Wihlborgs emitterar obligationslån

Report this content

Wihlborgs Fastigheter AB har inom ramen för sitt MTN-program emitterat ett seniort icke-säkerställt obligationslån om 325 Mkr med en löptid om tre år.

Obligationslånet löper med rörlig ränta om tre månaders STIBOR +105 bp och har slutligt förfall den 8 mars 2021.

-     Vår första obligationsemission under vårt MTN-program för snart tre år sedan förfaller till återbetalning i april i år. Samtidigt som vi emitterar nya obligationer gör vi ett återköp av de gamla med kort återstående löptid. Det är glädjande att våra investerare är fortsatt intresserade av att investera i våra obligationer, säger Arvid Liepe, ekonomi- och finanschef på Wihlborgs Fastigheter.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Denna information är sådan information som Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontakt­personers försorg, för offentliggörande den 7 mars 2018 kl. 07.30 CET.

För ytterligare information kontakta:
Arvid Liepe, ekonomi- och finanschef, 040-690 57 31, 0733-71 17 31

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.
I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.

Fastigheternas bokförda värde uppgår till 38,6 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 2,7 Mdkr.

Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Det är glädjande att våra investerare är fortsatt intresserade av att investera i våra obligationer.
Arvid Liepe, ekonomi- och finanschef på Wihlborgs Fastigheter