LightAir: Bokslutskommuniké januari - december 2019

Report this content

(NGM: LAIR)

 

LightAir Bokslutskommuniké januari - december 2019

 

 • Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 5 557 TSEK (1 629), en förbättring med 3 928 TSEK. Nettoomsättningen för helåret uppgick till 12 107 TSEK (10 771), en förbättring med 1 336 TSEK

  Försäljning av CellFlow-produkter som genomförs av LightAir men redovisas av intresseföretagen, uppgick till 816 TSEK (0) för fjärde kvartalet och 1 702 TSEK (0) för helåret. Inklusive denna försäljning uppgick försäljningen till 6 373 TSEK (1 629) för fjärde kvartalet och 13 809 TSEK (10 771) för helåret
   
 • LightAir förvärvade den 30 december 2019 resterande 49 procent av LightAir CellFlow East AB (”CellFlow East”) samt utökade licenser och rättigheter avseende territorier, exklusivitet och produktkategorier kopplade till bolagets verksamhet. LightAir ägde sedan tidigare 51 procent av CellFlow East och redovisade det som intresseföretag på grund av aktieägaravtal. Till följd av detta redovisas i rörelseresultatet en vinst om 10,5 MSEK avseende den tidigare intresseföretagsandelen i CellFlow East (not 2)
   
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, för fjärde kvartalet uppgick till 6 159 TSEK (-2 304), en förbättring med 8 463 TSEK. Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, för helåret uppgick till -858 TSEK (-6 030), en förbättring med 5 172 TSEK
   
 • Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till 5 986 TSEK (-2 615), en förbättring med 8 601 TSEK. Rörelseresultatet för helåret uppgick till -1 552 TSEK (-7 275), en förbättring med 5 723 TSEK
   
 • Resultatet före skatt för fjärde kvartalet uppgick till 5 520 TSEK (-2 815), en förbättring med 8 335 TSEK. Resultatet före skatt för helåret uppgick till -2 859 TSEK (-8 117), en förbättring med 5 258 TSEK
   
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för fjärde kvartalet uppgick till -4 207 TSEK (-7 706), en förbättring med 3 499 TSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten för helåret uppgick till -13 365 TSEK (-14 896), en förbättring med 1 531 TSEK

 

Nyckeltal        
  okt - dec jan - dec
Koncernen (TSEK) 2019 2018 2019 2018
         
Nettoomsättning 5 557 1 629 12 107 10 771
Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) 6 159 -2 304 -858 -6 030
Rörelseresultat 5 986 -2 615 -1 552 -7 275
Rörelsemarginal, % 96,5 neg. neg. neg.
Resultat före skatt 5 520 -2 815 -2 859 -8 117
Periodens resultat 5 520 -2 815 -2 859 -8 117
Avkastning på eget kapital, % 15,8 neg. neg. neg.
Soliditet, % 65,7 80,7 65,7 80,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 207 -7 706 -13 365 -14 896
Medelantalet medarbetare 6 6 5 6
         
         
Aktiedata        
  okt - dec jan - dec
  2019 2018 2019 2018
         
Resultat per aktie, SEK 0,22 -0,16 -0,13 -0,60
Eget kapital per aktie, SEK 1,23 1,37 1,23 1,37
Börskurs vid periodens slut, SEK 1,30 1,95 1,30 1,95
Genomsnittligt antal aktier (tusental) 24 777 17 455 22 300 13 632
Antal aktier vid periodens slut (tusental) 28 365 20 267 28 365 20 267
         
         
Nyckeltal - kvartalsöversikt          
  okt - dec juli - sep apr - juni jan - mar okt - dec
Koncernen (TSEK) 2019 2019 2019 2019 2018
           
Nettoomsättning 5 557 1 645 2 812 2 093 1 629
Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) 6 159 -2 240 -2 372 -2 405 -2 304
Rörelseresultat 5 986 -2 413 -2 546 -2 579 -2 615
Rörelsemarginal, % 96,5 neg. neg. neg. neg.
Resultat före skatt 5 520 -2 832 -2 664 -2 883 -2 815
Periodens resultat 5 520 -2 832 -2 664 -2 883 -2 815
Avkastning på eget kapital, % 15,8 neg. neg. neg. neg.
Soliditet, % 65,7 67,4 75,5 78,7 80,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 207 -3 100 -2 556 -3 503 -7 706
Medelantalet medarbetare 6 5 5 5 6

 

Lars Liljeholm, LightAirs VD, kommenterar

”LightAir har under det fjärde kvartalet ökat försäljningen till 6,4 MSEK inklusive CellFlow-försäljningen, en ökning med 152 procent jämfört med 2,5 MSEK i tredje kvartalet och med 291 procent jämfört med 1,6 MSEK i fjärde kvartalet föregående år. LightAirs försäljning under andra halvåret 2019 har ökat med 181 procent jämfört med andra halvåret 2018 och med 82 procent jämfört med första halvåret 2019. Försäljningstrenden fortsätter öka och första kvartalet 2020 inleds med att LightAir har fått ett påtagligt ökat intresse från asiatiska distributörer med order på 8,5 MSEK från främst Kina, Hongkong och Taiwan. Ett av skälen till detta är den pågående snabba spridningen av Coronavirus. En tidigare publicerad forskningsstudie från Karolinska Institutet påvisar att LightAirs IonFlow-teknologi kraftigt reducerar luftburen smittspridning genom att oskadliggöra smittsamma virus redan i luften. LightAir intensifierar nu information och marknadsföring mot konsumenter och distributörer, främst i Asien men även i Europa och USA.

Som meddelats tidigare startades under 2019 en översyn och utveckling av affärsstrategier, affärsmodeller och affärsplan med bearbetning och utvärdering av olika affärs- och kassaflödesscenarion. Avsikten är att inrikta LightAir mot en högre ambitionsnivå, ökat tempo och fokus på försäljning och marknadsanpassad produktutveckling. 
Mot bakgrund av den utökade verksamheten och den väsentligt förstärkta potentialen efter förvärvet av CellFlow East, inkluderande lanseringen av de två första produkterna samt det ökade intresse för IonFlow-produkterna, har jag och den nya företagsledningen intensifierat och fördjupat arbetet med affärsutvecklingen med sikte på att i huvudsak vara klara under första kvartalet.

Förutsättningarna för försäljning och kassaflöden har förbättrats påtagligt under första kvartalet, vilket nu utvärderas noggrant för att ligga som grund för affärsplanen. Avsikten är att i god tid före planerad årsstämma i maj 2020 presentera huvuddragen och de finansiella förutsättningarna samt styrelsens förslag för den fortsatta verksamheten.

Genomförandet är redan i sin uppstartsfas mot ett mer effektivt försäljningsarbete inom ett par segment där samtidigt en förstärkning av personalstyrkan planeras under andra kvartalet 2020.

Vi ser nu en ökad möjlighet att få marknaden att förstå viktiga fördelar med våra produkter baserade på den unika IonFlow-teknologin. Detta bekräftas av den Corona-virusepidemi som för tillfället utbreder sig med utgångspunkt från Kina och spridning runt om i världen. Så vitt vi känner till finns det inget annat bevis liknande forskningsstudien från Karolinska Institutet. Vi ser redan effekterna och förstärker nu marknadsföring och försäljning vilket även innefattar luftrenare med vår nyligen introducerade CellFlow-teknologi, som också använder viss jonisering. Allt för att möta en ökad efterfrågan och fortsätta att expandera verksamheten.

LightAir har redan etablerade distributörer i flera länder i Asien, främst Kina med närområden. Eftersom Coronaviruset nu har en oroväckande snabb spridningstakt i främst Asien, har efterfrågan på olika former av lösningar ökat väsentligt. Coronavirus är, liksom influensavirus, luftburet och uppenbart mycket smittsamt.

Sedan september då LightAir lanserade det unika erbjudandet Health+ har vi erhållit ett väldigt positivt gensvar från marknaden. Health+ är ett koncept för renare luft via prenumeration där de två patenterade teknologierna CellFlow och IonFlow samverkar i olika kommersiella miljöer. Genom Health+ tillhandahåller LightAir ett kostnadseffektivt komplement till befintlig ventilation, en enkel lösning som i praktiken ger renare luft fri från pollen, mögelsporer och trafikföroreningar. Med Health+ förbättrar LightAir väsentligt arbetsmiljön och ger dessutom ett visst skydd mot smittspridning via luftburet virus, vilket ger förutsättningar för minskad sjukfrånvaro och resulterar i kostnadsbesparingar för kommuner, skolor, arbetsgivare med flera. 

Lanseringen av AgroPro inom segmentet agrikultur har initialt testats i miljöer för främst travhästar. Effekten av produkten som är specialanpassad med hänsyn tagen till dessa krävande miljöer har mottagits med gott resultat. AgroPro som skyddar mot smittspridning av virus med mera är lämplig för de flesta förekommande verksamheter av djuruppfödning. LightAir kommer att bearbeta denna marknad, både på egen hand och med samarbetspartners.

LightAir befinner sig nu i en expansiv fas där högre kompetens- och erfarenhetsnivå får verka i en dynamisk miljö för att förstärka den positiva försäljningstrend som tog fart under fjärde kvartalet 2019. Vi arbetar mer fokuserat med ”premium-distributörer” för att uppnå en stabil försäljning med växande potential på flera europeiska marknader men framförallt i Asien. Produktsortimentet har förstärkts och kommer att stöttas av ett nytt kommunikationspaket som förtydligar LightAirs erbjudande, budskap och vision till marknaden.

Som tidigare styrelseordförande och ny VD för LightAir så ser jag stora möjligheter att nå ut till de som har behov av våra produkter. Jag är mycket tacksam för förtroendet jag fått att få leda detta innovativa bolag där vi med gemensamma ansträngningar från medarbetare, styrelse och ägare arbetar hängivet för att nå de mål vi alla anser är möjliga. Jag är också stolt över vad det nya teamet på LightAir har lyckats åstadkomma på kort tid. Vi har lyckats med att ytterligare öka en tidigare positiv försäljningstrend med inriktning mot en mer stabil tillväxt. Detta är till stor del tack vare LightAirs IonFlow-teknologi som i en stor forskningsstudie visat sig oskadliggöra luftburet virus. Detta är ett högst aktuellt ämne med tanke på Corona-virusets framfart. Ytterligare en fördel för LightAir framöver är CellFlow-produkterna som med sin kapacitet, flexibilitet och skalbarhet är mycket konkurrenskraftiga inom många marknadssegment.”

 

LightAir framåt

Förstärkningar inom försäljningsnätverk

I försäljningsnätverket förs ett flertal dialoger med nya presumtiva partners både i distributörsled och återförsäljarled på utvalda marknader. Några inarbetade distributörer har uppgraderats till Premium-distributörer där ett närmare samarbete försäljnings- och marknadsmässigt utvecklats för att stärka positioneringen. Under 2020 kommer även ett arbete läggas ner på att skapa försäljning på nya marknader. Med den nya och utökade produktportföljen för såväl konsument som kommersiella sektorn är LightAir väl förberedda för denna utmaning. Fokus och resurser kommer att prioriteras på marknader med hög tillväxtpotential inom luftrening och där LightAir också kan nå en stabil växande försäljning.

Lansering CellFlow konsumentserie

Under slutet av 2019 lanserades CellFlow Mini 100 som är en konsumentprodukt skapad ur teknologin från vår Professional-serie. CellFlow Mini 100 erbjuder effektiv luftrening och kapacitet för mindre utrymmen med betydligt lägre energiförbrukning, driftskostnader och ljudnivå än befintliga konkurrenter. Lanseringen skedde först via distributörsnätverk på den kinesiska konsumentmarknaden för att sedan fortsätta i Europa. Under 2020 kommer vi att fortsätta lanseringen av Mini 100 på flertalet marknader runt om i världen som exempelvis Taiwan, Hongkong och USA.

Nylansering Kina

Konsolideringen av LightAirs varumärkesportfölj innebär att bolaget nylanserades under varumärket LightAir på den kinesiska marknaden. Nyetableringen av varumärket skedde i samband med lanseringen av CellFlow-serien för konsumentmarknaden samt med den nya uppdaterade IonFlow-serien (även benämnd IonFlow 2.0). Under 2020 kommer arbetet med att bygga ut återförsäljarnätverket såväl online som offline att vara av stor betydelse. Under andra halvåret planeras även en lansering av CellFlow-Professional serien som är utvecklad för den kommersiella sektorn och kommer därmed att tillföra ytterligare möjligheter.

Lansering Health+

LightAir lanserades under 2019 det unika erbjudandet Health+, renare  luft via prenumeration för den kommersiella sektorn och då med fokus på kontor och skolor. Genom Health+ tillhandahåller LightAir en kostnadseffektiv lösning för reduktion av smittspridning och levererar samtidigt ren luft i praktiken fri från bland annat pollen, mögelsporer och trafikföroreningar. Health+ uppskattas medverka till en reducerad sjukfrånvaro på arbetsplatser med upp till 20 procent. LightAir har tillsammans med sina samarbetspartner erhållit ett positivt mottagande av detta koncept och antalet prenumerationer ökar stadigt.

E-handel

I takt med den ökade handeln från konsumentmarknaden via digitala plattformar så har LightAir beslutat sig för att förstärka kunskap och kapacitet inom detta segment. Avsikten är att tillsätta resurser för att intensifiera försäljningen från den egna hemsidan samt de e-handelsplattformar som används på utvalda marknader. Genom att investera i interna resurser ser vi att vi kommer att kunna nå ut till många fler presumtiva kunder på ett kostnadseffektivt sätt.  I ett globalt perspektiv så sker mer än 70 procent av försäljning i konsumentsektorn via de digitala plattformarna.

 

Verksamhet och resultat

Belopp inom parantes avser belopp för motsvarande period föregående år förutom belopp avseende Finansiell ställning och likviditet, där belopp vid utgången av föregående år avses.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

LightAirs två största aktieägare Göran Wikström och Alted AB som kontrollerar 18,75 procent respektive 11,16 procent, totalt 29,92 procent av det totala antalet röster och aktier i bolaget, träffade avtal om en kredit på 3,7 MSEK under tredje kvartalet. Under fjärde kvartalet utökades krediten till 5,5 MSEK. Krediten löper med fem procents årlig ränta och avsikten är att reglera krediten snarast möjligt i anslutning till en mer permanent finansieringslösning.

LightAir förvärvade den 30 december 2019 resterande 49 procent av intresseföretaget LightAir CellFlow East AB (”CellFlow East”) samt utökade licenser och rättigheter avseende territorier, exklusivitet och produktkategorier (not 2). LightAir har därmed förstärkt potentialen påtagligt för såväl omsättning som resultat och värdeökning.

Väsentliga händelser efter fjärde kvartalets utgång

LightAir har bytt verkställande direktör under januari 2020. Styrelsen i LightAir beslutade under fjärde kvartalet efter överenskommelse med dåvarande VD Mikael Pérez att utse dåvarande styrelseordförande Lars Liljeholm till ny verkställande direktör. Bytet av verkställande direktör har skett den 16 januari 2020 och Mikael Pérez står till bolagets förfogande i erforderlig omfattning till maj 2020. Styrelsen har till ny ordförande utsett styrelseledamoten Bengt Holmqvist.

LightAir ser kraftigt ökad efterfrågan på sina luftrenare från ett Coronavirusdrabbat Asien. LightAir har fått ett påtagligt ökat intresse från asiatiska distributörer med order på 8,5 MSEK från främst Kina, Hongkong och Taiwan. Ett av skälen till detta är den pågående snabba spridningen av Coronavirus. En tidigare publicerad forskningsstudie från Karolinska Institutet, påvisar att LightAirs IonFlow-teknologi kraftigt reducerar luftburen smittspridning genom att oskadliggöra smittsamma virus redan i luften. LightAir intensifierar nu information och marknadsföring mot konsumenter och distributörer, främst i Asien men även i Europa och USA.

Som meddelats tidigare startade under 2019 en översyn och utveckling av affärsstrategier, affärsmodeller och affärsplan med bearbetning och utvärdering av olika affärs- och kassaflödesscenarion. Avsikten är att inrikta LightAir mot en högre ambitionsnivå, ökat tempo och fokus på försäljning och marknadsanpassad produktutveckling.

Mot bakgrund av den utökade verksamheten och potentialen efter förvärvet av CellFlow East, inkluderande lanseringen av de två första produkterna samt det ökade intresset för IonFlow-produkterna, har den nya företagsledningen intensifierat och fördjupat arbetet med affärsutvecklingen med sikte på att i huvudsak vara klara under första kvartalet.

Förutsättningarna för försäljning och kassaflöden har förbättrats påtagligt, vilket nu utvärderas noggrant för att ligga som grund för affärsplanen. Avsikten är att i god tid före planerad årsstämma i maj 2020 presentera huvuddragen och de finansiella förutsättningarna samt styrelsens förslag för den fortsatta verksamheten.
 

Nettoomsättning och resultat

Fjärde kvartalet
Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 5 557 TSEK (1 629). Försäljning av CellFlow-produkter som genomförs av LightAir men redovisas av intresseföretagen, uppgick till 816 TSEK (0). Hela försäljningen härrörde till CellFlow East. Inklusive denna försäljning uppgick försäljningen för fjärde kvartalet till 6 373 TSEK (1 629). Övriga rörelseintäkter om 646 TSEK (665) avser fakturerade kostnader avseende intresseföretagens verksamhet, varav försäljning och marknadsföring om 502 TSEK (0) och produktutveckling om 144 TSEK (665).

Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till -5 986 TSEK (-2 615). Förbättringen med 8 601 TSEK avser en omvärdering av den tidigare intresseföretagsandelen vid förvärvet av CellFlow East samt något högre rörelsekostnader exklusive kostnader fakturerade till intresseföretagen.

Helåret
Nettoomsättningen för helåret uppgick till 12 107 TSEK (10 771). Försäljning av CellFlow-produkter som genomförs av LightAir men redovisas av intresseföretagen, uppgick till 1 702 TSEK (0). Hela försäljningen härrörde till CellFlow East. Inklusive denna försäljning uppgick försäljningen för helåret till 13 809 TSEK (10 771). Övriga rörelseintäkter om 3 372 TSEK (1 953) avser fakturerade kostnader avseende intresseföretagens verksamhet, varav försäljning och marknadsföring om 1 244 TSEK (0) och produktutveckling om 2 128 TSEK (1 162), samt erhållet skadestånd om 0 TSEK (791) genom förlikning med ett företag som under 2013 och 2014 har levererat felaktiga elektroniska komponenter.

Rörelseresultatet för helåret uppgick till -1 552 TSEK (-7 275). Förbättringen med 5 723 TSEK förklaras främst av en omvärdering av den tidigare intresseföretagsandelen vid förvärvet av CellFlow East (not 2) samt ökade kostnader för frakt och lager, försäljning och marknadsföring för att förbereda för de nya produktlanseringarna och sälja ut utgående modeller.

Finansiell ställning och likviditet

Koncernens egna kapital uppgick till 34 832 TSEK (27 714). Soliditeten uppgick till 65,7 procent (80,7). Koncernens likvida medel uppgick till 1 608 TSEK (10 864).
Utöver likvida medel har koncernen vid årets utgång en beviljad checkräkningskredit om 2 000 TSEK (2 000), varav utnyttjat belopp var 2 034 TSEK (0).

Kassaflöde

Fjärde kvartalet
Kassaflödet från den löpande verksamheten för fjärde kvartalet uppgick till -4 207 TSEK (-7 706). Förbättringen jämfört med motsvarande kvartal föregående år är 3 499 TSEK och avser framförallt lägre kassaflöde från verksamheten vilket motverkats av en lägre ökning i kapitalbindning.

Helåret
Kassaflödet från den löpande verksamheten för helåret uppgick till -13 365 TSEK (-14 896). Förbättringen jämfört med föregående år är 1 531 TSEK och har samma förklaringar som för fjärde kvartalet.

Det negativa kassaflödet från investeringsverksamheten för helåret, -1 413 TSEK (-279), avser framförallt investering i intresseföretag före förändringen till koncernbolag. Det positiva kassaflödet från finansieringsverksamheten för helåret, 5 523 TSEK, avser i huvudsak utnyttjad kredit från bolagets två största aktieägare. Det positiva kassaflödet från finansieringsverksamheten för föregående år, 23 654 TSEK, avser nyemission och erhållande av konvertibelt lån. Helårets kassaflöde uppgick till -9 256 TSEK (8 479).

Investeringar och produktutveckling

Investeringar i inventarier under helåret uppgick till 0 TSEK (0). Försäljning och utrangering av inventarier uppgick till 0 TSEK (0).

Utgifter för produktutveckling, nya patent och registrering av varumärken uppgick för helåret till 0 TSEK (0), 0 TSEK (0) respektive 0 TSEK (0). Av koncernen utförda uppdrag avseende produktutveckling har fakturerats intresseföretagen enligt nedan.

Intresseföretag

LightAir-koncernen var till utgången av 2019 delägare i två bolag för att utveckla och kommersialisera CellFlow-teknologin; CellFlow East och LightAir CellFlow West AB (”CellFlow West”). Genom förvärvet av den resterande andelen i CellFlow East den 30 december 2019 blev bolaget ett helägt koncernbolag (not 2). CellFlow East har således under 2019 redovisats som intresseföretag och vid årets utgång redovisats som koncernbolag endast i koncernens balansräkning. CellFlow West redovisas fortsatt som intresseföretag i koncernen. CellFlow-bolagen har ingått uppdragsavtal med koncernen om produkt- och produktionsutveckling, försäljnings- och marknadsföringsutveckling samt operativ drift och företagsledning av CellFlow-produkter, inklusive finansiering av intresseföretagens verksamhet. Försäljning av CellFlow-produkter uppgick till 1 702 TSEK (0). Fakturerade kostnader av LightAir avseende intresseföretagens verksamhet uppgick till 3 372 TSEK (1 162), varav försäljning och marknadsföring 1 244 TSEK (0) och produktutveckling 2 128 (1 162). Utgifter för produktutveckling har till största del aktiverats i balansräkningen. Resultatet från intresseföretagen, -916 TSEK (-92), motsvarar koncernens andel av deras resultat. Koncernens andelar i intresseföretaget CellFlow West uppgick till 117 TSEK (143) vid årets utgång. På intresseföretaget CellFlow West hade koncernen vid årets utgång långfristiga fordringar om 1 301 TSEK (1 301) redovisade som finansiella anläggningstillgångar, och kortfristiga fordringar om 44 TSEK (44). Alla koncernens transaktioner med intresseföretagen har skett på marknadsmässiga villkor.

LightAir-aktien

Aktiekapitalet, inklusive ej registrerat aktiekapital avseende förvärvet av LightAir CellFlow East AB, uppgick vid årets utgång till 42 548 221,50 SEK (30 400 293,00, exklusive ej registrerat aktiekapital den 31 december 2018 för konvertibelt lån), fördelat på 28 365 481 aktier, envar med ett kvotvärde om 1,50 SEK. LightAirs aktie är listad på Nordic SME Sweden (Nordic Growth Market NGM AB). Den 31 december 2019 var aktiekursen 1,30 SEK och det totala marknadsvärdet uppgick till 36,9 MSEK.

Medarbetare

Medelantalet medarbetare under helåret var 5, att jämföra med föregående år då medelantalet var 6.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

LightAir är genom sin verksamhet utsatt för risker av både rörelsekaraktär och finansiell karaktär. Inom bolaget pågår en kontinuerlig process att identifiera förekommande risker och bedöma hur dessa ska hanteras. För en fullständig redogörelse av identifierade risker och bolagets arbete med att hantera dessa i sin framtida verksamhet, hänvisas till avsnittet ”Risker, osäkerhetsfaktorer och riskhantering” i årsredovisningen för 2018.

Moderbolaget

Koncernen omfattar moderbolaget LightAir AB (publ) och de helägda dotterbolagen LightAir Holding AB, LightAir International AB, LifeAir Development AB och LifeAir AB. Någon verksamhet bedrivs inte i dotterbolagen LifeAir Development AB och LifeAir AB.

Genom förvärvet av den resterande andelen i det tidigare intresseföretaget CellFlow East den 30 december 2019 blev bolaget ett helägt koncernbolag. CellFlow East ingår således som koncernbolag endast i koncernens balansräkning per den 31 december 2019 och inte i koncernens resultaträkning och kassaflödesanalys för 2019. Not 2 innehåller en mer fullständig beskrivning av förvärvet.

Förslag på utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret 2019.

 

Kommande rapporttillfällen

Årsredovisning 2019                                              April 2020
Delårsrapport januari – mars 2020                        28 maj 2020
Delårsrapport januari – juni 2020                          28 augusti 2020
Bokslutskommuniké januari – december 2020     25 februari 2021


LightAirs finansiella rapporter publiceras på LightAirs webbplats www.lightair.com.

 

LightAir Bokslutskommuniké januari - december 2019

 

För ytterligare information kontakta:

Lars Liljeholm
VD, LightAir AB (publ)
0708-28 61 96
lars.liljeholm@lightair.com

Martin Eliasson
Ekonomichef, LightAir AB (publ)
0766-36 94 90
martin.eliasson@lightair.com

 

Offentliggörande:

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2020 kl. 07:15 CET.

 

Om LightAir

LightAir AB (publ) har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic SME Sweden (Nordic Growth Market NGM AB) under kortnamnet LAIR. Läs mer på www.lightair.com.

Taggar:

Prenumerera

Citat

LightAirs försäljning under andra halvåret 2019 har ökat med 181 procent jämfört med andra halvåret 2018 och med 82 procent jämfört med första halvåret 2019.
Lars Liljeholm, VD i LightAir
LightAir har under det fjärde kvartalet ökat försäljningen till 6,4 MSEK inklusive CellFlow-försäljningen, en ökning med 152 procent jämfört med 2,5 MSEK i tredje kvartalet och med 291 procent jämfört med 1,6 MSEK i fjärde kvartalet föregående år.
Lars Liljeholm, VD i LightAir
LightAir befinner sig nu i en expansiv fas där högre kompetens- och erfarenhetsnivå får verka i en dynamisk miljö för att förstärka den positiva försäljningstrend som tog fart under fjärde kvartalet 2019.
Lars Liljeholm, VD i LightAir