Intervacc AB (publ) offentliggör prospekt avseende nyemission av aktier

Report this content

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Styrelsen för Intervacc AB (publ) (”Intervacc” eller ”Bolaget”) har upprättat ett prospekt avseende nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”). Prospektet har idag godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen.

Prospektet och anmälningssedel finns under anmälningsperioden att ladda ner från Bolagets hemsida, www.intervacc.se, Aktieinvest FK AB:s hemsida, www.aktieinvest.se, eller på rådgivarens hemsida, www.remium.com. Teckning kan även under anmälningsperioden ske elektroniskt med BankID på www.aktieinvest.se/intervacc2018.

Företrädesemissionen i sammandrag

  • Den som på avstämningsdagen den 16 mars 2018 är aktieägare i Intervacc har företrädesrätt att teckna nya aktier i Företrädesemissionen, varvid tre (3) befintliga aktier berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier.
  • Teckningskursen är 2,85 SEK per ny aktie.
  • Teckningsperioden löper under perioden 20 mars–3 april 2018.
  • Intervacc har erhållit tecknings- och garantiåtaganden om cirka 49 MSEK, motsvarande cirka 80 procent av Företrädesemissionen.

Viktiga datum

  • 14 mars 2018: Sista handelsdag för Intervaccs aktie inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen
  • 16 mars 2018: Avstämningsdag för rätt till deltagande med företrädesrätt i Företrädesemissionen
  • 20 mars–3 april 2018: Teckningsperiod
  • 20–28 mars 2018: Handel med teckningsrätter äger rum på Nasdaq First North
  • 20 mars till och med den dag då aktiekapitalökningen slutligen har registrerats hos Bolagsverket: Handel med betalda tecknade aktier
  • Omkring den 12 april 2018: Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Remium Nordic Holding AB är Bolagets Certified Adviser

För mer information vänligen kontakta:

Jan-Ingmar Flock, Verkställande Direktör
E-post: jan-ingmar.flock@intervacc.com
Tel: 08-120 10 602 eller 073-334 14 11

Om Intervacc

Intervacc AB (publ) är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets huvudområden är att utveckla moderna sub-enhetsvacciner mot ekonomiskt betydelsefulla bakteriella infektioner, i första hand inom området djurhälsa. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet som lagt grunden till den teknikplattform vilken utgör basen i Bolagets forsknings- och utvecklingsarbete. Intervacc aktien är sedan i april 2017 noterad på NASDAQ First North.

Denna information är sådan information som Intervacc AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 mars 2018 kl. 19.30 CET.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Intervacc. Prospekt avseende Företrädesemissionen har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen och hålls tillgängligt bland annat på Intervaccs hemsida.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, USA eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter eller aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar