Viking Line stärker sin position på Östersjön

Report this content

Viking Line går starkt ur kvartal tre med en god likviditet. Som ledande aktör på norra Östersjön är Viking Lines målsättning att genom lönsam tillväxt ytterligare förstärka sin position. För att ytterligare stöda verkställandet av Viking Lines strategi för fortsatt lönsam tillväxt i en omgivning efter Covid-19-pandemin har bolagets styrelse beslutat att förbereda en aktieemission med företrädesrätt för aktieägarna.

En extra bolagsstämma sammankallas därför att hållas den 22 november 2021.

Starkt stöd från rederiets största ägare

Rederiets största ägare hyser en stark tilltro till bolaget. En grupp av Viking Lines större aktieägare bestående av Maelir AB, Ångfartygs Ab Alfa, Rederi Ab Hildegaard, Ben Lundqvist, Nils-Erik Eklund, Marie-Louise Sviberg, Dick Lundqvist, Stefan Lundqvist och Gert Sviberg, vilka tillsammans representerar över 50 procent av samtliga aktier och röster i bolaget, har var för sig, oåterkalleligen förbundit sig att rösta för styrelsens förslag och att, under vissa förutsättningar, teckna aktier i emissionen med stöd av de teckningsrätter som de blir tilldelade till en andel som motsvarar sammanlagt cirka 54 procent av de aktier som erbjuds. Genom den potentiella aktieemissionen strävar Viking Line efter att inhämta bruttoemissionsintäkter om cirka 50 miljoner euro.

Hållbar tillväxt

Aktieemissionen skapar möjligheter för fortsatt satsning på en hållbar tillväxt. Viking Line är en föregångare i branschen gällande hållbarhet. I ett tidigt skede valde rederiet att ta en aktiv roll i utvecklandet av hållbart resande – ett område där man länge stått i framkant bland annat gällande nya tekniska innovationer. Det nya fartyget Viking Glory är ett bra uttryck för detta.

Modernt rederi med nytt unikt fartyg

Viking Line är ett modernt rederi som förenar tre viktiga länder. Viking Glory, som levereras i slutet av 2021, kommer att vara ett av världens mest klimatsmarta fartyg och förkroppsligar Viking Lines övertygelse om en lönsam och ljus framtid för resandet på Östersjön. Nyckelord är hållbarhet, energieffektivitet och en nyskapande nordisk design. Viking Glory är resultatet av ett gediget samarbete med finländska och nordiska partners som genom sin expertis och sitt kunnande bidragit till att utveckla ett unikt fartyg som representerar en helt ny fartygsgeneration. Med denna investering kommer Viking Line att vara mycket väl positionerat på den viktiga linjen från Åbo till Stockholm via Åland.

En stabil efterfrågan på resor förväntas fortsätta efter covid-19-pandemin

Viking Lines uppdrag är att länka samman länderna kring norra Östersjön genom en hållbar och regelbunden färjetrafik. Innan covid-19-pandemin har efterfrågan på sjöresor varit stabil och till och med ökat en aning. Fartygstrafiken fungerar som en viktig länk mellan Östersjöländerna och spelar en mycket viktig roll för ekonomierna i dessa länder. Viking Line förväntar sig att den gynnsamma trenden fortsätter efter pandemin, då resor inom närområdena förväntas öka i popularitet när människor återupptar sitt resande.

Långsiktig affärsverksamhet

Viking Line har en lång tradition av att framgångsrikt bedriva färjetrafik på Norra Östersjön. I och med aktieemissionen visar bolagets styrelse att man har en stark tilltro till bolaget och ett intresse av att satsa på framtiden.

Mer information:

Jan Hanses, VD, jan.hanses@vikingline.com, tel. +358 18 270 00

Prenumerera

Media

Media