Årsstämman i LightAir AB (publ)

Report this content

Vid årsstämman i LightAir AB (publ) i Stockholm den 21 maj 2019 fattades följande beslut:

 

Resultat- och balansräkningar för moderbolag och koncern samt föreslagen resultatdisposition fastställdes.

Ansvarsfrihet beviljades enhälligt för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Bolagsordningsändring

Stämman beslutade enhälligt, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra det lägsta antalet styrelseledamöter i bolagsordningen. § 6 i bolagsordningen ändrades och har därmed följande lydelse:

§ 6                 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med högst två suppleanter.

Val av styrelse och revisorer

Omval skedde av Peter Holmberg och Bengt Holmqvist. Nyval skedde av Lars Liljeholm. Paul Fischbein, Per Hedebäck och Magnus Khysing hade avböjt omval.

Lars Liljeholm valdes som styrelseordförande. Tommy Mårtensson omvaldes som revisor.

Arvoden åt styrelsen och revisorerna

Styrelsearvodet fastställdes till sammantaget 350 000 SEK, varav ordföranden skall erhålla 150 000 SEK och övriga styrelseledamöter 100 000 SEK vardera.

Revisorn skall erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Valberedning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta en valberedning och om ordning för valberedning inför nästa årsstämma. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter utsedda av de tre aktieägare som röstmässigt har de största innehaven i bolaget per den 30 september 2019.

 

För ytterligare information kontakta:

Mikael Pérez
VD, LightAir AB (publ)
0705-45 45 78
mikael.perez@lightair.com

Martin Eliasson
Ekonomichef, LightAir AB (publ)
0766-36 94 90
martin.eliasson@lightair.com

 

Offentliggörande:

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 maj 2019 kl. 12:00 CET.

 

Om LightAir

LightAir AB (publ) har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB) under kortnamnet LAIR. Läs mer på www.lightair.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar