InCoax Networks AB:s delårsrapport, januari – juni 2019

Report this content

Flera utvärderingsprojekt har initierats och de första kommersiella installationerna av In:xtnd™ i Europa är igång.

Finansiell utveckling april–juni 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 108 187 SEK (525 851), vilket motsvarar en ökning med 111 procent gentemot samma period föregående år.
  • Rörelseresultatet uppgick till –18 654 944 SEK (–11 647 705), en minskning framförallt drivet av organisationstillväxt.
  • Resultat efter skatt uppgick till –18 695 898 SEK (–11 701 346), vilket ger ett resultat per aktie om –1,51 SEK (–1,75).
  • Kassaflöde inkl. finansieringsverksamheten för kvartalet uppgick till 19 419 413 SEK (–1 480 841) och de likvida medlen uppgick till 26,3 MSEK vid kvartalets utgång.

Finansiell utveckling januari–juni 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 066 573 SEK (907 004), vilket motsvarar en ökning med 128 procent gentemot samma period föregående år.
  • Rörelseresultatet uppgick till –33 460 704 SEK (–20 364 108), en minskning framförallt drivet av organisationstillväxt.
  • Resultat efter skatt uppgick till –33 544 129 SEK (–20 420 443), vilket ger ett resultat per aktie om –2,71 SEK (–3,05).
  • Kassaflöde inkl. finansieringsverksamheten för perioden uppgick till 18 624 640 SEK (–1 993 142).

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

  • InCoax har den 20 augusti 2019 upptagit en bryggfinansiering om 15 MSEK samt föreslår att extra bolagsstämman den 9 september 2019 beslutar om en företrädesemission om cirka 60 MSEK. Emissionen omfattas till drygt 80 procent av teckningsåtaganden och garantiåtaganden från befintliga ägare och nya investerare.

Se bifogad delårsrapport i sin helhet.

Delårsrapporten finns även tillgänglig på www.incoax.com.

Denna information är sådan information som InCoax Networks AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 aug 2019 kl. 08.10 (CET).

Kontakter
Peter Carlsson, Verkställande direktör, peter.carlsson@incoax.com, 026-420 90 42
Marie Svensson, Finanschef, marie.svensson@incoax.com, 026-420 90 42

Om InCoax Networks AB (publ)
InCoax utvecklar innovativa lösningar för bredbandsuppkoppling. Med In:xtnd™ erbjuder vi världens ledande telekom- och bredbandsoperatörer nästa generations smarta och hållbara nätverkslösningar. Lär mer om hur vi lever upp till vår devis ”Saving the world from complicated” på www.incoax.comAugment Partners AB, tel. +46 8-505 651 72 info@augment.se, är Bolagets Certified Adviser.

Taggar: