Årsstämman i LightAir AB (publ)

Vid årsstämman i LightAir AB (publ) den 24 juni 2020 fattades följande beslut:

Resultat- och balansräkningar för moderbolag och koncern samt föreslagen resultatdisposition fastställdes.

Ansvarsfrihet beviljades enhälligt för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Val av styrelse och revisorer

Omval skedde av Peter Holmberg och Lars Liljeholm. Nyval skedde av Ulf Lindstén. Bengt Holmqvist hade avböjt omval.

Ulf Lindstén valdes som styrelseordförande. Tommy Mårtensson omvaldes som revisor.

Arvoden åt styrelsen och revisorerna

Styrelsearvodet fastställdes till sammantaget 350 000 SEK, varav ordföranden ska erhålla 150 000 SEK och övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget ska erhålla 100 000 SEK vardera.

Revisorn ska erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Valberedning

Stämman beslutade enhälligt, i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta en valberedning och om ordning för valberedningen. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter utsedda av de tre aktieägare som röstmässigt har de största innehaven i bolaget per den 30 september.

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier

Stämman beslutade enhälligt att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier där befintliga aktieägare äger företrädesrätt att teckna aktier i relation till tidigare innehav. Styrelsens beslut medför att Bolagets aktiekapital kan öka med högst 12 156 634,50 kronor till högst 54 704 856,00 kronor och att antalet aktier kan öka med högst 8 104 423 aktier till högst 36 469 904 aktier.

Emissionen ska ske med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. För varje befintlig aktie erhålls 2 teckningsrätter där 7 teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna aktier ska vara den 26 juni 2020. Teckningskursen per aktie är 2,00 kronor.

Teckning av aktier med stöd av företrädesrätt ska ske genom kontant betalning eller genom kvittning under tiden från och med den 30 juni 2020 till och med den 21 juli 2020. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning. Aktieägare som har fordringar på Bolaget ska kunna använda hela eller delar av sin fordran för kvittning. Styrelsen har bedömt att sådan kvittning är lämplig för Bolaget.

Handel med teckningsrätter äger rum på NGM Nordic SME Sweden under perioden från och med den 30 juni 2020 till och med den 17 juli 2020. Handel med betald tecknad aktie (BTA) äger rum på NGM Nordic SME Sweden från och med den 30 juni 2020 intill dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket, sista handelsdag kommer att meddelas en vecka i förväg.

För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning ska ske enligt följande:

  1. I första hand ska tilldelning ske till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte och, vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
  1. I andra hand ska tilldelning ske till andra som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
  1. I tredje och sista hand ska eventuella återstående aktier tilldelas de garanter som ingått en emissionsgaranti i förhållande till storleken på ställt garantiåtagande och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Styrelsen får vid beslut om tilldelning besluta om att tilldelning enligt föregående endast sker av ett visst minsta antal aktier.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Såväl styrelsen som verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar styrelsens beslut som kan visa sig erforderliga för registreringen av emissionen vid Bolagsverket samt vid Euroclear Sweden AB.

 

För ytterligare information kontakta:

Lars Liljeholm
VD, LightAir AB (publ)
0708-28 61 96
lars.liljeholm@lightair.com

 

Om LightAir

LightAir AB (publ) har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic SME Sweden (Nordic Growth Market NGM AB) under kortnamnet LAIR. Läs mer på www.lightair.com.

 

Offentliggörande:

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 juni 2020 kl. 13:00 CET.

Taggar: