinarie dygnskryssningstrafik mellan Stockholm och Mariehamn.

Rosella trafikerade mellan Mariehamn och Kapellskär fram till den 8 januari, varefter hon togs ur trafik. Viking XPRS var ur trafik tre dagar i samband med att hon den 6 mars avfördes ur det estniska bare-boat registret och infördes i det åländska fartygsregistret. Hon för sedan den 6 mars finsk flagg.  

Under fjolåret inledde Viking Glory sin trafik på linjen Åbo-Mariehamn/Långnäs-Stockholm den 1 mars 2022 där hon sedan dess trafikerat i par med Viking Grace. Amorella avslutade sin trafik på samma linje den 28 februari 2022.

Under jämförelseperioden, 17 januari till 23 februari 2022, trafikerade Viking Cinderella linjen Åbo-Mariehamn/Långnäs-Stockholm varefter hon sattes in i sin ordinarie dygnskryssningstrafik mellan Stockholm och Mariehamn den 24 februari.

Under första halvåret föregående år dockades fartygen Viking Cinderella, Viking XPRS, Gabriella och Rosella.

Antalet passagerare på koncernens fartyg uppgick under rapportperioden till 2 185 843 (1 875 706). Koncernen hade en total marknadsandel inom trafikområdet om uppskattningsvis 34,8% (35,4%).

Marknadsefterfrågan på resor har sedan inledningen av året varit markant högre jämfört med motsvarande period i fjol som påverkades av pandemirestriktioner.

Koncernens totala fraktvolymer uppgick till 64 872 fraktenheter (59 522). Koncernens fraktmarknadsandel var uppskattningsvis 16,9% (14,5 %). Fraktefterfrågan i vårt trafikområde har under perioden varit hög men kännetecknas av stora veckovariationer och det rådande läget i Europa gör det extra känsligt. Viking Line har under dessa förhållanden ökat sin fraktmarknadsandel

Marknadsandelen för personbilar uppgick till uppskattningsvis 27,3% (29,4%).

OMSÄTTNING OCH RESULTAT FÖR JANUARI – JUNI 2023

Koncernens omsättning ökade med 13,3% till 226,3 Meur under perioden 1 januari–30 juni 2023 (199,8 Meur 1 januari–30 juni 2022). Rörelseresultatet uppgick till 17,1 Meur (-8,0 Meur). Under perioden såldes Rosella vilket hade en positiv resultatpåverkan om 8,6 Meur.

De passagerarrelaterade intäkterna ökade med 14,7% till 201,1 Meur (175,2 Meur), medan fraktintäkterna var 23,6 Meur (23,2 Meur) och övriga intäkter 1,6 Meur (1,4 Meur). Försäljningsbidraget var 172,4 Meur (151,7 Meur).

Driftskostnaderna minskade med 3,0% till 150,7 Meur (155,4 Meur). Kostnader för löner och anställningsförmåner ökade med 5,4% eller 2,7 Meur medan övriga rörelsekostnader minskade med 7,1% eller 7,4 Meur. De minskade driftskostnaderna beror på lägre bränslekostnader, som minskade med 27,5% eller 11,7 Meur.

Under januari och februari 2022 erhöll koncernen stöd från Traficom för allmän trafikplikt för koncernens fartyg på linjerna Åbo–Mariehamn/Långnäs–Stockholm och Mariehamn-Kapellskär. Under juni 2022 erhöll koncernen 2,1 Meur i statlig ersättning utgörande stöd för icke täckta fasta kostnader. Stöden redovisas som offentligt stöd under övriga rörelseintäkter.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT FÖR ANDRA KVARTALET 2023

Koncernens omsättning minskade med 6,1% till 132,4 Meur under perioden 1 april–30 juni 2023 (141,0 Meur 1 april–30 juni 2022). Rörelseresultatet uppgick till 18,0 Meur (10,1 Meur).

De passagerarrelaterade intäkterna minskade med 5,7% till 120,7 Meur (128,0 Meur), medan fraktintäkterna var 10,9 Meur (12,3 Meur) och övriga intäkter 0,8 Meur (0,7 Meur). Försäljningsbidraget var 101,1 Meur (106,4 Meur). Driftskostnaderna minskade med 16,7% till 76,4 Meur (91,8 Meur).

Kostnaderna för löner och anställningsförmåner minskade med 3,3% eller 1,0 Meur medan övriga rörelsekostnader minskade med 23,1% eller 14,3 Meur, varav bränslekostnaderna minskade med 47,6% eller 12,4 Meur.

 

INVESTERING OCH FINANSIERING

Koncernens investeringar uppgick för perioden 1 januari till 30 juni 2023 till 7,7 Meur (12,7 Meur). Koncernens totala investeringar utgör 3,4% av omsättningen (6,4%). Av dessa kan merparten tillskrivas dockningen av Viking Grace samt hyttuppgraderingar på både Gabriella och Cinderella.

Koncernens långfristiga räntebärande skulder uppgick den 30 juni 2023 till 168,5 Meur (227,3 Meur).

Soliditeten var 47,6% jämfört med 40,2% föregående år.

Koncernens likvida medel uppgick vid utgången av juni till 97,7 Meur (103,6 Meur). Beviljade outnyttjade kreditlimiter i koncernen uppgick till 0,1 Meur (15,1 Meur).

Affärsverksamhetens nettokassaflöde uppgick till 30,7 Meur (13,3 Meur). Nettokassaflödet från investeringar var 4,5 Meur (-11,1 Meur) och nettokassaflödet från finansiering uppgick till –26,6 Meur (-13,2 Meur).

Merparten av koncernens låneavtal innehåller marknadsmässiga lånekovenanter. De finansiella kovenanterna i låneavtalen består av minimikrav på likvida medel och soliditet samt maximal nivå på koncernens totala finansiella nettoskulder i förhållande till EBITDA.

Den utdelningsbegränsning som finns i ett av koncernens låneavtal gäller framledes ifall koncernens skuldsättning i förhållande till EBITDA överstiger förhållandet 5,0.

Organisation och personal

Medelantalet anställda i koncernen var 2 138 (2 035), varav i moderbolaget 1 611 (1 547). Landpersonalens antal var 469 (434) och sjöpersonalens 1 669 (1 601). Utöver koncernens egen personal bemannades Viking XPRS med i medeltal 65 (166) personer anställda av ett bemanningsföretag. Från och med omflaggningen till finsk flagg den 6 mars 2023 bemannas fartyget med egen personal.

Bolaget har under vintern haft omställnings- respektive MBL förhandlingar för den finska och svenska delen av landpersonalen på grund av att bolagets flotta har minskat varför kostnaderna måste anpassas efter detta.

Under jämförelseperioden var ännu delar av både sjö- och landpersonalen permitterad.

Riskfaktorer

Viking Lines verksamhet är utsatt för risker av olika slag, med varierande omfattning och effekt på verksamheten, det ekonomiska resultatet samt företagets förmåga att uppfylla vissa sociala och miljömässiga mål. De relevanta riskerna har klassificerats under fyra kategorier: strategiska, operativa, skade- och finansiella risker. Riskerna är fortsättningsvis de samma som då årsbokslutet publicerades.

Koncernen har per 30 juni 2023 inte några fastprisavtal på bunkerinköp eller motsvarande derivatkontrakt, men bolaget har ett ikraftvarande avtal gällande LNG-leveranser fram till september 2024. De stigande marknadsräntorna påverkar finansnettot negativt. 78% av koncernens krediter är bundna till rörlig ränta, medan 22% har en fast ränta.

Utsikter för verksamhetsåret 2023

Styrelsen har beslutat justera resultatutsikterna för 2023. Under förutsättning att energipriserna bibehålls på nuvarande nivå bedömer Viking Lines styrelse att resultatet före skatt blir betydligt bättre än föregående år.

Den 21 juni 2023 var utsikterna:

Under förutsättning att energipriserna bibehålls på nuvarande nivå bedömer Viking Lines styrelse att resultatet före skatt blir bättre än föregående år.

Händelser efter balansdagen

Viking Line har tillsammans med Gotlandsbolaget den 9 augusti gått ut med information att bolagen avser att bilda ett gemensamt bolag med uppgift att utveckla och erbjuda kryssningar med M/S Birka Stockholm mellan Stockholm-Mariehamn och Stockholm-Mariehamn-Visby. Gotlandsbolaget förvärvade i mars 2023 M/S Birka Stockholm för 38 Meur och har nu avtalat om att sälja 50 procent av fartyget till Viking Line för 19 Meur. Trafiken är tänkt att börja under våren 2024. Genomförandet av ovanstående affär och etablering av det nya gemensamma bolaget förutsätter godkännande från det svenska Konkurrensverket. Svenska Konkurrensverket har den 23 augusti meddelat att de beslutar att lämna koncentrationen utan åtgärd, vilket innebär att affären fortskrider enligt plan.

Styrelsen känner inte till några övriga väsentliga händelser efter balansdagen som skulle kunna påverka halvårsrapporten.

 

Mariehamn den 24 augusti 2023

 

VIKING LINE ABP

Styrelsen

Jan Hanses
Verkställande direktör

Finansiella uppgifter

Styrelsens halvårsrapport är sammanställd i enlighet med IFRS-standardernas bokförings- och värderingsprinciper. De tillämpade redovisnings- och beräkningsprinciperna är samma som i bokslutet för år 2022. Siffrorna är oreviderade.
 

Koncernens resultaträkning
2023 2022 2023 2022 2022
MEUR Not 1.4–30.6 1.4–30.6 1.1–30.6 1.1–30.6 1.1–31.12
OMSÄTTNING 4 132,4 141,0 226,3 199,8 494,7
Övriga rörelseintäkter 5 0,1 2,4 8,9 8,3 24,1
Kostnader
Varor och tjänster 31,3 34,6 53,9 48,1 117,4
Kostnader för löner och anställningsförmåner 6 28,6 29,6 53,1 50,4 104,7
Avskrivningar och nedskrivningar 7 6,8 6,9 13,5 12,7 26,5
Övriga rörelsekostnader 8 47,8 62,1 97,6 105,0 231,8
114,5 133,3 218,0 216,2 480,5
RÖRELSERESULTAT 18,0 10,1 17,1 -8,0 38,3
Finansiella intäkter 0,6 0,0 0,9 0,2 0,3
Finansiella kostnader 9 -3,4 -3,2 -6,2 -5,8 -12,3
Andel av resultat efter skatt från intresseföretag redovisade -1,6 0,7 -2,6 0,9 2,0
enligt kapitalandelsmetoden
RESULTAT FÖRE SKATTER 13,6 7,6 9,2 -12,7 28,3
Inkomstskatter -2,9 -1,3 -2,3 2,9 -5,3
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 10,6 6,3 6,9 -9,8 23,0
Resultat hänförligt till:
Moderbolagets ägare 10,6 6,3 6,9 -9,8 23,0
Resultat per aktie före och efter utspädning, euro 0,61 0,37 0,40 -0,57 1,33
Koncernens rapport över totalresultat
2023 2022 2023 2022 2022
MEUR 1.4–30.6 1.4–30.6 1.1–30.6 1.1–30.6 1.1–31.12
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 10,6 6,3 6,9 -9,8 23,0
Poster som kan komma att överföras till resultaträkningen
Omräkningsdifferenser -1,3 -0,9 -1,6 -1,1 -1,9
Övrigt totalresultat -1,3 -0,9 -1,6 -1,1 -1,9
RÄKENSKAPSPERIODENS TOTALRESULTAT 9,3 5,5 5,3 -10,9 21,1
Totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets ägare 9,3 5,5 5,3 -10,9 21,1
Koncernens balansräkning
MEUR Not 30.6.2023 30.6.2022 31.12.2022
TILLGÅNGAR
Långfristiga tillgångar
Immateriella tillgångar 4,1 2,9 2,8
Markområden 0,5 0,5 0,5
Byggnader och konstruktioner 1,6 1,6 1,6
Ombyggnadskostnader för hyrda fastigheter 0,9 1,3 1,1
Fartyg 421,9 442,7 429,6
Maskiner och inventarier 2,5 2,3 2,3
Nyttjanderätter 4,0 6,0 4,4
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde
via övrigt totalresultat 10,8 0,0 10,6
Innehav redovisade enligt kapitalandelsmetoden 12 30,3 33,5 34,6
Fordringar 0,7 4,0 -
Långfristiga tillgångar totalt 477,5 494,8 487,3
Kortfristiga tillgångar
Varulager 14,4 14,8 14,0
Inkomstskattefordringar 0,1 0,1 0,1
Kundfordringar och övriga fordringar 13 47,0 52,6 36,7
Likvida medel 97,7 103,6 89,0
Kortfristiga tillgångar totalt 159,2 171,1 139,8
Anläggningstillgångar som innehas för försäljning 14 - 3,2 2,4
TILLGÅNGAR TOTALT 636,7 669,1 629,5
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital 1,8 1,8 1,8
Fonder 49,7 49,7 49,7
Omräkningsdifferenser -4,3 -2,9 -3,4
Balanserade vinstmedel 241,7 209,9 242,4
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 288,9 258,5 290,5
Eget kapital totalt 288,9 258,5 290,5
Långfristiga skulder
Uppskjutna skatteskulder 10 37,0 27,7 36,1
Räntebärande skulder 168,5 227,3 186,3
Leasingskulder 4,0 6,1 4,5
Långfristiga skulder totalt 209,5 261,1 226,8
Kortfristiga skulder
Räntebärande skulder 36,7 34,9 36,7
Leasingskulder 2,4 2,7 2,4
Inkomstskatteskulder 1,0 0,0 0,0
Leverantörsskulder och övriga skulder 98,2 111,9 73,0
Kortfristiga skulder totalt 138,3 149,5 112,2
Skulder totalt 347,8 410,6 339,0
EGET KAPITAL OCH SKULDER TOTALT 636,7 669,1 629,5
Koncernens kassaflödesanalys
2023 2022 2022
MEUR 1.1–30.6 1.1–30.6 1.1–31.12
AFFÄRSVERKSAMHETEN
Räkenskapsperiodens resultat 6,9 -9,8 23,0
Justeringar
  Avskrivningar och nedskrivningar 13,5 12,7 26,5
  Försäljningsvinster/-förluster från långfristiga tillgångar -8,9 0,0 -13,1
  Resultatandel från intresseföretag 2,6 -0,9 -2,0
  Övriga poster som inte ingår i kassaflödet -0,4 -0,2 -2,8
  Räntekostnader och övriga finansiella kostnader 5,3 4,8 10,8
  Ränteintäkter och övriga finansiella intäkter -0,8 -0,2 -0,3
  Dividendintäkter 0,0 0,0 0,0
  Inkomstskatter 2,3 -2,9 5,3
Förändring av rörelsekapital
  Förändring av kundfordringar och övriga fordringar -10,2 -25,3 -11,0
  Förändring av varulager -0,4 -4,8 -4,0
  Förändring av leverantörsskulder och övriga skulder 25,1 44,4 5,8
Erlagda räntor -4,5 -3,3 -7,0
Erlagda finansiella kostnader -0,2 -0,9 -3,1
Erhållna räntor 0,6 - -
Erhållna finansiella intäkter 0,1 0,0 0,3
Erlagda skatter -0,2 -0,3 0,0
NETTOKASSAFLÖDE FRÅN AFFÄRSVERKSAMHETEN 30,7 13,3 28,4
INVESTERINGAR
Investeringar i fartyg -5,2 -12,3 -14,1
Investeringar i övriga immateriella och materiella tillgångar -2,3 -0,4 -0,8
Investeringar i finansiella tillgångar värderade till 
verkligt värde via övrigt totalresultat -0,2 - -10,6
Försäljning av fartyg 11,1 - 18,0
Försäljning av övriga immateriella och materiella tillgångar 0,1 0,2 0,4
Förändring av långfristiga fodringar -0,7 0,1 5,9
Erhållna dividender från intresseföretag 1,7 1,4 1,4
Erhållna dividender från övriga 0,0 0,0 0,0
NETTOKASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR 4,5 -11,1 0,2
FINANSIERING
Ökning av lån - 10,0 40,0
Amortering av lån -18,4 -21,8 -91,4
Amortering av leasingskulder -1,3 -1,4 -2,7
Erlagda dividender -6,9 - -
NETTOKASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING  -26,6 -13,2 -54,1
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 8,7 -11,0 -25,5
Likvida medel vid räkenskapsperiodens början 89,0 114,6 114,6
LIKVIDA MEDEL VID RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 97,7 103,6 89,0

Rapport över förändringar i koncernens eget kapital
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare
Aktie- Omräknings- Balanserade Eget kapital
MEUR kapital Fonder differenser vinstmedel totalt
EGET KAPITAL 1.1.2023 1,8 49,7 -3,4 242,4 290,5
Räkenskapsperiodens resultat 6,9 6,9
Omräkningsdifferenser 0,0 -0,9 -0,8 -1,6
Räkenskapsperiodens totalresultat - 0,0 -0,9 6,2 5,3
Dividendutdelning -6,9 -6,9
Transaktioner med moderbolagets ägare - - - -6,9 -6,9
EGET KAPITAL 30.6.2023 1,8 49,7 -4,3 241,7 288,9
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare
Aktie- Omräknings- Balanserade Eget kapital
MEUR kapital Fonder differenser vinstmedel totalt
EGET KAPITAL 1.1.2022 1,8 49,7 -2,2 220,1 269,4
Räkenskapsperiodens resultat -9,8 -9,8
Omräkningsdifferenser 0,0 -0,6 -0,4 -1,1
Räkenskapsperiodens totalresultat - 0,0 -0,6 -10,3 -10,9
Dividendutdelning - -
Transaktioner med moderbolagets ägare - - - - -
EGET KAPITAL 30.6.2022 1,8 49,7 -2,9 209,9 258,5Koncernens resultaträkning per kvartal

 

2023

2023

2022

2022

2022

MEUR

Q2

Q1

Q4

Q3

Q2

 

 

 

 

 

 

OMSÄTTNING

132,4

93,9

124,5

170,4

141,0

 

 

 

 

 

 

Övriga rörelseintäkter

0,1

8,8

15,2

0,5

2,4

 

 

 

 

 

 

Kostnader

 

 

 

 

 

Varor och tjänster

31,3

22,6

29,4

39,9

34,6

Kostnader för löner och anställningsförmåner

28,6

24,5

25,4

28,9

29,6

Avskrivningar och nedskrivningar

6,8

6,7

7,2

6,7

6,9

Övriga rörelsekostnader

47,8

49,8

58,4

68,5

62,1

 

114,5

103,6

120,3

144,0

133,3

 

 

 

 

 

 

RÖRELSERESULTAT

18,0

-0,9

19,4

26,9

10,1

 

 

 

 

 

 

Finansiella intäkter

0,6

0,3

0,3

-0,2

0,0

Finansiella kostnader

-3,4

-2,8

-4,0

-2,6

-3,2

Andel av resultat efter skatt från intresseföretag

-1,6

-1,0

1,2

-0,1

0,7

redovisade enligt kapitalandelsmetoden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTAT FÖRE SKATTER

13,6

-4,4

16,9

24,1

7,6

 

 

 

 

 

 

Inkomstskatter

-2,9

0,7

-3,3

-4,9

-1,3

 

 

 

 

 

 

RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT

10,6

-3,7

13,6

19,3

6,3

 

 

 

 

 

 

Resultat hänförligt till:

 

 

 

 

 

Moderbolagets ägare

10,6

-3,7

13,6

19,3

6,3

 

 

 

 

 

 

Resultat per aktie före och efter utspädning, euro

0,61

-0,21

0,79

1,12

0,37

 

Koncernens rapport över totalresultat per kvartal

 

2023

2023

2022

2022

2022

MEUR

Q2

Q1

Q4

Q3

Q2

 

 

 

 

 

 

RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT

10,6

-3,7

13,6

19,3

6,3

 

 

 

 

 

 

Poster som kan komma att överföras till resultaträkningen

 

 

 

 

 

Omräkningsdifferenser

-1,3

-0,3

-0,5

-0,4

-0,9

 

 

 

 

 

 

Övrigt totalresultat

-1,3

-0,3

-0,5

-0,4

-0,9

 

 

 

 

 

 

RÄKENSKAPSPERIODENS TOTALRESULTAT

9,3

-4,0

13,1

18,9

5,5

 

 

 

 

 

 

Totalresultat hänförligt till:

 

 

 

 

 

Moderbolagets ägare

9,3

-4,0

13,1

18,9

5,5

 

Nyckeltal

 

2023

2022

2022

 

1.1–30.6

1.1–30.6

1.1–31.12

 

 

 

 

Eget kapital per aktie, euro

16,72

14,96

16,81

Soliditet

47,6 %

40,2 %

47,0 %

 

 

 

 

Investeringar, Meur

7,7

12,7

25,5

 – i % av omsättningen

3,4 %

6,4 %

5,2 %

 

 

 

 

Passagerare

2 185 843

1 875 706

4 945 564

Fraktenheter

64 872

59 522

117 777

 

 

 

 

Antal årsanställda, medeltal

2 138

2 035

2 203

Eget kapital per aktie = Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare / Antal aktier.

Soliditet, % = (Eget kapital inklusive minoritetsandel) / (Balansomslutning – erhållna förskott).

Vid avrundningen till miljoner euro kan avrundningsdifferenser om +/– 0,1 Meur uppstå.

 

NOTER TILL HALVÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI-JUNI 2023

1.     Redovisningsprinciper

Denna halvårsrapport är upprättad i enlighet med IFRS och är uppgjord som ett sammandrag av bokslutet för perioden i enlighet med IAS 34.

Halvårsrapporten är upprättad enligt samma redovisningsprinciper, uppskattningar och värderingar som i det senaste årsbokslutet, om inte annat framgår nedan.

Halvårsrapporten är inte reviderad.

Vid avrundningen till miljoner euro kan avrundningsdifferenser på +/- 0,1 Meur uppstå.

2.     Uppskattningar och bedömningar

Vid upprättande av koncernbokslutet i enlighet med IFRS måste företagsledningen göra bedömningar och uppskattningar om framtiden som påverkar de redovisade beloppen för tillgångar och skulder, intäkter och kostnader samt övrig information. De bedömningar och uppskattningar som bokslutet innehåller bygger på ledningens bästa uppfattning vid tidpunkten för publicering av bokslutskommunikén.

Det geopolitiska läget med höga energipriser påverkar däremot både resultat- och balansräkningen. Det är i dagsläget svårt att bedöma hur det geopolitiska läget framledes kommer att påverka koncernen och det är lika svårt är det att bedöma hur länge energipriserna kommer att vara höga och dess effekter på Viking Lines framtida resultat, finansiella ställning och kassaflöde. Det verkliga utfallet kan avvika från uppgjorda uppskattningar och bedömningar.

Det viktigaste området som innebär bedömningar är värderingen av koncernens fartyg. Fartygens restvärden och beräknade nyttjandeperioder granskas årligen och justeras om de avviker väsentligt från tidigare värden.

Koncernens aktieinnehav redovisas bland finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat och består per rapportdagen den 30 juni av en investering i Rederiaktiebolaget Eckerö om 17,5%.

Vid värdering av koncernens leasingavtal görs bedömningar huruvida koncernen kommer att utnyttja eventuell möjlighet att förlänga avtalets leasingperiod eller att säga upp avtalet. Bedömningar görs även av vilka diskonteringsräntor som ska användas vid nuvärdesberäkningarna av koncernens leasingskuld. Storleken på koncernens leasingskulder och nyttjanderätter, samt även amorteringar av leasingskulderna och avskrivningar av nyttjanderätterna, påverkas av ovanstående bedömningar.

Utifrån ledningens bedömningar föreligger inte något behov av väsentliga nedskrivningar.

3.     Risker och likviditet

Koncernens likvida medel uppgick vid utgången av juni till 97,7 Meur (103,6 Meur). Beviljade outnyttjade kreditlimiter i koncernen uppgick till 0,1 Meur per 30 juni 2023 (15,1 Meur). Affärsverksamhetens nettokassaflöde uppgick till 30,7 Meur (13,3 Meur). Nettokassaflödet från investeringar var 4,5 Meur (-11,1 Meur) och nettokassaflödet från finansiering uppgick till -26,6 Meur (-13,2 Meur).

Merparten av koncernens låneavtal innehåller marknadsmässiga lånekovenanter. De finansiella kovenanterna i låneavtalen består av minimikrav på likvida medel och soliditet samt maximal nivå på koncernens totala finansiella nettoskulder i förhållande till EBITDA.

Viking Lines verksamhet är utsatt för risker av olika slag, med varierande omfattning och effekt på verksamheten, det ekonomiska resultatet samt företagets förmåga att uppfylla vissa sociala och miljömässiga mål. De relevanta riskerna har klassificerats under fyra kategorier: strategiska, operativa, skade- och finansiella risker. Koncernen har per 30 juni 2023 inte några fastprisavtal på bunkerinköp eller motsvarande derivatkontrakt.

Koncernens räntebärande skulder uppgick till 205,2 miljoner euro per 30 juni 2023, av vilka 78% har en rörlig ränta. Den totala rörliga räntan utgörs av marknadsräntan och en företagsspecifik marginal. Fluktuationer i räntenivån kan ha en negativ effekt på koncernens finansieringskostnader och öka kostnaderna för finansiering i framtiden.

Framtida kassaflöden avseende finansiella skulder per 30.6.2023:

MEUR

 

 

 

 

 

Framtida kassaflöden avseende

Leasing-

Leverantörs-

Räntebärande

 

 

finansiella skulder

skulder

skulder

skulder

Totalt

 

 (inkl. finansiella kostnader)

 

 

 

 

 

1.7 2023 - 31.12 2023

1,3

24,2

23,8

49,4

 

1.1 2024 - 30.6 2024

1,3

 

23,5

24,8

 

1.7 2024 - 30.6 2025

2,3

 

45,5

47,8

 

1.7 2025 - 30.6 2026

1,3

 

28,9

30,3

 

1.7 2026 - 30.6 2027

0,3

 

34,7

34,9

 

1.7 2027 - 30.6 2028

0,1

 

24,5

24,7

 

1.7 2028 -

0,2

 

72,0

72,2

 

Totalt

6,8

24,2

252,9

284,0

 

 

4.     Segmentuppgifter

Koncernens omsättning ökade med 13,3% och de passagerarrelaterade intäkterna ökade med 14,7%.

 

 

2023

2022

2022

MEUR

 

1.1–30.6

1.1–30.6

1.1–31.12

 

 

 

 

 

Omsättning

 

 

 

 

Fartygen

 

222,4

196,3

486,7

Ofördelat

 

3,9

3,6

8,1

Rörelsesegmenten totalt

 

226,3

199,8

494,8

Elimineringar

 

0,0

0,0

-0,1

Koncernens omsättning totalt

 

226,3

199,8

494,7

 

 

 

 

 

Rörelseresultat

 

 

 

 

Fartygen

 

48,0

17,8

93,1

Ofördelat

 

-30,9

-25,9

-54,8

Koncernens rörelseresultat totalt

 

17,1

-8,0

38,3

 

 

 

 

 

OMSÄTTNING

 

 

 

 

Passagerarrelaterade intäkter

 

201,1

175,2

444,4

Fraktintäkter

 

23,6

23,2

47,4

Övriga intäkter

 

1,6

1,4

2,9

Totalt

 

226,3

199,8

494,7

5.     Övriga rörelseintäkter

Under perioden såldes Rosella vilket hade en positiv resultatpåverkan om 8,6 Meur.

Under jämförelseperioden har koncernen erhållit stöd från Traficom för allmän trafikplikt för koncernens fartyg på linjerna Åbo–Mariehamn/Långnäs–Stockholm och Mariehamn-Kapellskär. Därutöver har bolaget under året erhållit stöd för icke täckta fasta kostnader om 2,1 Meur. Stöden redovisas som offentligt stöd under övriga rörelseintäkter.

 

 

2023

2022

MEUR

1.1–30.6

1.1–30.6

 

 

 

 

 

Offentligt stöd

-

7,5

 

Fastighetshyror

0,1

0,0

 

Försäljningsvinst

8,6

0,0

 

Försäkringsersättningar, haverier

0,2

0,8

 

Övriga intäkter

0,0

0,0

 

Totalt

8,9

8,3

6.     Ersättningar till anställda

Under perioden omflaggades Viking XPRS från estnisk till finsk flagg. Från och med omflaggningen bemannas fartyget med egen personal. När fartyget var under estnisk flagg köpte man tjänsterna från ett bemanningsföretag.

Under jämförelseperioden var ännu delar av både sjö- och landpersonalen permitterad.

 

 

2023

2022

MEUR

1.1–30.6

1.1–30.6

 

 

 

 

 

Löner

55,8

52,4

 

Pensionskostnader, avgiftsbestämda planer

6,5

6,1

 

Övriga lönebikostnader

6,2

5,7

 

 

68,4

64,1

 

Statlig restitution

-15,3

-14,0

 

Korttidsstöd

0,0

0,2

 

Totalt

53,1

50,4

7.     Avskrivningar

 

 

2023

2022

MEUR

1.1–30.6

1.1–30.6

 

 

 

 

 

Avskrivningar

 

 

 

Immateriella tillgångar

0,2

0,2

 

Byggnader och konstruktioner

0,0

0,1

 

Ombyggnadskostnader för hyrda fastigheter

0,2

0,2

 

Fartyg

11,3

10,4

 

Maskiner och inventarier

0,3

0,4

 

Nyttjanderätter

1,4

1,5

 

Totalt

13,5

12,7

 1. Övriga rörelsekostnader

 

 

2023

2022

MEUR

1.1–30.6

1.1–30.6

 

 

 

 

 

Försäljnings- och marknadsföringskostnader

9,8

7,9

 

Tvätt- och städkostnader

11,2

9,4

 

Reparationer och underhåll

6,3

5,8

 

Offentliga hamnkostnader och fartygsavgifter

16,8

16,5

 

Bunkerkostnader

30,9

42,6

 

Övriga kostnader

22,5

22,7

 

Totalt

97,6

105,0

9.     Finansiella kostnader

 

 

2023

2022

MEUR

1.1–30.6

1.1–30.6

 

 

 

 

 

Räntekostnader på finansiella skulder värderade till

 

 

 

upplupet anskaffningsvärde

4,3

3,7

 

Räntekostnader på leasingskulder

0,2

0,2

 

Valutakursförluster

0,9

1,0

 

Garantiprovisioner och övriga finansiella kostnader

0,7

0,9

 

Finansiella kostnader totalt

6,2

5,8

10. Inkomstskatter

Koncernen har per den 30 juni 2023 redovisat uppskjutna skatteskulder om netto 37,0 Meur, varav 37,8 Meur avser uppskjutna skatteskulder och 0,8 Meur uppskjutna skattefordringar. Förlust som fastställts i beskattningen för räkenskapsperioden 2020 kan dras av under 10 år. Baserat på ledningens uppskattningar och bedömningar räknar Viking Line med att förlusten kan användas mot framtida beskattningsbara resultat.

MEUR

 

 

 

 

 

Uppskjutna skatteskulder

Skillnader mellan redovisat och skattemässigt värde avseende materiella anläggningstillgångar

Förluster i beskattning

Övriga temporära skillnader

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2023

37,0

-1,1

0,1

36,1

 

Omräkningsdifferenser

-0,1

-

-

-0,1

 

Redovisat i resultaträkningen

-

1,1

0,0

1,1

 

Redovisat direkt i eget kapital

-

-

-

-

 

30.6.2023

36,9

0,0

0,1

37,0

11. Nedskrivningsprövning

De redovisade värdena för immateriella och materiella tillgångar prövas regelbundet för att upptäcka eventuella externa eller interna indikationer på nedskrivningsbehov. Om sådana indikationer observeras för någon tillgångspost, fastställs dess återvinningsvärde. Ett av de viktigaste områden som innebär bedömningar är värdering av koncernens fartyg.

Ledningen har även gjort en bedömning att det inte finns nedskrivningsbehov för koncernens övriga långfristiga tillgångar.

12. Placeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden

Viking Line Abp:s placering i Alandia Försäkring Abp samt Alandia Holding Abp har under första halvåret genererat ett resultat om -2,6 Meur. Den under perioden erhållna dividenden från Alandia Försäkring Abp om 1,7 Meur resulterar i enlighet med IAS 28.10 för koncernen endast i ett positivt kassaflöde.

13. Kundfordringar och övriga fordringar

Kundfordringar värderas till upplupet anskaffningsvärde i enlighet med IFRS 9. Det bokförda värdet för kundfordringar och övriga fordringar anses motsvara verkligt värde på grundval av posternas kortfristiga karaktär.

14. Anläggningstillgångar som innehas för försäljning

Under jämförelseperioden hade Viking Line Abp en överenskommelse med Corsica Ferries, avseende en försäljning av M/S Amorella. M/S Amorellas bokföringsvärde uppgick då till 3,2 Meur.

 

15. Givna säkerheter och ansvarsförbindelser

 

 

 

 

MEUR

 

30.6.2023

31.12.2022

 

 

 

 

Ansvarsförbindelser 1)

 

205,4

223,4

Säkerheter, för egen del 2)

 

413,4

413,4

Övriga ansvar som inte upptagits i bokföringen 3)

 

3,2

3,2

1) Gäller lån och limiter för vilka fartygs-, fastighets- och företagsinteckningar givits som säkerhet samt övriga ansvar ej upptagna i balansräkningen täckta med legorätts- och företagsinteckningar.

2) Gäller fartygs- och företagsinteckningar samt inteckningar i legorätt.

3) Alandia Holding Ab har utöver inskjutet kapital tagit ett lån för att finansiera köpet av aktierna i Alandia Försäkring Abp. Till den del Alandia Holding är i behov av likvida medel för betalning av amorteringarna har Viking Line Abp genom aktieägaravtal förbundit sig att enligt ägarandel tillskjuta likvida medel till Alandia Holding Ab.

16. Händelser efter balansdagen

Viking Line har tillsammans med Gotlandsbolaget den 9 augusti gått ut med information att bolagen avser att bilda ett gemensamt bolag med uppgift att utveckla och erbjuda kryssningar med M/S Birka Stockholm mellan Stockholm-Mariehamn och Stockholm-Mariehamn-Visby. Gotlandsbolaget förvärvade i mars 2023 M/S Birka Stockholm för 38 Meur och har nu avtalat om att sälja 50 procent av fartyget till Viking Line för 19 Meur. Trafiken är tänkt att börja under våren 2024. Genomförandet av ovanstående affär och etablering av det nya gemensamma bolaget förutsätter godkännande från det svenska Konkurrensverket. Svenska Konkurrensverket har den 23 augusti meddelat att de beslutar att lämna koncentrationen utan åtgärd, vilket innebär att affären fortskrider enligt plan.

Styrelsen känner inte till några övriga väsentliga händelser efter balansdagen som skulle kunna

påverka halvårsrapporten.

 

 

VD Jan Hanses
jan.hanses@vikingline.com
018-270 00