Delårsrapport januari-juni 2021

Report this content

Affärsområdena batterisensor och instrument samverkar inom elfordon
• Styrelse och organisation förstärkt.

Utfall april–juni
• Nettoomsättningen uppgick till 492 (335) kSEK.
• Resultat efter finansiella poster uppgick till –3 638 (–3 234) kSEK.
• Resultat per aktie före och efter utspädning –0,28 (–0,33) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten –1 678 (980) kSEK.

Händelser april–juni
• Insplorions årsstämma hölls den 19 april där Magnus Jonsson valdes in till ny ledamot.
• På årsstämman beslutades också att införa ett incitamentsprogram baserat på personaloptioner och teckningsoptioner för samtliga anställda i bolaget, samt ett incitamentsprogram baserat på teckningsoptioner för styrelsen.
• Nyckelpersoner, anställda och styrelse tecknade sig för totalt 156 500 teckningsoptioner inom incitamentsprogrammen och bolaget tillfördes 570 440 kr.
• Insplorion har rekryterat Per Giljam som Chief Financal Officer (CFO).

Väsentliga händelser efter periodens slut
• Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens slut.

Finwire.tv: Se VD Patrik Dahlqvist kommentera och svara på frågor om delårsrapporten kl 17.00 idag 25 augusti 2021, på https://www.finwire.tv/webcast/insplorion/q2/

VD har ordet

Goda resultat efter slutfört test av utvecklingsinstrument för batterier
Den tyska fordonstillverkaren har nu slutfört testningen av det uthyrda batteriutvecklingsinstrumentet med syftet att utvärdera vår teknik för att studera processer i litiumjonbattericeller. Resultaten är goda och vi för nu diskussioner kring formatet för fortsatt instrumentanvändning. Tillämpningen visar hur våra affärsområden forskningsinstrument och batterisensorer samverkar.

Potentialen för Insplorions forskningsinstrumentet inom batteriutveckling verifieras för både industriella och akademiska kunder. Användningen av instrumentet visar att vår teknik kan migrera ifrån utvecklingsavdelningen till produktutveckling och produktion hos industriella kunder. På så sätt banar instrumentförsäljning väg för etableringen av tekniken inom sensoraffärsområdena.

Inom området batterisensorer fortgår utvecklingsarbetet. Brittiska AMTE Power är vår närmsta batteritillverkande partner. Det är glädjande att AMTE tar avgörande steg i sin egen utveckling där de efter en framgångsrik börsnotering i våras har börjat sin utbyggnad av produktionskapaciteten. AMTE Powers expansion är ett exempel på den satsning som sker inom batteribranschen i Europa och visar att det finns en vilja att ta upp kampen med konkurrenterna i främst Asien. För Insplorions del ser vi goda möjligheter att utveckla existerande och nya samarbeten med fler europeiska batteritillverkare, både mindre nisch- och större volymaktörer.

Luftkvalitetssensorerna – fälttest ger systemoptimering och fler referenser
För luftkvalitetsensorn pågår ett antal projekt med olika grad av anpassningar för de olika tillämpningar som kunderna verkar i. Utöver själva sensorn tar vi i detta tidiga etableringsskede större ansvar för integrering och miljöanpassning än vad vi avser göra på sikt. Vi arbetar inom de områden där vi finner möjlighet till skalbarhet, i dag främst ventilationsstyrning och övervakning av luftkvalitet inom ”Smart Cities”. Ett exempel inom ”Smart Cities” är vårt samarbete med ”Urban Flows Observatory” i engelska Sheffield. Efter en initial provkörning av sensorerna inomhus har projektet flyttat ut på fältet där de under sommaren samlat data från utomhusluft.

I nästa steg kommer sensorerna att flyttas runt, och mätdata från våra sensorer kommer att samordnas med mätdata från referensinstrument och kompletterande sensorer. Min bedömning är att projektet leder till att vi får fler referenser samtidigt som systemoptimering och handhavandet kring plattformen för olika användarmiljöer kan uppgraderas.

Utveckling av vätgassensorn enligt plan
Produktutvecklingen för vätgassensorn har under perioden fortsatt enligt plan. Vår tidigare kommunicerade målsättning ligger fast – att ha en kommersiellt gångbar prototyp utvecklad innan årsskiftet 2021/22.

Göteborg 25 augusti, 2021
Patrik Dahlqvist, VD

 

 

Insplorion AB, med vår revolutionerande sensorplattform, NanoPlasmonic Sensing (NPS), har idag fyra huvudsakliga verksamhetsgrenar. luftkvalitetsensorer, vätgassensorer, batterisensorer och forskningsinstrument. Sensorerna är små, tåliga och kostnadseffektiva vid volymtillverkning. Vår sensorteknik möjliggör luftkvalitetssensorer i hem, fordon och offentlig miljö. Våra vätgassensorer visar en responstid på under sekunden, vilket gör dem till de snabbaste i världen och kommer att främja tillväxten av vätgasanvändning, Batterisensorerna optimerar styrning och användning av batterier, Våra instrument ger forskare världen över nanometerkänslig realtidsdata om processer på ytor inom områden som katalys, material- och biovetenskap. 

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca.se, är Insplorions Certified Adviser på Nasdaq First North.

Insplorion AB (publ)
Arvid Wallgrens backe 20
413 46 Göteborg

031-380 26 95

info@insplorion.com
www.insplorion.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media