LightAir: Årsredovisning 2020

Report this content

(NGM: LAIR)

LightAir Årsredovisning 2020
 

VDs kommentar

År 2020 utspelades onekligen i pandemins tecken och påverkar oss fortfarande under 2021. Det skapar fortsatta möjligheter och utmaningar för LightAir.

Försäljningen gynnades av en större medvetenhet om behovet av luftrening och att begränsa spridande av virus. Detta tillsammans med våra offensiva satsningar och aktiviteter, innebar att vi genererade en orderingång om över 31 MSEK för året, en ökning motsvarande hela 140 procent. Däremot skedde en viss begränsning av leveranskapaciteten i början av 2020 på grund av Covid-19, vilket påverkade vårt resultat negativt och löpande åtgärder behövde vidtas. Men den långsiktiga utvecklingen av bolaget har stärkts av andra faktorer, som exempelvis omstrukturering av organisationen och satsningar inom marknadsföring, försäljning och produktutveckling, vilka utgör grundläggande byggstenar för vår framtida tillväxt.

Vi visade på stark tillväxt och uppnådde en försäljning om cirka 28 MSEK för året 2020, vilket innebär en ökning med 129 procent jämfört med föregående år. Vår tillväxt i det kommersiella segmentet, där abonnemangen inom erbjudandet Health+ uppgick till cirka 5 abonnemang vid föregående årsskifte och vid utgången av 2020 till 160 abonnemang med årlig intäkt om drygt 1 MSEK, utgör en stark grund med fasta intäkter på längre sikt. Med en förväntad livslängd om minst fem år uppskattas det totala värdet för LightAir således överstiga 5 MSEK.

För en dryg månad sedan erhöll vi testresultaten från IrisiCaixa, ett ledande europeiskt forskningsinstitut som låtit framställa pseudovirus vilka härmar egenskaperna av coronaviruset. Testerna påvisar att LightAirs IonFlow vilken använder sig av högdensitets jonisering, påvisar en tydlig virushämmande effekt av virus applicerat på ytor. En vetenskaplig studie från Karolinska Institutet har tidigare påvisat att teknologin oskadliggör virus omedelbart och kontinuerligt i luften, och därmed effektivt förhindrar smittspridning. Tillsammans påvisar dessa två studier att IonFlow oskadliggör virus och bakterier både på ytor och i luften och därmed bidrar till reducerad smittspridning i vår omgivning.

Året 2020 innebar väsentliga aktiviteter och investeringar i omstrukturering och framåtriktade satsningar. Totalt sett för året var resultatet negativt, vilket förklaras framför allt av de åtgärder vi genomförde under året för att kunna leverera långsiktig tillväxt och av leveransproblem och därmed sammanhängande extraordinära logistikkostnader på grund av pandemin. Förutsättningarna att uppnå en smidigare hantering till lägre kostnader har stegvis förbättrats. Vi bedömer möjligheterna till en växande och lönsam verksamhet utifrån dagens utgångsläge som mycket goda. 

Stockholm, juni 2021

Lars Liljeholm
Verkställande direktör

LightAir framåt

Marknaden för luftrenare växte kraftigt under 2020 bland annat på grund av coronapandemin. Med en ny och högre kunskapsnivå än tidigare på marknaden kan LightAir med det unika Health+ programmet erbjuda bland annat den kommersiella marknaden en minskad smittspridning när vi sakta återgår till det nya normala. Under det gånga året och in på det nya har en genomsyn och revidering av den övergripande strategin för bolaget gjorts med den nya verkligheten i beaktande. En ökad fokusering och inriktning på det kommersiella segmentet är huvudspåret framåt. Under en period kommer det påverka omsättningen då vi växlar intjäningsmodell, men detta är dock något som på sikt kommer att vara positivt och värdeskapande för bolaget och dess aktieägare.

Förstärkningar inom försäljningsnätverk

I LightAirs strategiska plan ligger det att vi skall växa tillsammans med lokala partner på marknader för att uppnå resultat på ett resurseffektivt sätt. Arbetet med att utveckla och utöka antalet samarbetspartner är i fokus. I försäljningsnätverket förs ett flertal dialoger med nya presumtiva partner både i distributörsled och återförsäljarled på utvalda marknader. Några inarbetade distributörer har utvecklats och uppgraderats till Premium-distributörer där ett närmare samarbete rörande försäljnings- och marknadskommunikation  utvecklats för att stärka LightAirs positionering i marknaden. Fokus och resurser kommer att prioriteras på marknader med hög tillväxtpotential inom luftrening och där LightAir kan nå en stabil växande försäljning.

Produktutveckling

Under slutet av 2019 lanserades CellFlow Mini 100 som är en konsumentprodukt skapad från teknologin för vår Professional-serie. Under 2020 lanserades CellFlow Pro600 som är en luftrenare avsedd för det kommersiella segmentet. Under 2021 och 2022 förväntas fler modeller baserade på CellFlow-teknologin utvecklas som kommer att användas inom både den kommersiella sektorn och konsumentmarknaden. Dessa produkter kommer att nyttja teknikens fördelar avseende hög luftreningskapacitet, låg ljudnivå och låg energiförbrukning. I samband med dessa lanseringar kommer också det nya egna patenterade polymerfiltret att användas i produkterna. Detta är ett tvättbart filter som slutanvändaren aldrig behöver byta ut. Produkterna har utvecklats till att bli mer miljövänliga för att minimera resursanvändandet och ändå bibehålla maximal luftreningskapacitet, vilket till slutanvändaren erbjuder marknadens bästa luftrening och lägsta ägandekostnader paketerat i tilltalande design.

Health+

LightAir lanserade under 2019 det unika erbjudandet Health+, renare luft via prenumeration för den kommersiella sektorn och då med fokus på kontor och skolor. Genom Health+ tillhandahåller LightAir en kostnadseffektiv lösning för reduktion av smittspridning och levererar samtidigt ren luft i praktiken fri från bland annat pollen, mögelsporer och trafikföroreningar. Health+ uppskattas medverka till en reducerad sjukfrånvaro på arbetsplatser med upp till 20 procent. LightAir har tillsammans med sina samarbetspartner erhållit ett positivt mottagande av detta koncept och antalet prenumerationer ökar stadigt. Ett bevis på detta är att LightAir tillsammans med Coor fick International Facility Managment Associations (IFMA) pris för bästa innovation. Ett starkt kommersiellt bevis är att vår nederländska distributör ökade omsättningen med över 700 procent under 2020.  LightAir har utvecklat konceptet i Skandinavien och visat att det levererar i Nederländerna och fortsätter på utvalda europeiska marknader där vi ser en hög potential.

Organisationen

Med vår förfinade strategiska plan behöver vi förstärka organisationen. Under andra halvan av 2020 påbörjades en organisationsförändring för att öka kompetens och intensitet i vår marknadskommunikation och e-handel med två nya medarbetare. Satsningen fortsätter under 2021 med ökad kompetens där hittills två nya säljresurser har anställts och vi räknar med att ytterligare förstärkningar kommer att ske under året.

E-handel

I takt med den ökade handeln från konsumentmarknaden via digitala plattformar har LightAir förstärkt sin kunskap och kapacitet inom detta segment. LightAir har tillsatt resurser för att intensifiera marknadsföring och försäljning från den egna hemsidan samt de e-handelsplattformar som används på utvalda marknader. Genom att investera i interna resurser ser vi att vi kommer kunna nå ut till många fler presumtiva kunder på ett kostnadseffektivt sätt.  I ett globalt perspektiv sker mer än 70 procent av försäljningen i konsumentsektorn via de digitala plattformarna.

LightAir Årsredovisning 2020

 

För ytterligare information kontakta:

Lars Liljeholm
VD, LightAir AB (publ)
0708-28 61 96
lars.liljeholm@lightair.com

 

Offentliggörande:

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juni 2021 kl. 23:00 CET.

 

Om LightAir

LightAir AB (publ) har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic SME Sweden (Nordic Growth Market NGM AB) under kortnamnet LAIR. Läs mer på www.lightair.com.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Vi genererade en orderingång på över 31 MSEK för 2020, en ökning med 140 procent.
Lars Liljeholm, VD i LightAir AB (publ)