• news.cision.com/
  • LightAir/
  • Framgångsrik omställning till abonnemangsförsäljning – faktureringen första halvåret 2021 påverkas

Framgångsrik omställning till abonnemangsförsäljning – faktureringen första halvåret 2021 påverkas

Report this content

Konceptet Health+, med ren luft i abonnemangsform, har fortsatt att utvecklas starkt efter att LightAir har fokuserat sin framtida tillväxtstrategi till den kommersiella sektorn. Antalet abonnemang, och kontrakterade värden, har ökat med 375 procent under de senaste tolv månaderna. Affärsmodellen med abonnemangsförsäljning har en långsiktig stark finansiell effekt, men kortsiktigt påverkas såväl fakturering som resultat. Faktureringen första halvåret 2021 beräknas till cirka 8 MSEK, med en orderbok om cirka 5 MSEK varav abonnemang cirka 2 MSEK.

Sent under 2019 lanserade LightAir det unika erbjudandet Health+, ren luft som en tjänst för den kommersiella sektorn och skräddarsytt för en målgrupp bestående av kontor och skolor. Genom tjänsten tillhandahåller LightAir en högeffektiv lösning för minskad smittspridning av virus samtidigt som luften renas från bland annat pollen, mögelsporer och trafikföroreningar. Existerande kunder har genom Health+ kunnat påvisa en reducerad sjukfrånvaro med upp till 20 procent.

Abonnemangsförsäljning ger dock en initialt lägre fakturering, men med ett högre värde över abonnemangens livslängd för motsvarande antal sålda produkter. Med ett större fokus på prenumerationer påverkas LightAirs fakturering därmed initialt negativt, men med en ökad stabilitet och starkare löpande intäkter och lönsamhet från befintliga och nya abonnemang som motpol.

Efter att Health+ lanserats uppnåddes 60 prenumerationer under första halvåret 2020. Under efterföljande andra halvår 2020 tillkom cirka 100 prenumerationer och under det nu avslutade första halvåret 2021 har ytterligare cirka 130 prenumerationer tecknats. Således en genomsnittlig årlig tillväxt på 375 procent, beräknat utifrån de senaste 12 månaderna. Värdet på denna växande intäktsgenererande bas uppgår idag till cirka 2 MSEK på rullande årsbasis samt med ett uppskattat värde över bedömd livslängd om cirka 9 MSEK.

”Att växla till en affärsmodell som bygger på abonnemangsförsäljning och därigenom öka de återkommande intäkterna ger oss en långsiktig stabilitet. Initial lägre fakturering är nödvändig i denna omställning, då modellen på sikt genererar ett betydligt bättre värde för oss och våra aktieägare,” konstaterar Lars Liljeholm, vd på LightAir. ”Att erbjudandet Health+ vinner nya framgångar och att vi löpande dubblar antalet prenumerationer var sjätte månad är givetvis mycket tillfredsställande. Samtidigt har vi en lång och spännande resa framför oss, där vi ska etablera konceptet på nya marknader, nå högre försäljning samt öka värdet per tecknat abonnemang.”

Under första halvåret 2020 var faktureringen extraordinär om cirka 16 MSEK, då coronapandemins utbrott gav luftrenarbranschen som helhet en intensiv marknadsuppgång. Under andra halvåret 2020 var faktureringen cirka 11 MSEK (7 MSEK andra halvåret 2019) och i linje med den organisatoriska tillväxten och löpande försäljningen i bolaget. Första halvåret 2021 uppgår faktureringen till cirka 8 MSEK.

LightAirs delårsrapport januari – juni 2021 planeras offentliggöras den 27 augusti 2021.

För ytterligare information kontakta:

Lars Liljeholm
VD, LightAir AB (publ)
0708-28 61 96
lars.liljeholm@lightair.com

Om LightAir

LightAir AB (publ) har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiv luftrening. Erbjudandet är baserat på två unika och patenterade teknologier; IonFlow och CellFlow. På olika vis nyttjar bägge teknologierna ozonfri jonisering för att oskadliggöra skadliga partiklar såsom virus, föroreningar och pollen. Marknaden är internationell och sedan en tid tillbaka bearbetas två segment; Home Solutions samt Professional Solutions. Bolagets aktie är listad på Nordic SME Sweden (Nordic Growth Market NGM AB) under kortnamnet LAIR. Läs mer på www.lightair.com samt www.lightair.com/professional-solutions.

 

Offentliggörande:

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 juli 2021.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Att växla till en affärsmodell som bygger på abonnemangsförsäljning och därigenom öka de återkommande intäkterna ger oss en långsiktig stabilitet. Initial lägre fakturering är nödvändig i denna omställning, då modellen på sikt genererar ett betydligt bättre värde för oss och våra aktieägare.
Lars Liljeholm, vd på LightAir
Att erbjudandet Health+ vinner nya framgångar och att vi löpande dubblar antalet prenumerationer var sjätte månad är givetvis mycket tillfredsställande. Samtidigt har vi en lång och spännande resa framför oss, där vi ska etablera konceptet på nya marknader, nå högre försäljning samt öka värdet per tecknat abonnemang.
Lars Liljeholm, vd på LightAir