KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GETINGE AB

Aktieägarna i Getinge AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 29 mars 2017 kl. 14.00 i Kongresshallen, Hotel Tylösand, Halmstad.


RÄTT TILL DELTAGANDE

Rätt att deltaga i bolagsstämman har aktieägare, som:

          dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget torsdagen den 23 mars 2017,

          dels senast torsdagen den 23 mars 2017, helst före kl. 16.00, till bolaget anmäler sin avsikt att deltaga i bolagsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få deltaga i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd torsdagen den 23 mars 2017. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Anmälan om deltagande i stämman kan ske skriftligt under adress Getinge AB, ”Årsstämma”, Box 7841, 103 98 Stockholm, per telefon 010-335 0818 eller per bolagets hemsida, www.getingegroup.com. Anmälan ska ange namn, personnummer (organisationsnummer), aktieinnehav, telefonnummer samt ev. biträdes namn. Anmälda stämmodeltagare kommer per post att erhålla ett inträdeskort, som medtas och uppvisas vid ingången till stämmolokalen. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolaget och på bolagets hemsida, www.getingegroup.com. Den som företräder juridisk person ska uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling som utvisar behörig firmatecknare.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av justerare
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av
  (a) årsredovisning och revisionsberättelse
  (b)
  koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
  (c)
  revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattnings­havare som gällt sedan föregående årsstämma har följts
  (d)
  styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande
 8. Redogörelse för styrelsens arbete samt de av styrelsen utsedda ersättningsutskottets och revisionsutskottets arbete och funktioner
 9. Verkställande direktörens redogörelse
 10. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat­räkningen och koncernbalansräkningen
 11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt om avstämningsdag
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktörerna
 13. Beslut om ändring av bolagsordningen
 14. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
 15. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter (inklusive ersättning för utskottsarbete) och revisor
 16. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
  a. omval av Carl Bennet
  b.
  omval av Johan Bygge;
  c.
  omval av Cecilia Daun Wennborg;
  d.
  omval av Johan Malmquist;
  e.
  omval av Malin Persson;
  f.
  omval av Johan Stern;
  g.
  nyval av Barbro Fridén;
  h.
  nyval av Dan Frohm;
  i.
  nyval av Sofia Hasselberg;
  j.
  nyval av Mattias Perjos; och
  k.
  omval av Carl Bennet till styrelseordförande.
 17. Val av revisor
 18. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 19. Avslutning

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG (punkt 2 samt 14-17)

Vid ordinarie bolagsstämman 2005 fastställdes gällande principer för inrättande av en valberedning, innebärande att valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande, representanter för envar av bolagets fem största aktieägare per den 31 augusti varje år samt en representant för de mindre aktieägarna. Valberedningen inför årsstämman 2017 har bestått av ordföranden Carl Bennet (Carl Bennet AB), Carina Lundberg Markow (Folksam), Ossian Ekdahl (Första AP-fonden), Per Colleen (Fjärde AP-fonden), Cecilia Marlow (Nordea) samt Viveka Ekberg som representant för de mindre aktieägarna.

Valberedningen har föreslagit följande:

Stämmoordförande: Styrelsens ordförande, Carl Bennet, ska väljas till ordförande vid stämman.

Styrelsen: Antalet styrelseledamöter ska vara tio, utan suppleanter. Till styrelseledamöter ska omval ske av Carl Bennet, Johan Bygge, Cecilia Daun Wennborg, Johan Malmquist, Malin Persson och Johan Stern samt nyval av Barbro Fridén, Dan Frohm, Sofia Hasselberg och Mattias Perjos. Carola Lemne och Maths Wahlström har avböjt omval. Till styrelseordförande ska omval ske av Carl Bennet.

Styrelseledamöter som föreslås för nyval:

Barbro Fridén, född 1956 och har en läkarexamen från Umeå Universitet. Barbro Fridén har omfattande erfarenhet som sjukhusdirektör och är specialist i obstetrik och gynekologi med subspecialitet inom reproduktionsmedicin. Barbro Fridén är för närvarande VD för Sheikh Khalifa Medical City, Ajman, Förenade Arabemiraten sedan 2016. Dessförinnan var hon sjukhusdirektör för Sahlgrenska Universitetssjukhuset (2012-2016), divisionschef för Astrid Lindgrens Barnsjukhus (2008-2012), verksamhetschef för Fertilitetscentrum AB i Stockholm och Göteborg (2005-2008), samt verksamhetschef och medlem i sjukhusledningen för kliniken för Kvinnors och Barns hälsa i Varberg (2002-2005). Barbro Fridén är styrelseledamot i Vitrolife AB (publ) och i Svenska Sjöräddningssällskapet.

Dan Frohm, född 1981 och har en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi från Linköpings Universitet. Dan Frohm har flerårig erfarenhet av rådgivning inom strategiska och operativa förändringar för globala teknikföretag. Fram till nyligen arbetade han som Senior Manager med ansvar för affärsområdet Teknik, Media och Telecom (TMT) på managementkonsultbyrån Applied Value LLC baserad i New York.

Sofia Hasselberg, född 1983 är legitimerad läkare med läkarexamen från Uppsala Universitet. Sedan 2011 arbetar Sofia Hasselberg som managementkonsult på McKinsey & Company där hon i rollen som Engagement Manager agerar som strategisk och operationell rådgivare till svenska och internationella aktörer inom såväl privat som offentlig sjukvårdssektor. Sofia Hasselberg arbetade dessförinnan som läkare på Karolinska universitetssjukhuset (2008-2011).

Mattias Perjos, född 1972 och har en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi från Luleå Tekniska Universitet. Mattias Perjos är tillträdande VD och koncernchef för Getinge och kommer närmast från befattningen som VD för Coesia Industrial Process Solutions (IPS) och tillika ansvarig för Coesia International (2012-2017). Mattias Perjos har dessförinnan haft en rad olika ledande befattningar inom FlexLink (1997-2012) inklusive befattningen som VD sedan 2006.

Styrelse- och utskottsarvode: Styrelsearvode ska, exklusive utskottsarvode, utgå med totalt 5 750 000 kronor, varav oförändrat 1 150 000 kronor till ordföranden och oförändrat 575 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda i koncernen. För arbete i revisionsutskottet ska ersättning utgå oförändrat med 240 000 kronor till ordföranden och 120 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i ersättningsutskottet ska ersättning utgå oförändrat med 125 000 kronor till ordföranden och 92 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Revisor: Till revisor ska omval ske av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, för tiden intill slutet av årsstämman 2018, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.


UTDELNING (punkt 11)

Styrelsen och verkställande direktören har föreslagit att utdelning lämnas med 2,00 kronor per aktie. Styrelsen har som avstämningsdag föreslagit fredagen den 31 mars 2017. Beslutar stämman enligt förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB med start onsdagen den 5 april 2017.


STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman, med anledning av att valberedningen föreslagit att de bolagsstämmovalda ledamöterna ska vara tio till antalet, beslutar om ändring av § 7 i bolagsordningen enligt nedan.

Nuvarande   lydelse   Föreslagen lydelse  
§ 7 § 7
Styrelse
  Styrelsen skall, utöver de ledamöter som enligt lag kan utses av annan än   bolagsstämman, bestå av lägst tre och högst nio ledamöter med högst nio   suppleanter. […]
Styrelse
  Styrelsen skall, utöver de ledamöter som enligt lag kan utses av annan än   bolagsstämman, bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst tio   suppleanter. […]

Stämmans beslut förutsätter att det biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE (punkt 18)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande följande. Ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga på varje marknad där Getinge verkar så att kompetenta och skickliga medarbetare kan attraheras, motiveras och behållas. Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av grundlön, rörlig lön, pension samt övriga förmåner. Den rörliga ersättningen ska vara begränsad och kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Utöver den rörliga ersättningen kan tillkomma från tid till annan beslutade aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

HANDLINGAR OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt punkt 7, styrelsens motiverade yttrande under punkt 11 samt styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkt 13 och 18 kommer att finnas tillgängliga på bolaget och på bolagets hemsida, www.getingegroup.com, senast från och med onsdagen den 8 mars 2017 samt kommer att skickas till de aktieägare som begär det. Kopior kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

På årsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållande till andra koncernföretag.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 238 323 377, varav 15 940 050 aktier av serie A och 222 383 327 aktier av serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 381 783 827.

———————————— 

Göteborg i februari 2017

Styrelsen för Getinge AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kornelia Rasmussen
Kommunikationsdirektör Getinge Group 
Tel. 010-335 58 10
Email: kornelia.rasmussen@getinge.com

Lars Mattsson
Investor Relations Getinge Group
Tel. 010-335 00 48
Email: lars.mattsson@getinge.com

Getingekoncernen är en ledande global leverantör av innovativa lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter, sjukhusavdelningar, sterilcentraler, äldrevård och företag och institutioner verksamma inom Life Science-området. Getinges unika kunderbjudande speglar sjukhusens organisation och värdekedja och finns där innan, under och efter patientens sjukhusvistelse. Baserat på lång erfarenhet och i nära samarbete med hälso- och sjukvården utvecklas innovativa lösningar som förbättrar livet för människor, idag och i framtiden.

Taggar:

Om oss

Getinge förser sjukhus och Life Science-institutioner med produkter och lösningar som har till mål att förbättra kliniska resultat och optimera arbetsflöden. Erbjudandet omfattar produkter och lösningar för intensivvård, hjärt- och kärlkirurgi, operationssalar, sterilgodshantering samt Life Science-sektorn. Getinge har över 10 000 anställda runtom i världen och produkterna säljs i över 135 länder.