XMReality AB (publ), Delårsrapport juli - september 2018

Report this content

Ännu ett kvartal i tillväxtens tecken för XMReality där orderingång och fakturering ökade kraftigt. Flera nya spännande samarbeten har inletts och strategiskt viktiga mjukvarufunktioner har utvecklats. Efter kvartalets slut har vid extra bolagsstämma beslutats att genom en riktad nyemission tillföra bolaget ca 21 msek före emissionskostnader.

Kvartalet juli - september 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 766 TSEK (1 635 TSEK).
 • Kostnaderna uppgick till –10 026 TSEK (-8 605 TSEK).
 • Resultatet blev –5 791 TSEK (-5 147 TSEK).
 • Kassaflödet blev -6 316 TSEK (-6 494 TSEK) och soliditeten var vid periodens slut 80,5 % (88,9 %).

Under perioden har orderläget framgångsrikt förändrats i enlighet med Bolagets strategi att öka mjukvaruandelen av försäljningen. Bolaget periodiserar förutbetalda prenumerationsintäkter och hyror av hårdvara med lika delar över kontraktsperioden. Den fakturerade försäljningen, som vid periodens slut ännu inte intäktsförts, uppgick till 2 939 TSEK (1 367 TSEK).

Delåret jan – september 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 6 905 TSEK (3 948 TSEK).
 • Kostnaderna uppgick till –32 825 TSEK (-24 006 TSEK).
 • Resultatet blev –20 981 TSEK (-14 767 TSEK).
 • Kassaflödet blev -22 224 TSEK (34 309 TSEK).

Bolaget periodiserar förutbetalda prenumerationsintäkter och hyror av hårdvara med lika delar över perioden. Kassaflödesmässigt påverkas Bolaget positivt i anslutning till ordertecknandet medan den resultatmässiga effekten av tagna ordrar får ett begränsat genomslag under perioden, något som kortsiktigt påverkat såväl redovisad soliditet som resultat. Hårdvaruförsäljning intäktförs då varorna levererats.

Väsentliga händelser under kvartalet juli - september 2018

 • Haas Group fördjupar samarbetet med XMReality.
 • Amerikansk försvarskoncern tecknar uppföljningsorder med XMReality.
 • XMReality och Novacura inleder strategiskt försäljningssamarbete
 • Minebea Intec väljer XMReality som sin plattform för AR-baserad vägledning på distans.
 • XMReality lanserar ny funktionalitet på sitt kundevent.
 • XMReality och Semcon inleder ett strategiskt försäljningssamarbete.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Styrelsen beslutade att genomföra en riktad nyemission om ca 21 MSEK samt meddelade att Investment AB Spiltan blir ny huvudägare.
 • Extra bolagsstämma där styrelsens beslut om riktad emission godkändes hölls den 25 oktober.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Castevall, VD, XMReality AB

Phone: +46 (0)73 356 04 81

E-mail: johan.castevall@xmreality.se

Om XMReality

XMReality AB (publ) utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet - Augmented Reality (AR). Företaget är marknadsledande inom vägledning på distans (remote guidance) där man via AR kan guida en person på plats för att lösa problem eller förhindra att de uppstår. XMReality:s kunder finns främst inom industrin såsom Bosch Rexroth, ABB, Siemens Industrial Turbomachinery, Electrolux och Bombardier. XMReality är baserat i Linköping och är noterat på Nasdaq First North (ticker: XMR).  För mer information, besök: www.xmreality.se

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB

Telefon: +46 (0)8 545 013 30

www.redeye.se

Denna information är sådan information som XMReality AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande fredagen den 26 oktober, 2018 kl. 08:30 CET.