Bokslutskommuniké 2010

 

  • Årets resultat efter skatt ökade till 1 697 Mkr (425), motsvarande 10:38 kr per aktie (2:59).
  • Förvaltningsresultatet minskade till 782 Mkr (838) och hyresintäkterna minskade till 2 007 Mkr (2 194) till följd av nettoförsäljningar av fastigheter.
  • Före skatt visade segmentet Förvaltning ett resultat om 1 562 Mkr (488) och segmentet  Förädling 300 Mkr (97).
  • Transaktionsresultatet före skatt uppgick till 237 Mkr (57).
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 3:00 kr per aktie (2:00)

- Fabege hade under 2010 en positiv resultatutveckling och alla viktiga nyckeltal förbättrades, berättar Christian Hermelin, VD för Fabege. Den ökade aktiviteten på Fabeges hyresmarknad har medfört en stark nettouthyrning i fjärde kvartalet.

- Idag har vi en stark balansräkning och en attraktiv projektportfölj. Vi har alla förutsättningar att tillvarata effekterna av den goda konjunkturen och därmed öka projektvolymen och skapa möjligheter för nyförvärv med potential för värdetillväxt, avslutar Christian Hermelin.

Fabege AB (publ)

Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
Annette Kaunitz, kommunikationschef, tel 08-555 148 20, 0708-39 03 37

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 11.50 den 2 februari 2011.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot kommersiella lokaler och äger fastigheter till ett bok­fört värde av 27,0 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,1 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljoner kvadratmeter. Fabegeaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar