Vårens boknyheter inom Medicin, Hälsa, Socialt arbete, Tandvård, Äldreomsorg, Förskola och Skola

Gothia Fortbildnings utgivning våren 2019 tar upp många högaktuella ämnen i samhället, allt från utmattningssyndrom och missbruk till tandvård, äldreomsorg, förskola och skola.

MEDICIN OCH HÄLSA

Man dör inte av stress, man slutar bara att leva – om utmattningssyndrom
Författare: Selene Cortes, Marie Åsberg
Utmattningssyndrom är en av de vanligaste orsakerna till långtidssjukskrivningar i Sverige under de senaste decennierna. I den här boken berättar Selene Cortes sin egen sjukdomshistoria. Hon går från barndom till sina två sjukdomsperioder som resulterade i långvariga sjukskrivningar. Hon berättar om ångestdriven duktighet och det utanförskap som drabbar de långtidssjukskrivna med stigmatisering, skam och rädsla att aldrig komma tillbaka till en fungerande vardag igen. Hennes berättelse är ärlig och osentimental och väjer inte för svåra upplevelser.

Mellan hennes kapitel ger senior professor Marie Åsberg ett kliniskt perspektiv på Selenes ”typiska” sjukdomsbild. Hon beskriver diagnostik, differentialdiagnostik, symtom och behandling.

Marie Åsberg, senior professor, har forskat om utmattning sedan slutet av 1990-talet då tillståndet benämndes som utbrändhet. Det var hon som myntade ordet Utmattningssyndrom och bidrog till att Socialstyrelsen godkände det som ett begrepp.

Selene Cortes har i många år arbetat med psykisk ohälsa ur olika perspektiv och är föreläsare och utbildare i ämnet samt konsult i operativt psykosocialt arbetsmiljöarbete. Hon arbetar även som strategisk verksamhetsutvecklare på Mind.

ISBN: 978-91-7741-064-5
Utgivning: våren 2019

Vuxna med intellektuell funktionsnedsättning i psykiatrin –
SPF Kliniska riktlinjer
Författare: Lena Nylander/SPF Svenska Psykiatriska Föreningen
Vuxna med intellektuell funktionsnedsättning är en heterogen grupp med hög benägenhet för psykiatriska symtom och sjukdomar. Många av dessa patienter ger såväl diagnostiska som behandlingsmässiga utmaningar. Svenska Psykiatriska Föreningens riktlinjer syftar bland annat till att:

Öka kunskapen om, förståelsen för och därmed intresset för patienter med intellektuell funktionsnedsättning.
Sprida kunskap om hur bemötande och övriga förhållanden kan anpassas i patientens möte med sjukvården.
Uppmuntra till samverkan och nätverksarbete runt patienten med hänsyn till såväl sociala som somatiska och psykiatriska faktorer.
Motverka brister i diagnostiska överväganden.
Medverka till adekvat farmakologisk och annan behandling av psykisk sjukdom hos patienten.
Motverka överförskrivning av bensodiazepiner, hypnotika och antipsykotika.

ISBN: 978-91-7741-101-7
Utgivning: 8 februari
Pris: 220 kronor exklusive moms

SOCIALT ARBETE

Missbruk, trauma och samsjuklighet – bemöta och behandla
Författare: Stefan Sandström
Boken redogör för att trauma är en av de viktigaste bakgrundsfaktorerna vid alkohol- och drogmissbruk. Därför bör traumabehandling vara självklart vid all behandling av missbruk. Budskapet är att missbruksproblematik är en komplex väv av samsjuklighet. För att framgångsrikt bemöta och behandla den som missbrukar, är det nödvändigt att arbeta inom tre områden: trauma, anknytning och mentalisering. Detta oavsett vilken metod man annars använder.

Boken är indelad i två avdelningar, en som ger teoretisk bakgrund och den andra som beskriver bemötande och behandling. Den vänder sig till personal inom HVB, socialtjänst och psykiatri samt andra yrkesgrupper inom missbruksvården.

Stefans Sandström, leg psykolog, har arbetat med beroendeproblematik i mer än 35 år i Sverige och i Finland. Han har lång erfarenhet som handledare inom socialtjänsten och driver idag egen verksamhet.

ISBN: 978-91-7741-124-6
Utgivning: 28 januari
Pris: 255 kronor exklusive moms

ÄLDREOMSORG

Undernäring hos äldre
Författare: Albert Westergren
Många äldre är undernärda eller ligger i riskzonen för att bli det. Det räcker inte med enskilda åtgärder om måltiderna ska vara både lustfyllda och näringsriktiga. Det krävs förändrade rutiner, budgetsatsning, bemanning, kunskap och kreativitet.

Boken beskriver metoder för att förebygga undernäring och öka medvetenheten hos personal om mat och måltider. Den visar på sambandet mellan sociala och kulturella värden och kopplar det till hälsa, välbefinnande och överlevnad. Författaren ger konkreta tips på hur måltider kan bli mer lustfyllda samt stöd för hur personalen kan hjälpa personer med ätsvårigheter.

Albert Westergren är professor i omvårdnad och forskningschef vid Högskolan Kristianstad, gästprofessor vid Lunds universitet och ledamot i Svensk Sjuksköterskeförenings vetenskapliga råd. Han har i många år forskat kring nutrition och ätande hos äldre samt hos personer med stroke och Parkinsons sjukdom.

ISBN: 978-91-7741-111-6
Utgivning: 4 februari
Pris: 235 kronor exklusive moms

Palliativ vård vid demens
Författare: Johan Sundelöf, Petra Tegman
Förord: Wilhelmina Hoffman
Detta är den första boken på svenska om palliativ vård vid demens, en av våra stora och obotliga folksjukdomar. Budskapet är att det krävs mer kunskap både om sjukdomen och om palliativ vård för att minska lidandet hos den sjuke.

Boken riktar sig till sjuksköterskor, läkare och övrig personal som arbetar med personer med demens. Den fungerar också som lärobok.

Johan Sundelöf, MD, PhD, är specialist i geriatrik, diplomerad i palliativ medicin, har gått nordiska specialistkursen i palliativ medicin, har lång klinisk erfarenhet av palliativ vård och är en uppskattad föreläsare om palliativ vård vid demens. Han är en av de ansvariga för utformningen av Silvialäkar-utbildningen, en webbaserad utbildning om demens som ges av Karolinska Institutet och som kom till på initiativ av Silviahemmet. Han är också programchef på Betaniastiftelsen. 
Wilhelmina Hoffman är rektor och chef för Silviahemmet och vd för Svenskt Demenscentrum.

ISBN: 978-91-7741-110-9
Boken ges ut under våren 2019

TANDVÅRD

Gerodonti – äldretandvård i teori och praktik
Författare: Ulrika Lindmark, Pia Skott, Inger Stenberg, Inger Wårdh
I takt med att allt fler blir äldre och behåller allt fler tänder i högre åldrar, krävs ökad insikt i hur andra vårdprofessioner arbetar, förmåga till samarbete över professionsgränser och implementering av anpassade munvårdsprogram och förebyggande munhälsoinsatser.

Boken ger god bakgrund till ämnesområdet gerodonti och förståelse för hur utvecklingen av demografin kommer att påverka tandvårdsbehovet på regional, nationell och internationell nivå. Störst fokus ligger på den kliniska situationen, terapiplanering, etiska frågeställningar och samarbete med övrig vårdprofession.

Gerodonti – äldrevård i teori och praktik ger kunskap om både det friska åldrandet och de vanligaste sjukdomarna hos äldre personer samt deras påverkan på den orala hälsan. Vikten av förebyggande vård liksom kopplingen mellan god munhälsa och god livskvalitet betonas. Teori varvas med praktik i form av fallbeskrivningar och konkreta tips som kan komma till nytta i arbetet kring patienten.

Boken vänder sig till studerande på tandvårdsutbildningarna och till yrkesverksamma som vill uppdatera sina kunskaper inom gerodonti. Den kan också läsas med behållning av de som i sitt yrke möter äldre personer, till exempel olika kategorier av vård- och omsorgspersonal. Den ingår i bokserien Modern Odontologi.

ISBN: 978-91-7741-078-2
Utgivning: 11 februari 2019
Pris: 410 kronor exklusive moms

SKOLA

Lektionsdesign – en handbok
Författare: Helena Wallberg
Helena Wallberg vill ersätta ordet lektionsplanering med lektionsdesign. Planering för tankarna till en färdig produkt, ett lektionsupplägg som eleverna ska ta emot. Design sätter processen i centrum och kan leda oss till insikten att upplägget av en lektion bör omfatta så mycket mer än bara innehåll och uppgifter kopplade till kursplanen.

Handboken ger konkreta tips, idéer och aktiviteter för en design som möjliggör en undervisning som möter olikheter samtidigt som den främjar delaktighet. Den ger också verktyg och reflektioner som kan användas i det kollegiala lärandet.

Helena Wallberg är gymnasielärare i engelska och franska, fil. mag i specialpedagogik och författare till Att sätta betyg, Formativ bedömning i praktiken och Återkoppling för utveckling

ISBN: 978-91-7741-121-5
Utgivning: 31 mars
Pris: 250 kronor exklusive moms

Värdegrundsarbete i praktiken
Författare: John Steinberg, Åsa Sourander
Skolan behöver vrida perspektivet bort från elevens brister till ett större fokus på styrkorna. Det är ett förhållningssätt som gynnar inlärning och skapar förutsättningar för arbetsro och är en viktig del i skolans värdegrundsarbete. Det menar författarna i sin metodbok om att arbeta mer framgångsrikt med värdegrundsfrågor. Åsa Sourander, specialpedagog, har praktiskt tillämpat metoden i projektet Alla med som ingick i Skolverkets satsning för hälsofrämjande skolutveckling.

Boken presenterar två metoder för att stärka värdegrundsarbetet i skolan. Den ena metoden visar hur läraren kan synliggöra och bekräfta elevens styrkor. Den andra metoden, ett beteendebaserat värdegrundsarbete, omvandlar abstrakta värdeord som respekt och hänsyn till konkreta vardagshandlingar.

Boken är en metodbok för lärare i grundskolan som ger stöd, exempel och råd för att arbeta med värdegrunden på ett sätt som ger resultat för arbetsmiljön.

Johan Steinberg är fil. dr i pedagogik, föreläsare och författare till ett femtiotal böcker om lärande, ledarskap, skolutveckling, kommunikation och värdering.

Åsa Sourander är specialpedagog vid barn- och elevhälsan i Sigtuna kommun och tidigare klasslärare.

ISBN: 978-91-7741-108-6
Utgivning: 7 januari 2019
Pris: 250 kronor exklusive moms

Iakttagbara mål
Författare: Johan Alm
Nu kommer uppföljaren till boken Lärandematriser. Iakttagbara mål beskriver handfast hur lärare kan formulera begripliga kriterier för elevförmågor som läsförståelse, att dra slutsatser och använda begrepp, men också hur de vanligaste kunskapskraven relaterar till och bygger på varandra.

Boken vidgar även vyerna; det är lika viktigt att formulera iakttagbara mål för elevers sociala förmågor, skolutveckling och lärares eget lärande.

Johan Alm är lärare, föreläsare och författare. Han har skrivit bedömningsstöd för Lgr 11 och en masteruppsats om formativ bedömning. Han har tidigare gett ut Lärandematriser – att få eleven att förstå samt Kunskapsöversikter – kunskapskrav på ett nytt och översiktligt sätt.

ISBN: 978-91-8809-968-6
Utgivning: maj

FÖRSKOLA

Värna barns lekstyrka
Författare: Margareta Öhman
Förskolans läroplan, Lpfö 18, slår inte bara fast att lek ska ha en central plats i barns utbildning. Den lyfter också fram att leken har betydelse för barns utveckling och välbefinnande och att det är leken i sig som är viktig för barnen.

Barn äger sitt lekande, samtidigt måste personal i förskolan förstå vad som krävs för att kunna värna och främja det. Det handlar om att skapa lekmöjligheter i rum och handling för varje barn. Boken kan ge en mer medveten hållning till barns lekande och inspirera till att erbjuda rika och varierade lekmiljöer.

Margareta Öhman (leg psykolog, familjeterapeut, författare) har ägnat en stor del av sitt yrkesverksamma liv åt den viktiga leken. Sin erfarenhet har hon formulerat i denna bok vars kärna är begreppet lekstyrka. Ett begrepp som framhåller vikten av att stärka de förmågor som krävs för att bli och vara lekande.

ISBN: 978-91-7741-116-1
Utgivning: 24 januari
Pris: 250 kronor exklusive moms

Med läroplanen på fickan – Lpfö 18
Författare: Eva Wiklund Dahl
Populära Med läroplanen på fickan kommer i ny upplaga som utgår från nya läroplanen för förskolan. Den beskriver en arbetsmodell som går ut på att integrera läroplanen, Lpfö 18, i arbetet i förskolan och ger verktyg för att förstå och implementera läroplanens uppdrag i sin yrkesroll.

Boken ger exempel på hur man kan tolka läroplanens skrivningar om förskolans uppdrag, innehåll, miljö och material samt värdegrund, barn- och kunskapssyn. Den ger stöd i arbetet kring hur läroplanen kan tolkas, analyseras och omsättas i utbildningen.

Boken vänder sig främst till förskollärare, barnskötare och dagbarnvårdare. Den kan också användas i barnskötar- och förskollärarutbildning.

Eva Wiklund Dahl är utbildad förskollärare och har många års erfarenheter av arbete i förskolan.

ISBN: 978-91-7741-131-4
Utgivning: 14 januari
Pris: 95 kronor exklusive moms

Utmaningar i förskolan – att förebygga problemskapande beteende
Författare: David Edfelt
För många barn innebär vardagliga situationer och rutiner i förskolan stora utmaningar. Författarens budskap är att det alltid finns skäl till ett problemskapande beteende men också lösningar. Denna andra och reviderade upplaga har utökats, bland annat med ett avsnitt om lågaffektivt bemötande. Nu finns också ett studiematerial utifrån åtta olika områden att fördjupa sig i.

Boken ger råd om hur förskolan, utifrån en ökad förståelse för barnen och de situationer som utmanar, kan arbeta systematiskt för att skapa en positiv och utvecklande tillvaro. Utifrån sina egna erfarenheter och reflektioner efter möten med barn, föräldrar, pedagoger och vårdpersonal delar David Edfelt med sig av konkreta idéer och tips. Samtidigt är boken förankrad i forskning och förskolans styrdokument.

Utmaningar i förskolan vänder sig främst till förskollärare och förskolechefer, men kan också inspirera föräldrar och andra som möter yngre barn i sitt yrke.

David Edfelt, leg. psykolog, arbetar med handledning och utbildning, bland annat vid Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet. Han har en bakgrund i arbete med barn och ungdomar med inlärningssvårigheter och neuropsykiatrisk problematik inom förskola och skola, barnpsykiatri och vid Karolinska universitetssjukhuset.

ISBN: 978-91-7741-147-5
Utgivning: 28 januari
Pris: 265 kronor exklusive moms

Rektor i förskolan
Författare: Siv Sagerberg, Lotta Österman Eriksson
Rektor i förskolan fokuserar på själva ledaruppdraget och lyfter fram framgångsfaktorer i ett väl fungerande ledarskap. Att vara rektor i förskolan är ett komplext och viktigt uppdrag. Ett gott ledarskap skapar förutsättningar för en trygg och meningsfull vardag för barn och medarbetare.

Det ingår också ett avsnitt kring det pedagogiska ledarskapet kopplat till rektorns ansvar utifrån förskolans läroplan, Lpfö 18. Allt förklarat på ett enkelt och överskådligt sätt med förklarande figurer samt reflektionsfrågor. Detta är en uppdaterad och utökad utgåva av Förskolechefens ledarskap (Gothia Fortbildning).

Siv Sagerberg har arbetat som pedagog, skolledare och verksamhetschef inom förskola och grundskola. Lotta Österman Eriksson, leg. förskollärare och rektor. Hon har under många år arbetat som utvecklingsledare och stöttat både pedagoger och rektorer i utvecklingsarbete.

ISBN: 978-91-7741-156-7
Utgivning: maj
Pris: 250 kronor exklusive moms

Källkritiskt förhållningssätt
Författare: Maria Heimer
I förskolans läroplan, Lpfö 18, står det att barn ska ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att de på sikt ska kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. Vi vuxna behöver vägleda barnen i det gigantiska medielandskapet och få dem att känna trygghet att kunna samtala om vad de upplever både på och utanför nätet.

Maria Heimer är lärare och skolbibliotekarie och undervisar barn i källkritik. Nu kommer hennes fjärde bok Källkritiskt förhållningssätt. Den är indelad i två delar, en är teoretisk och utgör en grund i medie- och informationskunnighet. Den andra delen är praktisk och innehåller övningar med en tydlig arbetsgång, från förberedelser till genomförande av övningar.

Maria Heimer har tidigare gett ut Högläsning, Högläsning i förskolan, Källkritik i undervisningen (Gothia Fortbildning).

ISBN: 978-91-7741-149-9
Utgivning: maj
Pris: 240 kronor exklusive moms

Pia Leufstedt
PR-ansvarig/Kommunikatör
08-462 26 06
pia.leufstedt@gothiafortbildning.se
Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Taggar:

Om oss

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom förskola, skola, vård & omsorg samt tandvård. Vi ger ut tidningar, böcker, patientbroschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​