Delårsrapport januari-mars 2012

 

  • Förvaltningsresultatet ökade till 125 Mkr (113) och hyresintäkterna ökade till 453 Mkr (446). I identiskt bestånd ökade intäkterna med 4 procent. Förändringen mot föregående år beror på tillväxt genom positiv nettouthyrning och färdigställda projekt.
  • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 406 Mkr (291) och på räntederivat till 220 Mkr (109).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 561 Mkr (378), motsvarande 3:46 kr per aktie (2:32).
  • Nettouthyrningen uppgick till 88 Mkr (13).

- Vi ser nu tillväxt i såväl intäkter som förvaltningsresultat och värden. Det är vår positiva nettouthyrning under det senaste året som nu, i takt med att projektfastigheter färdigställs och inflyttningar sker, har bidragit till den gynnsamma utvecklingen, säger Christian Hermelin, VD för Fabege.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08.00 den 26 april 2012.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot kommersiella lokaler och äger fastigheter till ett bokfört värde av 30,0 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,1 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljoner kvm. Fabegeaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.

Taggar:

Om oss

Fabege är ett fastighetsbolag med fokus på stadsutveckling och kommersiella fastigheter. Vi utvecklar attraktiva och hållbara stadsdelar med moderna kontor, bostäder och ett brett utbud av service - tillsammans med strategiska partners. Både vårt perspektiv och ägande är långsiktigt och vår passion är att skapa rätt förutsättningar för alla som bor, verkar och vistas i våra områden. Vi finns på ett begränsat antal delmarknader med hög tillväxt i Stockholmsområdet. Fabege aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet.

Prenumerera