Valberedningens förslag till styrelseledamöter i Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Report this content

Valberedningen i Wihlborgs Fastigheter AB utsågs vid årsstämman 2020 och består av Lennart Mauritzson (Backahill AB), Elisabet Jamal Bergström (SEB Investment Management AB), Eva Gottfridsdotter-Nilsson (Länsförsäkringar Fondförvaltning) och Krister Eurén (mindre aktieägare).

Lennart Mauritzson har varit valberedningens ordförande. Valberedningen representerade vid utgången av 2020 22 procent av rösterna i Wihlborgs.

Inför årsstämman den 27 april 2021 föreslår valberedningen att styrelsen består av sju ledamöter. Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Tina Andersson, Anders Jarl, Jan Litborn, Helen Olausson och Johan Qviberg samt nyval av Amela Hodzic och Lennart Mauritzson. Sara Karlsson och Per-Ingemar Persson har avböjt omval. Valberedningen föreslår också att Anders Jarl omväljs till styrelseordförande.

Arvodet till styrelsen föreslås utgå med totalt 1 770 000 kronor (1 565 000) fördelat enligt följande: 440 000 (425 000) kr till styrelsens ordförande, 195 000 (190 000) kr till övriga styrelseledamöter samt 160 000 (0) kr för arbete i revisionsutskottet, att fördelas med 80 000 kr till ordföranden och 40 000 kr vardera till två ledamöter.

Valberedningens övriga förslag till årsstämman i Wihlborgs kommer att anges i kallelsen till årsstämman som offentliggörs i mars 2021.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
För valberedningen:
Lennart Mauritzson, 0725-70 80 80

För Wihlborgs Fastigheter AB:
Ulrika Hallengren, vd, 040-690 57 95

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.

Fastigheternas bokförda värde uppgår till 46,1 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 3,3 Mdkr.

Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar