Fabege kommenterar pågående skatteärenden

Som tidigare meddelats har Skatteverket beslutat att upptaxera Fabegekoncernen avseende ett antal fastighetsförsäljningar via kommanditbolag. Affärerna härrör från Tornet, gamla Fabege och Wihlborgs under åren 2003–2005. Den sammanlagda upptaxeringen uppgår oförändrat till 8 368 Mkr. Besluten har medfört sammanlagda skattekrav inklusive tillägg och avgifter om totalt 2 692 Mkr.

Den 30 maj lämnade Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) besked i det s.k. Cypern-ärendet. HFD:s besked innebär att skatteflyktslagen ansetts vara tillämplig i Cypern-ärendet och att transaktionen ska belastas med skatt. Därefter har processerna i Fabeges ärenden som varit vilandeförklarade återupptagits i Kammarrätten respektive Förvaltningsrätten.

HFDs dom avser prövningen av ett överklagat förhandsbesked där vissa schematiskt beskrivna transaktioner bedöms. Ingen av de transaktioner som Fabegebolagen genomfört har skett på det sättet. Det går därför inte att säga att domen är omedelbart tillämplig på Fabegebolagens transaktioner.

HFD har angett att i Cypernmålet har det varit fråga om ett konstlat förfarande som ”uppenbart” saknar samband med organisationen av en näringsverksamhet. I Fabeges ärenden finns såväl organisatoriska som affärsmässiga skäl till hur de aktuella transaktionerna genomförts.

Sammanfattningsvis bestrider Fabege starkt de skattekrav som Skatteverket och Förvaltningsrätten beslutat om och besluten har överklagats. Fabeges uppfattning är oförändrat att försäljningarna redovisats och deklarerats enligt gällande regelverk. Fabege anser att Skatteverket och Förvaltningsrätten har bortsett från flera viktiga aspekter och att domsluten därmed är felaktiga. Denna uppfattning delas av externa jurister och skatterådgivare som har analyserat försäljningarna, Skatteverkets argumentation och Förvaltningsrättens domar.

Mot bakgrund av HFDs dom och det osäkra rättsläget som därmed uppkommit har Fabege beslutat att reservera 1,9 Mdkr. Bedömningen är grundad på en genomgång och bedömning av varje enskilt ärende. Skillnaden mot Skatteverkets krav beror på ärenden där det uppenbart inte finns några paralleller med HFDs dom eller felaktiga bevekelsegrunder i Skatteverkets framställan.

Processerna drivs nu vidare i Kammarrätten. Beslut i Kammarrätten väntas under hösten 2012. Fabege kan med en stark balansräkning och tillgängliga faciliteter hantera en eventuell kommande betalning.

I halvårsbokslutet 2012 kommer en reservering om 1,9 Mdkr att göras i Fabeges balansräkning. Resterande belopp i enlighet med Skatteverkets totala krav, dvs 0,8 Mdkr, redovisas i likhet med tidigare som en eventualförpliktelse.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08.00 den 3 juli 2012.

Fabege AB (publ) is one of Sweden’s leading property companies focusing mainly on letting and managing office premises and property development. The carrying amount of the company’s property portfolio is approximately SEK 30.0bn. The portfolio is concentrated in the Stockholm region and has an annualised rental value of SEK 2.1bn and a lettable area of 1.1m sqm. Fabege’s shares are listed on Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap segment.

Taggar:

Om oss

Fabege är ett fastighetsbolag med fokus på stadsutveckling och kommersiella fastigheter. Vi utvecklar attraktiva och hållbara stadsdelar med moderna kontor, bostäder och ett brett utbud av service - tillsammans med strategiska partners. Både vårt perspektiv och ägande är långsiktigt och vår passion är att skapa rätt förutsättningar för alla som bor, verkar och vistas i våra områden. Vi finns på ett begränsat antal delmarknader med hög tillväxt i Stockholmsområdet. Fabege aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet.

Prenumerera

Dokument & länkar