Fabege säljer Huvudsta Centrum

Fabege har avyttrat fastigheterna Rovan 1 och Rovan 2 (Huvudsta Centrum) till Andersson Invest & Fastighets AB.

Fastigheterna är belägna med adress Storgatan 64 -78, Huvudsta (Solna). Rovan 2 innehåller ett bostadshotell omfattande cirka 8 400 kvm. Rovan 1 innehåller en centrumbyggnad med butiker och en vårdcentral totalt omfattande cirka 7 800 kvm.

Försäljningarna sker i bolag till ett underliggande fastighetsvärde om 340 Mkr. Affären ger ett resultat om 15 Mkr före skatt och 2 Mkr efter skatt vilket kommer att redovisas under fjärde kvartalet 2014.

     Affären är ett led i vår fokusering på kontorsfastigheter i våra prioriterade områden, kommenterar Klaus Hansen Vikström, vVD och affärsutvecklingschef på Fabege.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
Klaus Hansen Vikström, vVD och affärsutvecklingschef, tel 08-555 148 74, 070-239 34 81

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08.00 den 12 november 2014.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt fastighetsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bok­fört värde av 33,3 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,3 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljoner kvm. Fabege aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar