Fabege uppvisar stark nettouthyrning och nya projektstarter

Högre hyresintäkter och fortsatt låga räntekostnader genererade ett förvaltningsresultat på 449 Mkr, vilket motsvarar en ökning om 10 procent jämfört med föregående år. 

Under kvartalet fortsatte värdetillväxten både i förvaltningsportföljen och i projekten. Inklusive förvärven redovisar Fabege nu ett fastighetsvärde som överstiger 52 Mdkr. Värdetillväxten på 1 989 Mkr drevs främst av högre hyresnivåer och projekt men också av något fortsatt sjunkande avkastningskrav.

Hyresintäkterna uppgick till 1 108 Mkr och periodens resultat efter skatt till 1 998 Mkr, motsvarande 12:10 kr per aktie. Periodens resultat före skatt uppgick till 2 592 Mkr jämfört med 3 115 Mkr föregående år. Minskningen beror helt på att orealiserade värdeförändringar i fastighetsportföljen varit lägre under 2017.

Fabege startade två nya projektet under kvartalet och båda är fullt uthyrda. Båtturen 2 i Hammarby Sjöstad på 5 200 kvm beräknas stå klart under andra kvartalet 2019. Investeringen uppgår till 170 Mkr och fastigheten projekteras för miljöcertifiering enligt BREEAM-SE nivå Very good. Byggnaden är uthyrd till Goodbye Kansas på ett 8-årigt avtal.

Fabege har även kommit överens med Solna Stad om att uppföra en skola, en förskola samt ett gruppboende med sex lägenheter, allt på en yta om totalt 5 100 kvm i Råsunda i en del av fastigheten Lagern 2. Investeringen uppgår till 140 Mkr och fastigheten projekteras för miljöcertifiering enligt BREEAM-SE nivå Very good. Hela ytan är uthyrd till Solna stad på ett 20-årigt avtal.

-          "Vi är väl rustade att ta till vara på dagens goda marknadsförutsättningar. Våra projekt fortsätter att leverera på en hög nivå – avkastningen på investerat kapital under första halvåret var 54 procent. I takt med färdigställandet av projektfastigheterna och inflyttningar ser vi nu positiva effekter av det ökade kassaflödet i vår resultaträkning. Med en engagerad organisation och en stor potential på vår marknad och i vår fastighetsportfölj ser jag fram emot en fortsatt god utveckling under 2017 och 2018,"  kommenterar Christian Hermelin, VD Fabege.

Fabege AB (publ) 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, tel: 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80 

Fabege är ett fastighetsbolag med fokus på stadsutveckling och kommersiella fastigheter. Vi utvecklar attraktiva och hållbara stadsdelar med moderna kontor, bostäder och ett brett utbud av service - tillsammans med strategiska partners. Både vårt perspektiv och ägande är långsiktigt och vår passion är att skapa rätt förutsättningar för alla som bor, verkar och vistas i våra områden. Vi finns på ett begränsat antal delmarknader med hög tillväxt i Stockholmsområdet. Fabege aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet. För mer information, vänligen besök oss på www.fabege.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi är väl rustade att ta till vara på dagens goda marknadsförutsättningar. Våra projekt fortsätter att leverera på en hög nivå – avkastningen på investerat kapital under första halvåret var 54 procent. I takt med färdigställandet av projektfastigheterna och inflyttningar ser vi nu positiva effekter av det ökade kassaflödet i vår resultaträkning. Med en engagerad organisation och en stor potential på vår marknad och i vår fastighetsportfölj ser jag fram emot en fortsatt god utveckling under 2017 och 2018.
Christian Hermelin, VD