Getinge kallar till årsstämma

 

Aktieägarna i Getinge AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 27 april 2011 kl. 16.00 i Kongresshallen, Hotel Tylösand, Halmstad.

RÄTT TILL DELTAGANDE

Rätt att deltaga i bolagsstämman har aktieägare, som:

          dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget tisdagen
den 19 april 2011,

          dels senast tisdagen den 19 april 2011, helst före kl. 13.00, till bolaget anmäler sin avsikt att deltaga i bolagsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få deltaga i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd den 19 april 2011. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Anmälan om deltagande i stämman kan ske skriftligt under adress Getinge AB, ”Årsstämma”, Box 7841, 103 98 Stockholm, per telefon 010-335 08 18 eller per bolagets hemsida, www.getingegroup.com. Anmälan ska ange namn, personnummer (organisationsnummer), aktieinnehav, telefonnummer samt ev. biträdes namn. Anmälda stämmodeltagare kommer per post att erhålla ett inträdeskort, som medtages och uppvisas vid ingången till stämmolokalen. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas före stämman. Fullmakts­formulär enligt 7 kap. 54 a § aktiebolagslagen finns tillgängligt på bolaget och på bolagets hemsida, www.getingegroup.com. Den som företräder juridisk person ska uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling som utvisar behörig firmatecknare.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av två justerare
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av

(a)      årsredovisning och revisionsberättelse

(b)      koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

(c)      revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattnings­havare som gällt sedan föregående årsstämma har följts

(d)      styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande

8. Redogörelse för styrelsens arbete samt de av styrelsen utsedda ersättningsutskottets och revisionsutskottets arbete och funktioner

9. Verkställande direktörens redogörelse

10. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat­räkningen och koncernbalansräkningen

11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt om avstämningsdag

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

13. Fastställande av antalet styrelseledamöter

14. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter (inklusive ersättning för utskottsarbete)

15. Val av styrelse

16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

17. Beslut om ändring av bolagsordningen

18. Avslutning

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG (punkt 2 samt 13-15)

Vid ordinarie bolagsstämma 2005 fastställdes gällande principer för inrättande av en valbered­ning, innebärande att valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande, representanter för envar av bolagets fem största aktieägare per den 31 augusti varje år samt en representant för de mindre aktieägarna. Valberedningen inför årsstämman 2011 har bestått av ordföranden Carl Bennet (Carl Bennet AB), Marianne Nilsson (Swedbank Robur AB), Bo Selling (Alecta), Anders Oscarsson (AMF), Per-Erik Mohlin (SEB Fonder) samt Anders Olsson som representant för de mindre aktieägarna. Valberedningen har föreslagit följande:

Stämmoordförande: Styrelsens ordförande, Carl Bennet, ska väljas till ordförande vid stämman.

Styrelsen: Antalet styrelseledamöter ska vara oförändrat sju, utan suppleanter. Till styrelse­ledamöter ska omval ske av: Carl Bennet, Johan Bygge, Cecilia Daun Wennborg, Rolf Ekedahl, Carola Lemne, Johan Malmquist och Johan Stern. Till styrelseordförande ska omval ske av Carl Bennet.

Styrelse- och utskottsarvode: Styrelsearvode ska, exklusive utskottsarvode, utgå med totalt 3 325 000 kronor, varav 950 000 kronor till ordföranden och 475 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda i koncernen. För arbete i revisionsutskottet ska ersättning utgå med totalt 660 000 kronor, varav 220 000 kronor till ordföranden och 110 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i ersättnings­utskottet ska ersättning utgå med totalt 285 000 kronor, varav 115 000 kronor till ordföranden och 85 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

UTDELNING (punkt 11)

Styrelsen och verkställande direktören har föreslagit att utdelning lämnas med 3,25 kronor per aktie. Styrelsen har som avstämningsdag föreslagit måndagen den 2 maj 2011. Beslutar stämman enligt förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB med start torsdagen den 5 maj 2011.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattnings­havare i huvudsak innebärande följande. Ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga på varje marknad där Getinge verkar så att kompetenta och skickliga medarbetare kan attraheras, motiveras och behållas. Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av grundlön, rörlig lön, pension samt övriga förmåner. Den rörliga ersättningen ska vara begränsad och kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Utöver den rörliga ersättningen kan tillkomma från tid till annan beslutade aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman, med anledning av ändringar i aktiebolagslagen, beslutar om ändring av bolagsordningen enligt i huvudsak följande.

 • En ny andra mening föreslås införas i § 8: ”Uppdraget som revisor skall gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs.
 • I § 9 föreslås nuvarande första stycket samt tidsbegränsningen ”kl. 13.00” utgå, vilket innebär att aktiebolagslagens bestämmelser om tid för kallelse ska tillämpas. Nuvarande andra stycket i § 9 föreslås få följande lydelse: ”Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.”
 • Ett nytt andra stycke föreslås införas i § 11: ”Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.
 • Därutöver föreslås vissa följdändringar av redaktionell karaktär i §§ 10 och 11.

Stämmans beslut förutsätter att det biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

HANDLINGAR OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt punkt 7, styrelsens motiverade yttrande under punkt 11 samt styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkt 16 och 17 kommer att finnas tillgängliga på bolaget och på bolagets hemsida, www.getingegroup.com, senast från och med onsdagen den 6 april 2011 samt kommer att skickas till de aktieägare som begär det. Kopior kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

På årsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållande till andra koncernföretag.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 238 323 377, varav 15 940 050 aktier av serie A och 222 383 327 aktier av serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 381 783 827.

 

För mer information:
Sylwia Valleberger, Investor Relations
Telefon: 010-335 14 61

GETINGE GROUP är en ledande global leverantör av produkter och system som bidrar till kvalitetsförbättring och kostnadseffektivitet inom vård, omsorg och forskning. Vi är verksamma under de tre varumärkena ArjoHuntleigh, GETINGE och MAQUET. ArjoHuntleigh fokuserar på lösningar för patienters mobilitet och sårvård. GETINGE tillhandahåller lösningar för infektionskontroll inom hälso-och sjukvård samt kontamineringsförebyggande verksamhet inom bioteknik. MAQUET är specialiserat på lösningar, behandlingar och produkter för kirurgi och intensivvård.

Taggar:

Om oss

Getinge förser sjukhus och Life Science-institutioner med produkter och lösningar som har till mål att förbättra kliniska resultat och optimera arbetsflöden. Erbjudandet omfattar produkter och lösningar för intensivvård, hjärt- och kärlkirurgi, operationssalar, sterilgodshantering samt Life Science-sektorn. Getinge har över 10 000 anställda runtom i världen och produkterna säljs i över 135 länder.

Prenumerera