Wihlborgs valberedning inför årsstämman 2020

Report this content

Valberedningen i Wihlborgs Fastigheter AB har bildats, baserat på ägandet i Wihlborgs den 31 augusti 2019

Vid årsstämman den 25 april 2019 beslutades att Wihlborgs valberedning, som bland annat ska lämna förslag till styrelseledamöter, ska bestå av ledamöter utsedda av de tre största aktieägarna som önskar delta, jämte en representant för de mindre aktieägarna. Namnen på ledamöterna i valberedningen ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet.

Följande valberedning har bildats, baserat på ägandet 2019-08-31, och består av:

Lennart Mauritzson (Backahill AB)
Eva Gottfridsdotter-Nilsson (Länsförsäkringar Fondförvaltning)
Hans Ek (SEB Investment Management AB)
Krister Eurén (de mindre aktieägarna)

Valberedningen representerar tillsammans 22 procent av de utestående aktierna.

Aktieägare som vill kontakta valberedningen gör detta lämpligen med e-mail eller post till valberedningen@wihlborgs.se respektive Wihlborgs Fastigheter AB, Valberedningen, Box 97, 201 20 Malmö.

Årsstämman kommer att hållas i Malmö tisdagen den 28 april 2020.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

För valberedningen
Lennart Mauritzson, telefon 0705-520 557

För Wihlborgs Fastigheter AB
Arvid Liepe, ekonomi- och finanschef, telefon 0733-71 17 31

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.
I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.

Fastigheternas bokförda värde uppgår till 44,5 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 3,2 Mdkr.

Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Taggar:

Prenumerera