LightAir: Årsredovisning 2019

Report this content

(NGM: LAIR)

LightAir Årsredovisning 2019

 

VDs kommentar

När jag nu sitter och skriver om 2019 års händelser för LightAir så har vi runt om i världen drabbats av coronavirusets framfart. En stor utmaning som i många avseenden inneburit enorma påfrestningar.

Vi på LightAir noterar att pandemins framfart världen över bidrar till en ökad mognadsgrad och medvetenhet hos gemene man gällande bland annat luftföroreningar, bakterier, virus och hälsorelaterade problem. Försäljningstrenden som tog ett tydligt avstamp under fjärde kvartalet 2019 har nu intensifierats under början på 2020. 

Fjärde kvartalet var vändpunkten på många vis. Med en nyetablerad distributör i Kina så erhöll vi en orderingång med 4 MSEK, som därmed kom att bli brytpunkten för den tidigare vikande försäljningen. CellFlow Professional lanserades mot den kommersiella sektorn, vilket medför att vi mer än dubblerar vår målmarknad framgent. Samtidigt gjordes också omprioriteringar av personalstyrkan för att kunna uppnå en högre ambitionsnivå med ökat tempo och fokus på försäljning och marknadsanpassad produktutveckling. 

Satsningar inom de nya affärsområdena Commercial och Agriculture fortskred något långsammare än planerat under 2019. Den professionella PRO-serien, framtagen för den kommersiella sektorn tog något längre tid än planerat att utveckla men när den väl anlände så har mottagandet varit positivt. En mer hälsosam arbetsmiljö där arbetsgivare kan öka produktiviteten och samtidigt uppnå väsentliga besparingar i form av sänkt sjukfrånvaron är argument som detta segment lyssnar till. Det finns vidare en hög potential inom bland annat sjukvård, äldrevård och skola. Vi signerade avtal med några utav de stora aktörerna inom Office-management segmentet, där affärsmodellen går ut på att dessa säljer prenumeration med avsevärt förbättrad luftkvalité.

Produkten AgroPro har en unik produktdesign och är IP54-klassad med aktiv virushämmande funktion. Inriktningen med denna är att nå en stor potentiell marknad inom flera typer av djuruppfödning och hästsport lanserades under första kvartalet 2019. Bara i Sverige finns det idag 355 000 hästar varav 20 000 är i aktiv träning inom trav och galopp. Djuruppfödning utförs i allt högre grad inomhus och som en följd av det ökar behovet av att kunna kontrollera luftburen virusspridning. Acceptansen inom detta segment har initialt varit begränsad då många vill prova produkten över tid och själv göra en utvärdering under årstidsvariationerna för att jämföra med deras tidigare erfarenhet. Under kommande år kommer affärsmodellen att omarbetas inom detta segment för att nå en ökad etablering.

Med förvärvet av CellFlow East har LightAir ett nytt segment med en väsentligt förstärkt potential. Den nya företagsledningen påbörjade ett intensifierat och fördjupat arbete med affärs- och produktutvecklingen för det marknadssegment som hittills huvudsakligen föredragit HEPA-teknologin.

Framför oss har vi 2020 med många utmaningar, en kraftigt ökad potential och stora möjligheter för LightAir. Med stärkt organisation ser vi med stor tillförsikt fram emot att ta oss an dessa utmaningar och möjligheter för att fortsätta vår expansion. 

Stockholm, maj 2020 

Lars Liljeholm
Verkställande direktör


LightAir framåt

Förstärkningar inom försäljningsnätverk

I försäljningsnätverket förs ett flertal dialoger med nya presumtiva partners både i distributörsled och återförsäljarled på utvalda marknader. Några inarbetade distributörer har uppgraderats till Premium-distributörer där ett närmare samarbete försäljnings- och marknadsmässigt utvecklats för att stärka positioneringen. Under 2020 kommer även ett arbete läggas ner på att skapa försäljning på nya marknader. Med den nya och utökade produktportföljen för såväl konsument som kommersiella sektorn är LightAir väl förberedda för denna utmaning. Fokus och resurser kommer att prioriteras på marknader med hög tillväxtpotential inom luftrening och där LightAir också kan nå en stabil växande försäljning.

CellFlow konsumentserie

Under slutet av 2019 lanserades CellFlow Mini 100 som är en konsumentprodukt skapad från teknologin för vår Professional-serie. CellFlow Mini 100 erbjuder effektiv luftrening och kapacitet för mindre utrymmen med betydligt lägre energiförbrukning, driftskostnader och ljudnivå än befintliga konkurrenter. Lanseringen skedde först via distributörsnätverk på den kinesiska konsumentmarknaden för att sedan fortsätta i Europa. Under 2020 kommer vi att fortsätta lanseringen av Mini 100 på flertalet marknader runt om i världen som exempelvis Taiwan, Hongkong och USA.

Health+

LightAir lanserade under 2019 det unika erbjudandet Health+, renare luft via prenumeration för den kommersiella sektorn och då med fokus på kontor och skolor. Genom Health+ tillhandahåller LightAir en kostnadseffektiv lösning för reduktion av smittspridning och levererar samtidigt ren luft i praktiken fri från bland annat pollen, mögelsporer och trafikföroreningar. Health+ uppskattas medverka till en reducerad sjukfrånvaro på arbetsplatser med upp till 20 procent. LightAir har tillsammans med sina samarbetspartner erhållit ett positivt mottagande av detta koncept och antalet prenumerationer ökar stadigt. LightAir kommer att utveckla konceptet vidare utanför Skandinavien.

E-handel 

I takt med den ökade handeln från konsumentmarknaden via digitala plattformar så har LightAir beslutat sig för att förstärka kunskap och kapacitet inom detta segment. Avsikten är att tillsätta resurser för att intensifiera försäljningen från den egna hemsidan samt de e-handelsplattformar som används på utvalda marknader. Genom att investera i interna resurser ser vi att vi kommer att kunna nå ut till många fler presumtiva kunder på ett kostnadseffektivt sätt.  I ett globalt perspektiv så sker mer än 70 procent av försäljning i konsumentsektorn via de digitala plattformarna.

Kina

Konsolideringen av LightAirs varumärkesportfölj innebär att bolaget nylanserades under varumärket LightAir på den kinesiska marknaden. Nyetableringen av varumärket skedde i samband med lanseringen av CellFlow-serien för konsumentmarknaden samt med den nya uppdaterade IonFlow-serien (även benämnd IonFlow 2.0). Under 2020 kommer arbetet med att bygga ut återförsäljarnätverket såväl online som offline att vara av stor betydelse. Under 2021 planeras även en ytterligare lansering av CellFlow-Professional serien som är utvecklad för den kommersiella sektorn och kommer därmed att tillföra ytterligare möjligheter.

Produktutveckling

Under 2021 kommer LightAir som tidigare nämnts lansera en ytterligare produkt inom Professional-serien där vi fyller ett stort behov i många olika typer av miljöer. Vidare kommer utvecklingsarbetets tyngdpunkt att ligga på de nya produktsortiment som lanseras efterföljande år för både den kommersiella och konsumentinriktade marknaden.

 

LightAir Årsredovisning 2019
 

För ytterligare information kontakta:

Lars Liljeholm
VD, LightAir AB (publ)
0708-28 61 96
lars.liljeholm@lightair.com

Offentliggörande:

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 maj 2020 kl. 20:00 CET.

 

Om LightAir

LightAir AB (publ) har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic SME Sweden (Nordic Growth Market NGM AB) under kortnamnet LAIR. Läs mer på www.lightair.com.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Framför oss har vi 2020 med många utmaningar, en kraftigt ökad potential och stora möjligheter för LightAir. Med stärkt organisation ser vi med stor tillförsikt fram emot att ta oss an dessa utmaningar och möjligheter för att fortsätta vår expansion.
Lars Liljeholm, VD i LightAir