LightAir: Bokslutskommuniké januari - december 2020

Report this content

(NGM: LAIR)

LightAir Bokslutskommuniké januari - december 2020.pdf
 

Helåret 2020

 • Orderingången för helåret uppgick till 31 358 TSEK (13 053). Orderboken vid årsskiftet uppgick till 4 576 TSEK (98), varav 926 TSEK i abonnemangsintäkter kommande tolv månader.
  • Health+-konceptet uppgick vid årsskiftet till cirka 160 abonnemang (5) med intäkter om 77 TSEK (4) per månad eller 926 TSEK (42) per år. Idag uppgår Health+-konceptet till cirka 180 abonnemang med intäkter om 92 TSEK per månad eller 1,1 MSEK per år.
  • Sedan årsskiftet har ytterligare order om totalt 4,1 MSEK inkommit.
 • Nettoomsättningen för helåret uppgick till 27 665 TSEK (12 107).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, exklusive vinst föregående år avseende den tidigare intresseföretagsandelen i CellFlow East som bedöms vara av engångskaraktär (se nedan), uppgick för helåret till -6 281 TSEK (-11 362). Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, för helåret, inklusive nämnda vinst, uppgick till -6 281 TSEK (-858).
 • Resultat per aktie för helåret uppgick till -0,36 SEK (-0,13).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för helåret uppgick till -12 110 TSEK (-13 365).
 • LightAir har genomfört kraftigt övertecknade emissioner om totalt 43 MSEK till låga kostnader om 2,4 procent av emissionsbeloppen och står finansiellt starkt rustat.

Andra halvåret 2020

 • Orderingången för andra halvåret ökade till 10 022 TSEK (8 484).
  • Health+-konceptet ökade med cirka 100 abonnemang (5) under andra halvåret med ökade intäkter om 38 TSEK (4) per månad eller 452 TSEK (42) per år.
 • Nettoomsättningen för andra halvåret uppgick till 11 431 TSEK (7 202).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, exklusive vinst motsvarande period föregående år avseende den tidigare intresseföretagsandelen i CellFlow East som bedöms vara av engångskaraktär (se nedan), uppgick för andra halvåret till -3 015 TSEK (-6 585). Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, för andra halvåret, inklusive nämnda vinst, uppgick till -3 015 TSEK (3 919).
 • Resultat per aktie för andra halvåret uppgick till -0,16 SEK (0,11), en minskning med -0,27 SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för andra halvåret uppgick till -10 222 TSEK (-7 307).

LightAir förvärvade den 30 december 2019 resterande 49 procent av LightAir CellFlow East AB (”CellFlow East”) samt utökade licenser och rättigheter avseende territorier, exklusivitet och produktkategorier kopplade till bolagets verksamhet. LightAir ägde sedan tidigare 51 procent av CellFlow East och redovisade det som intresseföretag på grund av aktieägaravtal. Till följd av detta redovisades i rörelseresultatet 2019 en vinst om 10,5 MSEK avseende den tidigare intresseföretagsandelen i CellFlow East (not 2). Rörelseresultatet har under helåret 2020 belastats med betydligt högre, ej kassaflödespåverkande, avskrivningar jämfört med föregående år avseende immateriella rättigheter från förvärvet av CellFlow East, totalt cirka 4,7 MSEK (0,7).
 

Nyckeltal
juli - dec jan - dec
Koncernen (TSEK) 2020 2019 2020 2019
Nettoomsättning 11 431 7 202 27 665 12 107
Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) -3 015 3 919 -6 281 -858
Rörelseresultat -5 566 3 573 -11 176 -1 552
Resultat före skatt -5 973 2 688 -11 859 -2 859
Periodens resultat -5 973 2 688 -11 859 -2 859
Soliditet, % 88,2 65,7 88,2 65,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten -10 222 -7 307 -12 110 -13 365
Medelantalet medarbetare 5 6 5 5
 

Aktiedata

juli - dec jan - dec
2020 2019 2020 2019
Resultat per aktie, SEK -0,16 0,11 -0,36 -0,13
Eget kapital per aktie, SEK 1,41 1,23 1,41 1,23
Börskurs vid periodens slut, SEK 5,00 1,30 5,00 1,30
Genomsnittligt antal aktier (tusental) 36 770 23 880 32 568 22 300
Antal aktier vid periodens slut (tusental) 46 372 28 365 46 372 28 365
 

Nyckeltal - halvårsöversikt

juli - dec jan - juni juli - dec jan - juni juli - dec
Koncernen (TSEK) 2020 2020 2019 2019 2018
Nettoomsättning 11 431 16 234 7 202 4 905 3 164
Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) -3 015 -3 266 3 919 -4 777 -4 684
Rörelseresultat -5 566 -5 610 3 573 -5 125 -5 307
Resultat före skatt -5 973 -5 886 2 688 -5 547 -5 716
Periodens resultat -5 973 -5 886 2 688 -5 547 -5 716
Soliditet, % 88,2 59,1 65,7 75,5 80,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten -10 222 -1 888 -7 307 -6 059 -7 725
Medelantalet medarbetare 5 5 6 5 6
 

Lars Liljeholm, LightAirs VD, kommenterar

Långsiktigt byggande av tillväxt visar resultat

”År 2020 har onekligen utspelats i pandemins tecken, vilket påverkat oss alla och skapat såväl möjligheter som utmaningar för LightAir. 

Försäljningen har gynnats av en större medvetenhet om behovet av luftrening och att begränsa spridande av virus. Detta har, tillsammans med våra offensiva satsningar och aktiviteter, inneburit att vi genererat en orderingång om över 31 MSEK för året, en ökning motsvarande hela 140 procent. Däremot har viss begränsning av leveranskapacitet påverkat vårt resultat negativt och löpande behövt åtgärdas på grund av Covid-19. Men den långsiktiga utvecklingen av bolaget har stärkts av andra faktorer, som exempelvis omstrukturering av organisationen och satsningar inom marknadsföring, försäljning och produktutveckling, vilka utgör grundläggande byggstenar för vår framtida tillväxt. 

Vi visar på stark tillväxt och har uppnått en försäljning om cirka 28 MSEK för helåret 2020, vilket innebär en ökning med 129 procent jämfört med föregående år. Vår tillväxt i det kommersiella segmentet, där abonnemangen inom erbjudandet Health+ uppgick till cirka 5 abonnemang vid föregående årsskifte, 60 abonnemang vid halvårsskiftet, 160 abonnemang vid årsskiftet och idag cirka 180 abonnemang med intäkter om cirka 1,1 MSEK per år, lägger en stark grund med fasta intäkter på längre sikt. Med en förväntad livslängd om minst fem år uppskattas det totala värdet för LightAir således överstiga 5 MSEK.

Året 2020 har inneburit väsentliga aktiviteter och investeringar i omstrukturering och framåtriktade satsningar. Totalt sett har vi för året ett negativt resultat, vilket förklaras framför allt av de åtgärder vi genomfört under året för att kunna leverera långsiktig tillväxt och av leveransproblem och därmed sammanhängande extraordinära logistikkostnader på grund av pandemin. Förutsättningarna att uppnå en smidigare hantering till lägre kostnader har stegvis förbättrats. Vi bedömer möjligheterna till en växande och lönsam verksamhet utifrån dagens utgångsläge som mycket goda.

Pandemin i fokus
De inledande månaderna 2020 medförde en ökad orderingång, framför allt i Asien, som drevs av pandemins utbrott. Då myndigheter länge hävdade att det aktuella viruset inte var luftburet avmattades detta intresse under sommaren, för att först nu under senare månader återkomma på bredare front. Det beror på successivt ändrad bedömning från olika internationella myndigheter rörande förekomst av luftburen smittspridning driven av forskarvärldens konsensus härom. LightAir har under senhösten lyckats väl med att förbättra digital information i denna fråga.

I skrivande stund pågår tester hos ett europeiskt forskningsinstitut huruvida vår IonFlow-teknologi även förhindrar kontakt- och luftburen smittspridning av just Covid-19 viruset. En vetenskaplig studie från Karolinska Institutet har tidigare påvisat att teknologin oskadliggör virus omedelbart och kontinuerligt i luften, och därmed effektivt förhindrar smittspridning.

Pandemin är en delförklaring till ökande medvetenhet gällande vikten av god kvalitet av inomhusluft, som vi ser hos såväl våra målgrupper som affärspartners. Det finns även ett allmänt ökat intresse för luftrening och dess inverkan på skadliga och ultrafina partiklar. Den europeiska hemmamarknaden ligger traditionellt sett efter den asiatiska marknaden gällande mognad och insikter kring luftkvaliténs betydelse i hem och yrkesliv. Sammantaget gynnar den allmänna marknadsutvecklingen LightAirs framtidsmöjligheter både på kortare och längre sikt, avseende såväl privat- som företagskunder.

Strategisk satsning på Professional
Segmentet Professional är relativt nytt för oss som bolag och fokuserar på erbjudandet Health+. Detta marknadsförs i Sverige främst som en prenumerationstjänst av ren luft, framför allt till kontor och skolor. Erbjudandet är uppskattat på marknaden och vann under hösten International Facility Management Associations nordiska innovationspris.

Denna typ av försäljning, inom så kallad ”business to business” (B2B), står för närmare 50 procent  av världsmarknaden inom luftrening och utgör en betydande möjlighet för LightAirs framtida utveckling. Det finns stora fördelar för LightAir att genom en affärsmodell som Health+ skapa goda marginaler och fasta återkommande intäkter, som kan nyttjas för egenfinansierad ytterligare tillväxt. 

Under 2020 har vår nordiska marknadsbearbetning inbringat över 150   prenumerationer   hos framför allt svenska kontor och privata skolor. På kort sikt genererar Health+ lägre intäkter per såld anläggning än traditionell produktförsäljning. Med löpande och ökande antal intäktsgenererande abonnemang kommer dessa intäkter att skapa ett allt starkare och växande tillskott. Målsättningen för 2021 är att markant öka det totala antalet prenumerationer.

Även den nederländska marknaden har bidragit till att påvisa potentialen i erbjudandet, då vår lokala distributör uppvisat en tiofaldig omsättningsökning genom en lyckad lansering av samma koncept. 

Vidareutveckling av erbjudande och kanaler
LightAirs erbjudande baseras på två ledande och patenterade teknologier. Dels den innovativa IonFlow-teknologin med dess vetenskapligt belagda bevis gällande hur luftburna virus kontinuerligt oskadliggörs redan i luften utan att passera någon typ av filter. Dels CellFlow-teknologin som avskiljer virus, föroreningar och ultrafina partiklar med hela 99,99 procents effektivitet med enastående prestanda gällande ljudnivå, energiförbrukning och driftskostnad. 

Under 2020 har vi utvecklat ytterligare en ny produkt baserad på CellFlow-teknologin, vilket gynnat vårt försäljningsarbete mot segmentet Professional. Att kontinuerligt bredda och förfina produktprogrammet är av största vikt för LightAirs framtida tillväxt. I samarbete  med en av Sveriges ledande formgivare och teknisk expertis pågår design och utveckling av nästa generation luftrenare. Målsättningen är att kommersiellt lansera nya produkter inom tolv månader. 

E-handel direkt riktad mot konsumentmarknad blir allt viktigare för oss som bolag. En intensifierad satsning på e-handel under 2020 resulterade i en ökning med cirka 120 % på årsbasis till 1,7 MSEK utifrån förhållandevis blygsamma nivåer, men utvecklingen är stimulerande och bedöms ha en fortsatt positiv utveckling. Planen är att fortsatt förstärka vår organisation och att successivt öka investeringarna i digital marknadsföring grundat på erfarenheter och resultat. Syftet är att öka den totala försäljningen i egna kanaler men även genom andra e-handelsplattformar som Amazon på utvalda marknader.

Grundstenar i vår fortsatta tillväxtresa
Under 2020 har LightAir kompletterats med såväl ny styrelse, nya storägare och nyrekryterade nyckelpersoner. 

Personalstyrkans sammansättning har anpassats för att uppnå en effektivare organisation med hög ambitionsnivå, ökat tempo och ännu tydligare fokus på försäljning och marknadsanpassad produktutveckling. Marknads- och försäljningsarbetet intensifieras kontinuerligt med förhöjd kompetens inom främst e-handel, digital kommunikation och B2B-bearbetning.

Kraftigt övertecknade emissioner om totalt 43 MSEK genomförda till låga kostnader på endast 2,4 procent av emissionsbeloppen har påvisat ett stort intresse för vår verksamhet och potential. Bland de nya aktieägarna har vi bland andra nöjet att hälsa välkomna vår nye styrelseordförande Ulf Lindstén, vår försäljnings- och marknadschef Roger Sogge och affärs- och finansmannen Ilija Batljan. Det erhållna kapitaltillskottet är grundläggande för våra tillväxtplaner och har redan börjat investeras i framåtriktade marknads- och produktutvecklingsprojekt inom utvalda segment.

I position att skapa vår egen framtid
Sammanfattningsvis anser jag att LightAir aldrig har stått starkare än idag. Samtidigt står vi inför tuffa men stimulerande utmaningar och möjligheter utifrån den plattform vi byggt upp under det gångna året. Under de senaste tolv till arton månaderna har vi successivt lagt grunden för en tillväxtresa och jag ser framtiden an med stor tillförsikt. 

Vi har vidgat vårt erbjudande och genomfört ett antal lyckade rekryteringar av nyckelpersoner. Genom dessa har vi inlett en långsiktig bearbetning av det strategiskt viktiga segmentet Professional samt stärkt vår satsning på digital marknadsföring och e-handel. 

Tilltron på framtiden är stark hos såväl våra största ägare och styrelse som medarbetare och partners. Tillsammans med dig som aktieägare ser vi fram emot att fortsätta bygga ett allt starkare och större LightAir som ska generera ett allt högre aktieägarvärde kommande år."

Verksamhet och resultat

Belopp inom parentes avser belopp för motsvarande period föregående år förutom belopp avseende Finansiell ställning och likviditet, där belopp vid utgången av föregående år avses.

Väsentliga händelser under andra halvåret

LightAir fick ett nytt patent godkänt av Patent- och registreringsverket, PRV, vilket har kungjorts och publicerats i Svensk Patenttidning 2020/24. Patentet ger LightAir utökat skydd för CellFlow-teknologin under 20 år.

LightAir Health+, prenumeration på ren luft, etableras snabbt på marknaden i Benelux. Distributören Habitat Solutions har på kort tid tagit LightAirs centrala koncept och byggt upp en betydande försäljning på framför allt den nederländska marknaden. Med dubbelt skydd mot virus och luftföroreningar har distributörens kundsegment Workplace och Education fått upp intresset för LightAir Health+.

Som ett resultat i sitt arbete med att intensifiera sin försäljning, tecknade LightAir ett nytt avtal med Josab Water Solutions AB (publ), noterat på Spotlight Stock Market. Avtalet gäller initialt för ett tiotal länder inom östra Europa.

Erbjudandet Health+, LightAirs prenumerationslösning för ren och virusfri luft, tilldelades genom partnern Coor International Facility Managment Associations årliga nordiska innovationspris.

LightAir avslutade den nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare som beslutades av styrelsen, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande, och som godkändes av den extra bolagsstämman den 24 juni 2020. LightAirs företrädesemission tecknades till totalt 447 procent och blev således kraftigt övertecknad.

LightAir avslutade företrädesemissionen och den riktade emissionen av aktier som beslutades av styrelsen den 20 november 2020 samt den riktade emission av aktier till närstående som beslutades av bolagsstämman den 9 december 2020. De riktade emissionerna blev fullt tecknade. Företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 200 procent och blev således kraftigt övertecknad.

LightAir meddelade att bolaget inleder tester gällande coronavirus i samarbete med ett europeiskt forskningsinstitut, ledande på bland annat virusforskning inom HIV. Testerna ska visa om det svenska bolagets IonFlow-teknologi även förhindrar kontakt- och luftburen smittspridning av Covid-19. En vetenskaplig studie från Karolinska Institutet har tidigare påvisat att teknologin oskadliggör influensavirus omedelbart och kontinuerligt i luften samt förhindrar smittspridning.

Väsentliga händelser efter andra halvårets utgång

Den summerade orderingången hittills för 2021 är drygt 4,1 MSEK.

Valberedningens ledamöter inför LightAirs årsstämma 2021 har utsetts. Göran Wikström är ordförande i valberedningen. De övriga ledamöterna är Andrzej Loreth och Alexander Oker-Blom. Ledamöterna har utsetts av de tre största aktieägarna i LightAir AB (publ) per den 30 september 2020.

Nettoomsättning och resultat

Andra halvåret

Nettoomsättningen för andra halvåret uppgick till 11 431 TSEK (7 202). Övriga rörelseintäkter om 0 TSEK (2 232) avser fakturerade kostnader avseende intresseföretagens verksamhet, varav försäljning och marknadsföring om 0 TSEK (1 244) och produktutveckling om 0 TSEK (988).

Rörelseresultatet för andra halvåret uppgick till -5 566 TSEK (3 573). Försämringen med 9 139 TSEK avser framför allt omvärdering av den tidigare intresseföretagsandelen vid förvärvet av CellFlow East i slutet av 2019, en intäkt om ca 10,5 MSEK. Lägre andra rörelsekostnader än handelsvaror har väl balanserat betydligt högre avskrivningar, totalt 2,6 MSEK (0,3), främst avseende immateriella tillgångar från förvärvet av CellFlow East.

Helåret

Nettoomsättningen för helåret uppgick till 27 665 TSEK (12 107). Övriga rörelseintäkter om 0 TSEK (3 372) avser fakturerade kostnader avseende intresseföretagens verksamhet, varav försäljning och marknadsföring om 0 TSEK (1 244) och produktutveckling om 0 TSEK (2 128).

Rörelseresultatet för helåret uppgick till -11 176 TSEK (-1 552), en minskning med 9 624 TSEK. Försämringen har samma förklaringar som för andra halvåret och avser framför allt omvärdering av den tidigare intresseföretagsandelen vid förvärvet av CellFlow East i slutet av 2019. Lägre andra rörelsekostnader än handelsvaror tillsammans med ökad bruttovinst, har väl balanserat betydligt högre avskrivningar, totalt 4,9 MSEK (0,7), främst avseende immateriella tillgångar från förvärvet av CellFlow East.

Finansiell ställning och likviditet

Koncernens egna kapital uppgick till 65 369 TSEK (34 832). Soliditeten uppgick till 88,2 procent (65,7). Koncernens likvida medel uppgick till 21 186 TSEK (1 608).

Utöver likvida medel har koncernen vid årets utgång en beviljad checkräkningskredit om 2 000 TSEK (2 000), varav utnyttjat belopp var 0 TSEK (2 034).

Kassaflöde

Andra halvåret

Kassaflödet från den löpande verksamheten för andra halvåret uppgick till -10 222 TSEK (-7 307). Försämringen jämfört med motsvarande halvår föregående år är 2 915 TSEK och avser ökad kapitalbindning till följd av ökad försäljning och återbetalning av utnyttjad checkräkningskredit, ca 1,9 MSEK.

Det negativa kassaflödet från investeringsverksamheten för andra halvåret, -2 135 TSEK (-219), avser framför allt ökade investeringar i produktutveckling och uthyrningsutrustning. Det positiva resultatet från finansieringsverksamheten, 33 109 TSEK (5 538), avser nyemissioner och återbetalning av lån från aktieägare i samband med nyemissionerna. Andra halvårets kassaflöde uppgick till 20 752 TSEK (-1 988).

Helåret

Kassaflödet från den löpande verksamheten för helåret uppgick till -12 110 TSEK (-13 365). Förbättringen jämfört med föregående år är 1 255 TSEK och avser förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital trots ökad kapitalbindning till följd av ökad försäljning och återbetalning av utnyttjad checkräkningskredit, ca 2 MSEK.

Det negativa kassaflödet från investeringsverksamheten för helåret, -3 171 TSEK (-1 413), avser investeringar i produktutveckling och uthyrningsutrustning. Det negativa kassaflödet för föregående år avser framför allt investering i intressebolag. Det positiva resultatet från finansieringsverksamheten, 34 859 TSEK (5 523), avser nyemissioner och återbetalning av lån från aktieägare i samband med nyemissionerna. Helårets kassaflöde uppgick till 19 578 TSEK (-9 256).

Investeringar och produktutveckling

Investeringar i inventarier under helåret uppgick till 0 TSEK (0). Försäljning och utrangering av inventarier uppgick till 0 TSEK (0). Investeringar i uthyrningsutrustning under helåret uppgick till 853 TSEK (0). Försäljning och utrangering av uthyrningsutrustning uppgick till 0 TSEK (0).

Utgifter för produktutveckling, nya patent och registrering av varumärken uppgick för helåret till 2 215 TSEK (0), 0 TSEK (0) respektive 0 TSEK (0). Av koncernen utförda uppdrag avseende produktutveckling har fakturerats intresseföretagen enligt nedan.

Intresseföretag

LightAir-koncernen var till utgången av 2019 delägare i två bolag för att utveckla och kommersialisera CellFlow-teknologin; CellFlow East och LightAir CellFlow West AB (”CellFlow West”). Genom förvärvet av den resterande andelen i CellFlow East den 30 december 2019 blev bolaget ett helägt koncernbolag (not 2). CellFlow East redovisades således under 2019 som intresseföretag och vid utgången av 2019 som koncernbolag endast i koncernens balansräkning. CellFlow West redovisas fortsatt som intresseföretag i koncernen. CellFlow-bolagen har ingått uppdragsavtal med koncernen om produkt- och produktionsutveckling, försäljnings- och marknadsföringsutveckling samt operativ drift och företagsledning av CellFlow-produkter, inklusive finansiering av intresseföretagens verksamhet. Fakturerade kostnader av LightAir avseende intresseföretagens verksamhet uppgick till 0 TSEK (3 372), varav försäljning och marknadsföring 0 TSEK (1 244) och produktutveckling 0 TSEK (2 128). Utgifter för produktutveckling har till största del aktiverats i balansräkningen. Resultatet från intresseföretagen, -3 TSEK (-916), motsvarar koncernens andel av deras resultat. Koncernens andelar i intresseföretaget CellFlow West uppgick till 114 TSEK (117) vid årets utgång. På intresseföretaget CellFlow West hade koncernen vid årets utgång långfristiga fordringar om 1 500 TSEK (1 301) redovisade som finansiella anläggningstillgångar, och kortfristiga fordringar om 0 TSEK (44). Alla koncernens transaktioner med intresseföretagen har skett på marknadsmässiga villkor.

LightAir-aktien

Aktiekapitalet, inklusive ej registrerat aktiekapital, uppgick vid årets utgång till 69 558 420 SEK (42 548 221,50), fördelat på 46 372 280 aktier, envar med ett kvotvärde om 1,50 SEK. LightAirs aktie är listad på Nordic SME Sweden (Nordic Growth Market NGM AB). Den 31 december 2020 var aktiekursen 5,00 SEK och det totala marknadsvärdet uppgick till 231,9 MSEK.

Medarbetare

Medelantalet medarbetare under helåret var 5, detsamma som föregående år.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

LightAir är genom sin verksamhet utsatt för risker av både rörelsekaraktär och finansiell karaktär. Inom bolaget pågår en kontinuerlig process att identifiera förekommande risker och bedöma hur dessa ska hanteras. För en fullständig redogörelse av identifierade risker och bolagets arbete med att hantera dessa i sin framtida verksamhet, hänvisas till avsnittet ”Risker, osäkerhetsfaktorer och riskhantering” i årsredovisningen för 2019.

Moderbolaget

Koncernen omfattar moderbolaget LightAir AB (publ) och de helägda dotterbolagen LightAir Holding AB, LightAir International AB, LifeAir Development AB och LifeAir AB. Någon verksamhet bedrivs inte i dotterbolagen LifeAir Development AB och LifeAir AB.

Genom förvärvet av den resterande andelen i det tidigare intresseföretaget CellFlow East den 30 december 2019 blev bolaget ett helägt koncernbolag. Föregående år ingår CellFlow East således som koncernbolag endast i koncernens balansräkning per den 31 december 2019 och inte i koncernens resultaträkning och kassaflödesanalys för 2019. Not 2 innehåller en mer fullständig beskrivning av förvärvet.

Förslag på utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret 2020.

 

Kommande rapporttillfällen

LightAir tillämpar halvårsrapportering.

Delårsrapport januari – juni 2021                                           27 augusti 2021
Bokslutskommuniké januari – december 2021                      25 februari 2022

LightAirs finansiella rapporter publiceras på LightAirs webbplats www.lightair.com.

 

LightAir Bokslutskommuniké januari - december 2020.pdf

För ytterligare information kontakta:

Lars Liljeholm
VD, LightAir AB (publ)
0708-28 61 96
lars.liljeholm@lightair.com

Martin Eliasson
Ekonomichef, LightAir AB (publ)
0766-36 94 90
martin.eliasson@lightair.com


Offentliggörande:

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2021 kl. 08:00 CET.

 

Om LightAir

LightAir AB (publ) har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic SME Sweden (Nordic Growth Market NGM AB) under kortnamnet LAIR. Läs mer på www.lightair.com.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Vi bedömer möjligheterna till en växande och lönsam verksamhet utifrån dagens utgångsläge som mycket goda.
Lars Liljeholm, VD i LightAir
Abonnemangen inom erbjudandet Health+ uppgår idag till cirka 180 abonnemang med intäkter om cirka 1,1 MSEK per år. Med en förväntad livslängd om minst fem år uppskattas det totala värdet för LightAir således överstiga 5 MSEK.
Lars Liljeholm, VD i LightAir