Beslut vid Getinges årsstämma

27 april 2011

Vid Getinge AB:s årsstämma den 27 april 2011 fattades följande beslut.

Val av styrelse

Till styrelseledamöter omvaldes Carl Bennet (ordförande), Johan Bygge, Cecilia Daun Wennborg, Rolf Ekedahl, Carola Lemne, Johan Malmquist och Johan Stern.

Arvode till styrelsen

Arvode till styrelsen beslutades utgå med ett sammanlagt belopp om 3 325 000 kronor, varav 950 000 kronor till ordföranden och 475 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i koncernen. Årsstämman beslutade vidare att ersättning för arbete i revisionsutskottet skulle utgå med 660 000 kronor, varav 220 000 kronor till ordföranden och 110 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna, samt att ersättning för arbete i ersättningsutskottet skulle utgå med 285 000 kronor, varav 115 000 kronor till ordföranden och 85 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Utdelning

I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag bestämde årsstämman utdelningen till 3,25 kronor per aktie. Avstämningsdagen för rätt till utdelning fastställdes till måndagen den 2 maj 2011.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innebärande i huvudsak följande. Ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare skall vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga på varje marknad där Getinge verkar, så att kompetenta och skickliga medarbetare kan attraheras, motiveras och behållas. Den totala ersättningen till ledande befattningshavare skall bestå av grundlön, rörlig lön, pension samt övriga förmåner. Den rörliga ersättningen skall vara begränsad till ett maximalt belopp och vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Någon rörlig ersättning skall ej utgå om resultat före skatt är negativt. Styrelsen skall äga rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Getinge den 27 april 2011
Getinge AB (publ)
www.getingegroup.com

För ytterligare information:
Johan Malmquist, Verkställande direktör och koncernchef
Ulf Grunander, Ekonomidirektör
010-335 00 00

GETINGE GROUP är en ledande global leverantör av produkter och system som bidrar till kvalitetsförbättring och kostnadseffektivitet inom vård, omsorg och forskning. Vi är verksamma under de tre varumärkena ArjoHuntleigh, GETINGE och MAQUET. ArjoHuntleigh fokuserar på lösningar för patienters mobilitet och sårvård. GETINGE tillhandahåller lösningar för infektionskontroll inom hälso-och sjukvård samt kontamineringsförebyggande verksamhet inom bioteknik. MAQUET är specialiserat på lösningar, behandlingar och produkter för kirurgi och intensivvård.

Taggar:

Om oss

Getinge förser sjukhus och Life Science-institutioner med produkter och lösningar som har till mål att förbättra kliniska resultat och optimera arbetsflöden. Erbjudandet omfattar produkter och lösningar för intensivvård, hjärt- och kärlkirurgi, operationssalar, sterilgodshantering samt Life Science-sektorn. Getinge har över 10 000 anställda runtom i världen och produkterna säljs i över 135 länder.

Prenumerera