Delårsrapport januari – juni 2017

April – juni 2017 i korthet

 •  Orderingången ökade med 1,1 % till 7 539 Mkr (7 460). Organiskt minskade orderingången med 3,8 %.
 •  Nettoomsättningen ökade med 4,5 % till 7 241 Mkr (6 927). Organiskt minskade omsättningen med 0,5 %.
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade med 51,8 % till 223 Mkr (463). Cash conversion uppgick till 29,1 % (44,7).
 •  EBITA 1* ökade med 9,6 % till 864 Mkr (788).
 •  Omstrukturerings- och integrationskostnaderna uppgick till 524 Mkr (133), varav 488 Mkr utgörs av en avsättning för förbättringsåtgärder i Hechingen relaterat till förlikningsavtalet med FDA.
 •  Resultat efter finansiella poster minskade till 9 Mkr (311).
 •  Resultat per aktie minskade till 0,01 kr (0,93).
 •  Besparingar om drygt 100 Mkr uppnåddes via effektiviserings-programmet Big 5.
 •  Plan för garanterad nyemission om cirka 4 Mdr kr.
 •  Ett mindre förvärv inom Surgical Workflows
 • Efter kvartalets utgång: Lars Sandström har utsetts till ny CFO och kallelse till extra bolagsstämma rörande nyemission har offentliggjorts.
   

Januari – juni 2017 i korthet

 •  Orderingången ökade med 2,8 % till 14 788 Mkr (14 384). Organiskt minskade orderingången med 1,6 %.
 •  Nettoomsättningen ökade med 4,5 % till 13 905 Mkr (13 304), motsvarande en oförändrad organisk nettoomsättning.
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade med 6,2 % till 1 091 Mkr (1 163). Cash conversion uppgick till 55,3 % (59,2).
 •  EBITA 1* ökade med 19,5 % till 1 682 Mkr (1 408).
 •  Omstrukturerings- och integrationskostnaderna uppgick till 620 Mkr (260).
 •  Resultat efter finansiella poster minskade till 392 Mkr (468).
 •  Resultat per aktie minskade till 1,17 kr (1,39).
 •  Besparingar om drygt 200 Mkr uppnåddes via effektiviseringsprogrammet Big 5.

Finansiellt sammandrag

Kvartal 2 2017 Kvartal 2 2016 Jan-jun 2017 Jan-jun 2016 Rullande 12M Helår 2016
Orderingång, Mkr 7 539 7 460 14 788 14 384 30 546 30 142
Nettoomsättning, Mkr 7 241 6 927 13 905 13 304 30 357 29 756
Bruttoresultat, Mkr 3 449 3 167 6 744 6 178 14 406 13 840
Bruttomarginal, % 47,6 45,7 48,5 46,4 47,5 46,5
EBITA 1*, Mkr 864 788 1 682 1 408 4 615 4 341
EBITA 1*-marginal, % 11,9 11,4 12,1 10,6 15,2 14,6
Rörelseresultat (EBIT), Mkr 162 473 702 789 2 200 2 287
Resultat efter finansiella poster, Mkr 9 311 392 468 1 574 1 650
Periodens resultat, Mkr 7  227 288  342 1159 1 213
Resultat per aktie, kronor 0,01  0,93 1,17  1,39 4,77  4,98
Kassaflöde från den löpande verksamheten, Mkr 223  463 1 091  1 163 3 599  3 671

* EBITA 1: EBITA före förvärvs-, omstrukturerings- och integrationskostnader.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jeanette Hedén Carlsson
Kommunikationsdirektör
Tel: +46 (0)10 335 1003
Email:
jeanette.hedencarlsson@getinge.com 

Lars Mattsson
Head of Investor Relations
Tel: +46 (0)10 335 0043
Email:
lars.mattsson@getinge.com

Denna information är sådan information som Getinge AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juli 2017 kl. 08:00 CET.


O
m Getinge
Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag och institutioner inom hälso- och sjukvård och farmaceutisk industri. Våra personliga erfarenheter och nära samarbeten med kliniska experter, vårdpersonal och specialister inom medicinteknik gör det möjligt för oss att bidra till en förbättrad vardag för människor, nu och i framtiden.

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

Om Getinge Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag och institutioner inom hälso- och sjukvård och farmaceutisk industri. Våra personliga erfarenheter och nära samarbeten med kliniska experter, vårdpersonal och specialister inom medicinteknik gör det möjligt för oss att bidra till en förbättrad vardag för människor, nu och i framtiden.
Twittra det här