KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GETINGE AB

 

Aktieägarna i Getinge AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 28 mars 2012
kl. 14.00 i Kongresshallen, Hotel Tylösand, Halmstad.

RÄTT TILL DELTAGANDE

Rätt att deltaga i bolagsstämman har aktieägare, som:

– dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget torsdagen
den 22 mars 2012,
– dels senast torsdagen den 22 mars 2012, helst före kl. 13.00, till bolaget anmäler sin avsikt att deltaga i bolagsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få deltaga i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd torsdagen den 22 mars 2012. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Anmälan om deltagande i stämman kan ske skriftligt under adress Getinge AB, ”Årsstämma”, Box 7841, 103 98 Stockholm, per telefon 010-335 08 18 eller per bolagets hemsida, www.getingegroup.com. Anmälan ska ange namn, personnummer (organisationsnummer), aktieinnehav, telefonnummer samt ev. biträdes namn. Anmälda stämmodeltagare kommer per post att erhålla ett inträdeskort, som medtages och uppvisas vid ingången till stämmolokalen. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas före stämman. Fullmakts¬formulär enligt 7 kap. 54 a § aktiebolagslagen finns tillgängligt på bolaget och på bolagets hemsida, www.getingegroup.com. Den som företräder juridisk person ska uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling som utvisar behörig firmatecknare.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två justerare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av
(a) årsredovisning och revisionsberättelse
(b) koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
(c) revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattnings¬havare som gällt sedan föregående årsstämma har följts
(d) styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande
8. Redogörelse för styrelsens arbete samt de av styrelsen utsedda ersättningsutskottets och revisionsutskottets arbete och funktioner
9. Verkställande direktörens redogörelse
10. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat¬räkningen och koncernbalansräkningen
11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt om avstämningsdag
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer
14. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter (inklusive ersättning för utskottsarbete) och revisorer
15. Val av styrelse samt revisorer
16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
17. Avslutning

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG (punkt 2 samt 13-15)

Vid ordinarie bolagsstämman 2005 fastställdes gällande principer för inrättande av en valbered¬ning, innebärande att valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande, representanter för envar av bolagets fem största aktieägare per den 31 augusti varje år samt en representant för de mindre aktieägarna. Valberedningen inför årsstämman 2012 har bestått av ordföranden Carl Bennet (Carl Bennet AB), Marianne Nilsson (Swedbank Robur AB), Bo Selling (Alecta), Anders Oscarsson (AMF), Carina Lundberg Markow (Folksam Gruppen) samt Anders Olsson som representant för de mindre aktieägarna. Valberedningen har föreslagit följande:

Stämmoordförande:
Styrelsens ordförande, Carl Bennet, ska väljas till ordförande vid stämman.

Styrelsen: Antalet styrelseledamöter ska vara oförändrat sju, utan suppleanter. Till styrelse¬ledamöter ska omval ske av Carl Bennet, Johan Bygge, Cecilia Daun Wennborg, Carola Lemne, Johan Malmquist och Johan Stern samt nyval av Mats Wahlström. Till styrelseordförande ska omval ske av Carl Bennet. Rolf Ekedahl har avböjt omval.

Mats Wahlström, född 1954 och civilekonom, har 25 års internationell erfarenhet, bl.a. som CFO för Gambro-koncernen och CEO för Gambro Healthcare AB. Han har också varit CEO för Fresenius Medical Services och ingått i koncernledningen för Fresenius Medical Care AG. För närvarande är Mats Wahlström styrelseordförande i Leonard Capital LLC, Caduceus Medical Holdings LLC och Physicians’ Capital Investments LLC samt styrelseledamot i BioGenerics Inc. och Zynex Inc, liksom Senior Advisor till CEO och styrelseordföranden i Fresenius Medical Care AG.

Styrelse- och utskottsarvode:
Styrelsearvode ska, exklusive utskottsarvode, utgå med totalt 3 500 000 kronor, varav 1 000 000 kronor till ordföranden och 500 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda i koncernen. För arbete i revisionsutskottet ska ersättning utgå med totalt 690 000 kronor, varav 230 000 kronor till ordföranden och 115 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i ersättningsutskottet ska ersättning utgå med totalt 296 000 kronor, varav 120 000 kronor till ordföranden och 88 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Revisor:
Till revisor ska omval ske av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med auktoriserade revisorn Magnus Willfors som huvudansvarig revisor och auktoriserade revisorn Johan Rippe som medrevisor, för en mandatperiod om fyra år. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

UTDELNING (punkt 11)


Styrelsen och verkställande direktören har föreslagit att utdelning lämnas med 3,75 kronor per aktie. Styrelsen har som avstämningsdag föreslagit måndagen den 2 april 2012. Beslutar stämman enligt förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB med start torsdagen den 5 april 2012.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE (punkt 16)


Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattnings¬havare i huvudsak innebärande följande. Ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga på varje marknad där Getinge verkar så att kompetenta och skickliga medarbetare kan attraheras, motiveras och behållas. Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av grundlön, rörlig lön, pension samt övriga förmåner. Den rörliga ersättningen ska vara begränsad och kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Utöver den rörliga ersättningen kan tillkomma från tid till annan beslutade aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

HANDLINGAR OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt punkt 7, styrelsens motiverade yttrande under punkt 11 samt styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkt 16 kommer att finnas tillgängliga på bolaget och på bolagets hemsida, www.getingegroup.com, senast från och med onsdagen den 7 mars 2012 samt kommer att skickas till de aktieägare som begär det. Kopior kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

På årsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållande till andra koncernföretag.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 238 323 377, varav 15 940 050 aktier av serie A och 222 383 327 aktier av serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 381 783 827.
————————————
Getinge i februari 2012
Getinge AB (publ)
Styrelsen

GETINGE GROUP är en ledande global leverantör av produkter och system som bidrar till kvalitetsförbättring och kostnadseffektivitet inom vård, omsorg och forskning. Vi är verksamma under de tre varumärkena ArjoHuntleigh, GETINGE och MAQUET. ArjoHuntleigh fokuserar på lösningar för patienters mobilitet och sårvård. GETINGE tillhandahåller lösningar för infektionskontroll inom hälso-och sjukvård samt kontamineringsförebyggande verksamhet inom bioteknik. MAQUET är specialiserat på lösningar, behandlingar och produkter för kirurgi och intensivvård.

Informationen är sådan som Getinge AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Taggar:

Om oss

Getinge förser sjukhus och Life Science-institutioner med produkter och lösningar som har till mål att förbättra kliniska resultat och optimera arbetsflöden. Erbjudandet omfattar produkter och lösningar för intensivvård, hjärt- och kärlkirurgi, operationssalar, sterilgodshantering samt Life Science-sektorn. Getinge har över 10 000 anställda runtom i världen och produkterna säljs i över 135 länder.

Prenumerera

Dokument & länkar