LightAir: Årsredovisning 2021

Report this content

(NGM: LAIR)

 

LightAir Årsredovisning 2021

 

VDs kommentar

Ett starkare 2020, till stor del drivet av coronapandemin, efterföljdes av ett 2021 med en något stagnerad efterfrågan.

Under   2021 fullföljdes en strategisk justering med inriktning mot Professional Solutions (de kommersiella och industriella B2B-segmenten), med initialt fokus på främst kontor och skolor. Därutöver startade bolaget en aktiv strategi avseende kompletterande förvärv vilka kan stärka LightAirs försäljningskanaler och förmåga inom just Professional Solutions. Under första halvåret 2022 har verksamheten därefter utökats, då vi nu efter genomfört förvärv har en betydligt bredare produktportfölj och upparbetade försäljningskanaler inom dessa prioriterade områden. 

I mars 2022 genomförde vi ett förvärv av Cair AB (numera LightAir Industrial AB), inklusive dess finländska filial. Förvärvet bidrar väsentligt till LightAirs försäljning och tillför aktiva abonnemang som kontinuerligt genererar kassaflöde samt stärker LightAirs finansiella position för framtiden. Abonnemangsbasen i Finland är utspridd på kunder inom sjukhusmiljö, kontorsmiljö samt en bred variation av industriella verksamheter. Genom förvärvet tog vi även över en produktionsenhet med mycket hög kompetens inom luftrening och produktion.

Vi har redan nu sett synergieffekter av produktionsverksamheten i Åkersberga, där utveckling av nya och förbättringar av befintliga produkter snabbt bidrar till bättre och mer kostnadseffektiva lösningar. Vi har även flyttat hem en del av tillverkningen som tidigare utfördes i Kina. Sammantaget skapar detta såväl kostnadsbesparingar, minskade ledtider, förbättrad produktutveckling som minskad miljöbelastning.

Utmaningar och likväl  lovande strategisk omställning
År 2021 har i övrigt varit utmanande i luftrenarbranschen, så även för LightAir. Efter en markant ökad efterfrågan i luftrenarbranschen i samband med pandemins utbrott under första halvåret 2020 avtog efterfrågan under senare delen av året. Fraktkostnaderna skenade samtidigt gentemot tidigare oanade nivåer. Parallellt med detta skapades ytterligare utmaningar genom kostnadsökningar inom råmaterial och metaller samt begränsad tillgång på elektroniska komponenter. 

Under året infördes kontinuerligt olika coronarestriktioner, vilka påverkat oss och begränsat våra försäljningsmöjligheter och aktiviteter till följd av folktomma kontor. Detta är inte något unikt för Sverige utan samma mönster ses även i flera länder på vår världsmarknad. Många av våra internationella distributörer byggde även upp stora lager under 2020, vilket har inneburit en fördröjning av nya order under 2021. Sammantaget har detta resulterat i en svag orderingång och försäljning under 2021, vilket också lett till de åtgärder bolaget sjösatt och intensifierat, bland annat inom förvärv och omfokusering.

LightAir har beslutat om en långsiktig och strategisk omfokusering mot Professional Solutions. LightAirs luftrenarteknologi kommer mer till sin rätt inom detta segment då våra konkurrensfördelar är överlägsna avseende energieffektiv luftrening och med branschens lägsta Life Cycle Cost (LCC). Värdet av bolagets produkter och egenskaper förmedlas starkast inom detta B2B-segment och kommer att tillföra långsiktig stabilitet och lönsamhet. Under 2021 har det kommersiella segmentet utvecklats positivt, trots motvinden som coronarestriktionerna innebar främst under sista månaderna. I takt med att allt fler skolor och kontor nu öppnar upp i pandemins efterdyningar förväntar vi oss en återupptagen positiv trend.

Abonnemangsförsäljning ger initialt en lägre fakturering, men ett betydligt högre värde över abonnemangens livslängd jämfört med motsvarande antal sålda produktenheter. Med ett större fokus på abonnemang påverkas LightAirs fakturering initialt negativt, men ger över tiden en ökad stabilitet genom starkare löpande intäkter med högre lönsamhet från befintliga och nya abonnemang.

Vi fortsätter även, tillsammans med våra distributörer, vår internationella expansion på flera marknader i framför allt Europa, där Tyskland och Storbritannien är våra initialt prioriterade nyckelmarknader utanför Norden.

Bredare produktportfölj och ventilationsprojekt
Utveckling av ett flertal produkter anpassade för kundsegment konsument, kommersiell och industriell fortgår. Att kontinuerligt bredda och förfina produktprogrammet är av största vikt för LightAirs framtida tillväxt. Samtidigt är utvecklingsprojektet av tvättbara filter inne i sin slutfas men har tyvärr blivit något fördröjt på grund av nedstängningar i Kina. Avsikten är att filtret fungerar under hela produktens livslängd och ej behöver bytas ut för bibehållen effektivitet. Detta är en viktig del mot mer hållbara lösningar för produkter inom luftrening.

Vi arbetar även med ett ventilationsprojekt där vi konstruerat en filtreringsutrustning baserade på CellFlow-teknologin. Lösningen fokuserar på att rena inkommande luft i fullflöde gällande pollen, partiklar, virus, bakterier etc. Avsikten är att under det kommande året installera detta  i relevant applikation hos kund för vidare test och utvärdering.

Sammanfattningsvis fortlöper LightAirs strategiska omställning enligt plan och tillväxtstrategin ser positiv ut framåt trots de negativa omständigheter som har påverkat verksamheten under 2021. Förvärvet av Cair AB tillsammans med ovan nämnda åtgärder, initiativ och satsningar bedöms ge en väsentlig positiv effekt på kassaflöde och resultat under kommande år. Våra samlade teknologier ligger väl i tiden och har grundläggande konkurrensfördelar, inte minst på de strategiskt utvalda marknader vi framgent fokuserar på.

Kortsiktigt har omställningen till ökat fokus på abonnemangsförsäljning påverkat LightAir negativt redovisningsmässigt, men på sikt handlar det om ökad stabilitet och lönsamhet vilket den finska filialen är ett utmärkt exempel på. Ökat fokus får också det industriella segmentet tack vare de industriella produkternas överlägsenhet avseende energiförbrukning, reningskapacitet samt ljudnivå som utgör en viktig grund för att bygga en marknadsledande roll.

LightAir framåt
Eftersom marknadens kunskapsnivå idag är högre än tidigare, kan vi med det unika LightAir Health+ konceptet erbjuda den kommersiella marknaden en minskad smittspridning när vi sakta återgår till det nya normala. Fortsättningsvis ökar även vårt industriella erbjudande våra marknadsytor och potential.

Vår ökade fokusering och inriktning mot Professional Solutions är en strategisk anpassning till där vår teknologi har än större komparativa fördelar att lyfta fram. Med en betydligt bredare produktportfölj fortsätter vi under 2022 med tillförsikt och gott självförtroende. Marknaden har fått ökad medvetenhet om betydelsen av ren luft för människors hälsa och därigenom behovet av maskinell utrustning för att säkerställa hög produktivitet och tillgänglighet i verksamheten.

Förstärkningar inom försäljningsnätverk
I Sverige och Finland har vi numera egen personal som aktivt bearbetar marknaden tillsammans med återförsäljare och agenter. I LightAirs strategiska plan ingår att vi skall växa tillsammans med lokala partner på marknader för att uppnå resultat på ett resurseffektivt sätt. Arbetet med att utveckla och utöka antalet samarbetspartner är i fokus och här ser vi förbättrade möjligheter med ett bredare produktsortiment vilket vi nu kan erbjuda. I försäljningsnätverket förs ett flertal dialoger med nya presumtiva partner både i distributörsled och återförsäljarled på utvalda marknader. Några inarbetade distributörer har utvecklats och uppgraderats till Premium-distributörer där ett närmare samarbete rörande försäljnings- och marknadskommunikation utvecklats för att stärka LightAirs positionering i marknaden. Fokus och resurser kommer att prioriteras på marknader med hög tillväxtpotential inom luftrening och där LightAir kan nå en stabil växande försäljning.

Produktutveckling
Under 2022 förväntas fler modeller baserade på CellFlow-teknologin lanseras, vilka kommer att användas inom samtliga segment vi bearbetar. Dessa produkter kommer att nyttja teknikens fördelar avseende hög luftreningskapacitet, låg ljudnivå och låg energiförbrukning. Produkterna har utvecklats till att bli mer miljövänliga för att minimera resursanvändandet och ändå bibehålla maximal luftreningskapacitet, vilket till slutanvändaren erbjuder marknadens bästa luftrening och lägsta ägandekostnader paketerat i tilltalande design. Ventilationsprojektet som initierats är också väldigt intressant då det i teoretiska modeller påvisar hög energibesparing jämfört med traditionell teknik samtidigt som man erhåller en väsentligt högre filtreringskapacitet.

LightAir Health+
Inför årsskiftet 2019/2020 lanserades det unika LightAir Health+ konceptet. Detta är en kombinationslösning som ger dubbelt skydd då den genom våra två olika patenterade teknologier inkluderar såväl högeffektiv luftrening och vetenskapligt bevisad virushämning – redan i luften utan att ens passera ett filter. 

Genom LightAir Health+ tillhandahålls en kostnadseffektiv lösning för reduktion av smittspridning och levererar samtidigt ren luft i praktiken fri från bland annat pollen, mögelsporer och trafikföroreningar. Konceptet beräknas medverka till en reducerad sjukfrånvaro på arbetsplatser med upp till 20 procent. LightAir har tillsammans med sina samarbetspartner erhållit ett allmänt positivt mottagande av detta koncept. Bland annat har detta visat sig i att International Facility Managment Association (IFMA) utsåg erbjudandet till bästa innovation inför år 2021.  LightAir har utvecklat konceptet i Skandinavien samt även haft initiala försäljningsframgångar genom distributör i Nederländerna. Genom förvärvet av Cair har vi numera även ökat på antalet rullande abonnemang med över 500 finska prenumerationer samt fortsätter framöver att etablera konceptet på utvalda europeiska marknader med hög potential.

Organisation
Med vår förfinade strategiska plan har vi gjort en omorganisation i huvudsyfte att specialisera oss mot bland annat skolor, kontor och industri. Satsningen fortsätter under 2022 med ökad försäljningsintensitet nu när vi äntligen kan besöka våra kunder fysiskt. Vi har en ny organisation i Finland vilken kommer att tillföra såväl säljkapacitet som mångårig branschkunskap. Vi upplever att man där har en högre förståelse för luftkvaliténs betydelse för vårt välbefinnande jämfört med i Sverige och vi ser även en stadigare ökning av antalet finländska abonnemang. I Europa och övriga världen utvärderar vi kontinuerligt nya distributionsled och samarbetspartner på utvalda marknader för ökad organisk tillväxt. Samtidigt görs bedömningar av presumtiva förvärvskandidater på strategiskt utvalda segment och geografiska regioner.

Summering 
Försäljningsmässigt var året som gick inte i linje med våra förväntningar. En vikande världsmarknad för luftrening bland annat orsakat av restriktioner har till stor del legat till grund för denna utveckling. Det fick oss att kritiskt granska vår verksamhet och se över vilka åtgärder vi behövde förändra. Resultatet blev bland annat en uppdatering av den strategiska planen, med minskat fokus på konsumentmarknaden och en ökning på de kommersiella- och industriella segmenten. För att expandera verksamheten är förvärv en bidragande del förutom organisk tillväxt. Vi ser också att vi med en större produktportfölj når ut bättre inom fler marknadssegment. Under början av 2022 gjorde vi vårt första förvärv som redan givit oss synergieffekter gällande försäljning, produkter och kostnadseffektivisering

Stockholm, juni 2022

Lars Liljeholm
Verkställande direktör

 

LightAir framåt

Marknaden för luftrenare växte periodvis kraftigt under 2020, med en allmän och initial markant försäljningsökning inom konsumentsegmentet under de inledande månaderna av coronapandemin. För det kommersiella segmentet har omfattande nedstängningar av kontor och skolor dock gjort att pandemin snarast haft en direkt dämpad effekt på vår B2B-försäljning på kort sikt, samtidigt som medvetandegraden kring luftkvalitet och smittspridning höjts inom målgruppen.

Under det gångna året, och in på det nya, har en fortsatt genomsyn och revidering av den övergripande strategin för LightAir gjorts. Bolagets strategiska fokus återfinns framöver främst inom Professional Solutions, bestående av de kommersiella och industriella marknadssegmenten. 

Historiskt sett är bolaget uppbyggt utifrån konsumentförsäljning, oftast genom internationella distributörer och återförsäljare. Den ökade inriktningen mot Professional Solutions inkluderar sådana samarbeten, men även direktförsäljning gentemot exempelvis kontor och industrier – inkluderande såväl försäljning av hårdvara som abonnemangslösningar. Under en period kommer detta påverka omsättningen då vi ändrar intjäningsmodell men det kommer på sikt att vara positivt och värdeskapande för bolaget och dess aktieägare.

I efterdyningarna av coronapandemin kan LightAir utifrån en ny och högre allmän kunskapsnivå hos målgruppen erbjuda den kommersiella marknaden en väsentligt förbättrad inomhusluft genom det unika och prisbelönade konceptet LightAir Health+. 

Genom förvärvet av Cair och skapandet av LightAir Industrial har vi även mångdubblat vårt egentliga produkterbjudande. LightAir har därmed fördjupat sina möjligheter till direkt och indirekt försäljning av luftrening gentemot såväl kommersiella som industriella målgrupper. Detta innebär att LightAirs potential har vuxit, med en produktportfölj som numera täcker alla väsentliga delar av marknadens tre huvudsakliga segment. Detta med stora och uttalade komparativa fördelar inom B2B-försäljningen inom Professional Solutions.

Säljfokus – mix av distributörer, återförsäljare och egen direktförsäljning

I LightAirs strategiska plan ligger det att vi skall växa tillsammans med lokala partner på marknader för att uppnå resultat på ett resurseffektivt sätt. Arbetet med att utveckla och utöka antalet samarbetspartner är i fokus. Löpande förs flertal dialoger med nya presumtiva partner både i distributörsled och återförsäljarled på prioriterade marknader och i utvalda segment. 

Fokus och resurser kommer att prioriteras gällande marknader med hög tillväxtpotential inom luftrening och där LightAir kan nå en stabil växande försäljning, inte minst inom Professional Solutions.

Genom förvärvet av Cair, och deras tillhörande finländska filial, har LightAir numera även en väl fungerande direktförsäljning på den finska marknaden inom Professional Solutions. Verksamheten bedrivs utifrån Helsingfors och ett löpande informations- och erfarenhetsutbyte kommer givetvis förbättra våra verksamheter på båda sidor av Östersjön.

Prioriterade erbjudanden

Industrial 
Tilltron till det industriella segmentet är stort, inte minst utifrån de konkurrensmässiga fördelar som vår CellFlow-teknologi uppvisar gällande exempelvis energiförbrukning och så kallad livscykelkostnaden för kunden. Genom uppbyggnaden av detta segment och genomfört förvärv har LightAir skapat en imponerande produktportfölj med inriktning mot ett hittills tämligen obearbetat kundsegment. Vårt interna fokus kommer finnas på direktförsäljning gentemot nordiska industrier samt etablera partnerskap med regionala och nationella distributörer och återförsäljare med specifik nischkunskap. 

LightAir Health+ 
Årsskiftet 2019/2020 lanserades konceptet LightAir Health+, gentemot det kommersiella segmentet och med främsta fokus på kontor och skolor. Genom LightAir Health+ tillhandahålls en kostnadseffektiv lösning för reduktion av smittspridning samtidigt man får ren luft, i praktiken fri från bland annat pollen, mögelsporer och trafikföroreningar. LightAir Health+ beräknas medverka till en reducerad sjukfrånvaro på arbetsplatser med upp till 20 procent. LightAir har tillsammans med sina samarbetspartner erhållit ett positivt mottagande av detta koncept. Något som även visat sig då vi, tillsammans med det ledande nordiska FM-bolaget Coor, erhållit International Facility Management Associations (IFMAs) pris för bästa innovation. LightAir har utvecklat konceptet i 
Skandinavien och genom förvärvet av Cair ökat antalet rullande abonnemang med över 500 finska prenumerationer, samt fortsätter framöver att etablera konceptet på utvalda europeiska marknader med hög potential.

Pragmatiska justeringar av organisationen 
Under 2020 inleddes en för LightAir långsiktig organisatorisk förstärkning, vilket fortsatte under 2021 med rekrytering av ytterligare två säljresurser. Utifrån en förfinad strategisk plan med ett än större fokus på Professional Solutions har vi under våren 2022 genomfört justeringar av vår interna organisation, främst genom omfördelade resurser från konsumentinriktad e-handel till förmån för nationell och internationell B2B-försäljning.

 

LightAir Årsredovisning 2021

 

För ytterligare information kontakta:

Lars Liljeholm
VD, LightAir AB (publ)
0708-28 61 96
lars.liljeholm@lightair.com

 

Offentliggörande:

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juni 2022 kl. 22:00 CET.

Om LightAir

LightAir AB (publ) har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic SME Sweden (Nordic Growth Market NGM AB) under kortnamnet LAIR. Läs mer på www.lightair.com.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Eftersom marknadens kunskapsnivå idag är högre än tidigare, kan vi med det unika LightAir Health+ konceptet erbjuda den kommersiella marknaden en minskad smittspridning när vi sakta återgår till det nya normala. Fortsättningsvis ökar även vårt industriella erbjudande våra marknadsytor och potential.
Lars Liljeholm, VD i LightAir